Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Upphandlingsjuridik

Blandat från Svens del

QuestionAnswer
Vad är egentligen 'Offentlig upphandling'? Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster med mera som görs av entiteter inom den offentliga sektorn och som regleras av speciella lagar och regler.
Varför finns det så många lagar och regler kring Offentlig upphandling? Syftet med reglerna är att säkerställa att myndigheter behandlar alla som vill få affärskontrakt med offentlig sektor lika.
Vad är egentligen 'Entreprenad'? Entreprenad är ett löfte att, till ett i förväg uppgjort pris mellan en beställare och en entreprenör, utföra ett arbete eller leverans inom en viss tid.
Vilka entreprenadformer finns det (6 st)? - Delad entreprenad - Generalentreprenad - Underentreprenad - Samordnad generalentreprenad - Utförandeentreprenad - Totalentreprenad (funktionsentreprenad)
Vad är Delad entreprenad? – Beställaren anlitar parallella entreprenörer för olika delar. – Beställaren samordningsansvarig (om inte annat avtalats). – Entreprenörerna är sidoentreprenörer till varandra.
Vad är Generalentreprenad? – Beställaren anlitar en generalentreprenör för helheten. – Generalentreprenören anlitar underentreprenörer.
Vad är Underentreprenad? – Entreprenad som drivs åt annan entreprenör. – Inget eget avtal med beställaren.
Vad är Samordnad generalentreprenad? – Beställaren anlitar en generalentreprenör för helheten. – Beställaren handlar upp underentreprenörer som sedan läggs under generalentreprenören.
Vad är Utförandeentreprenad? – Beställaren ansvarig för projekteringen. – Entreprenören ansvarig för utförandet.
Vad är Totalentreprenad (funktionsentreprenad)? – Entreprenören ansvarig för projekteringen. – Entreprenören ansvarig för utförandet.
Vad är ÄTA-arbete? Ändrings-, Tilläggs-, Avgående arbete.
Vad är absolut nödvändigt att känna till innan entreprenad? – Vad som ingår i entreprenaden – Till vilket pris – Vilka regler som gäller för att vid ÄTA-arbete få • extra betalt • extra tid (förlängning)
Vad står AGDA för? Att Göra Det Avtalade (vi ska bekanta oss med, tycka om och ägna oss åt AGDA)
Hur kan ansvarsfördelningen mellan kund och entreprenör regleras (2 st saker)? - Med avtal som anger leveransvillkor. - Genom krav från försäkringsbolag och myndigheter.
Vad är juridik? Läran om rättsreglernas tolkning och tillämpning.
Vad bör juridiken användas till (4 st saker)? • Rättesnöre • En naturlig del av arbetet • Något av vara sams kring • Förutsättning för samarbete
Vad betyder "utan uppsåt"? Att det var en olyckshändelse.
Nämn 6 st myndigheter med förebyggande krav för att förhindra olyckor -Arbetsmiljöverket -Boverket -Trafikverket -MSB -Sjöfartsverket -Strålsäkerhetsmyndigheten med flera
Nämn 3 st myndigheter med åtgärdande verksamhet mot olyckor - Kommunernas räddningstjänst -Fjällräddningen (Staten) -Ambulans (Regionerna) med flera
Nämn 5 st myndigheter som jobbar med säkerhet mot medvetna händelser -Polismyndigheten -Sveriges domstolar -Kriminalvården -BRÅ -Datainspektionen med flera
Vad är författningar? Författningar är ett gemensamt namn för lagar, förordningar och föreskrifter.
Hur fungerar författningar och när gäller de? Författningar är bindande regler och gäller alltid.
Vem beslutar om lagar? Riksdagen
Vem beslutar om förordningar? Regeringen
Vem beslutar om föreskrifter? Myndigheterna
Vad kännetecknar allmänna råd? De är icke bindande rekommendationer Anger ett sätt att uppfylla de bindande föreskrifterna.
Vilka är upphandlingens 5 st faser? • Förfrågan • Offert/Anbud • Beställning • Beställningsbekräftelse • Avtal
I privat upphandling får man beställa av... Vem man vill.
I offentlig upphandling ska man beställa av... Den som bäst uppfyller, de i förväg uppställda, kriterierna.
Vilka 7 st saker ska ligga till grund för ett anskaffningsbeslut? • Myndighetskrav • Försäkringskrav • Kundkrav • Leverantörskrav • Fackliga krav • Riskanalys • Kalkyl/Budget
Vad står LOU för? Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Vad står LUF för? Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.
Vilka berörs av LUF? Försörjningssektorerna. – Vatten, energi, transporter och posttjänster
Vilka sorts upphandlingar gäller LOU och LUF för (4 st)? - Varor - Tjänster - Byggentreprenader - Även för projekttävling
Vad står LUFS för? Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet.
Vilken sorts upphandling gäller LUFS för (4 st)? 1. Militär utrustning 2. Utrustning av känslig karaktär 3. Byggentreprenader, varor och tjänster som direkt hänför sig till 1&2 4. Byggentreprenader och tjänster avsedda för militära syften eller byggentreprenader och tjänster av känslig karaktär
Vad står LUK för? Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.
Vad betyder koncession? Koncession betyder medgivande eller eftergift. Mer specifikt kan det betyda "tillstånd att bedriva viss verksamhet". Ex. att genom byggnadskoncession ge en leverantör rätt att utnyttja en anläggning.
Vad är Konkurrensverket? Konkurrensverket är en förvaltningsmyndighet för konkurrensfrågor och tillsynsmyndighet för den offentliga upphandlingen.
Vad är Upphandlingsmyndigheten? Upphandlingsmyndigheten har det samlade ansvaret för att utveckla, förvalta och stödja den upphandling som genomförs av upphandlande myndigheter och enheter.
Vilka är de 5 st grundprinciperna vid offentlig upphandling? – Principen om icke-diskriminering – Likabehandlingsprincipen – Principen om transparens (öppenhet) – Proportionalitetsprincipen – Principen om ömsesidigt erkännande
Vad innebär Principen om icke-diskriminering? Att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera en leverantör.
Vad innebär Likabehandlingsprincipen? Att alla leverantörer skall behandlas lika.
Vad innebär Principen om transparens? Att upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet.
Vad innebär Proportionalitetsprincipen? Att krav ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas.
Vad innebär Principen om ömsesidigt erkännande? Erkännande mellan medlemsländer. – Intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga medlemsländerna
Vad är tröskelvärde i offentlig upphandling? Tröskelvärde är det värde som används i offentlig upphandling av varor/tjänster och entreprenader för att avgöra om upphandlingen ska göras enligt så kallad EU-upphandling eller ej.
Vad gäller för över- respektive under tröskelvärde? Under tröskelvärdet gäller de svenska reglerna och över tröskelvärdet gäller de direktivstyrda reglerna.
Vilka 6 st steg består normalt upphandlingens faser av? – Annonsering – Förfrågningsunderlag – Anbud – Prövning av inkomna anbud • Steg 1: Kvalificering av anbudsgivare • Steg 2: Utvärdering av anbud – Tilldelningsbeslut – Skriftligt avtal (upphandlingskontrakt)
Vad är en överprövning? En överprövning innebär att ett åklagarbeslut granskas av en högre åklagare (överåklagare/vice överåklagare).
Vem utser normalt besiktningsman för slutbesiktning enligt AB 04 och ABT 06? Beställaren. (AB 04/ABT 06 7:7)
Vem har generellt samordningsansvaret mellan två sidoentreprenörer? Beställaren. (AB 04/ABT 06 3:9)
När gäller AB 04 eller ABT 06? Endast om parterna har avtalat om att någon av dem ska gälla.
Vilken myndighet har tillsynsansvar när det gäller lagen om offentlig upphandling? Konkurrensverket Förordning (2007:1117) med instruktion för Konkurrensverket.
En entreprenör har ett kontrakt med beställaren där AB 04 gäller. Entreprenören ska nu skriva kontrakt med en underentreprenör. Vilket dokument med allmänna bestämmelser är lämpligt att använda? AB-U 07 AB-U 07 1.
Vart vänder man sig för att begära överprövning av en offentlig upphandling? Allmän förvaltningsdomstol. Mer uttömmande svar: den förvaltningsrätt i vars domkrets den upphandlande myndigheten har sin hemvist.
I vilket kapitel och vilken paragraf kan man läsa var man ska vända sig för att begära överprövning? Lag om offentlig upphandling, Kap 20 § 5 (även Kap 20 § 4)(även Kap 20 § 17).
Vad är det för generell skillnad på en utförandeentreprenad och en totalentreprenad? I en utförandeentreprenad är beställaren ansvarig för projekteringen. I en totalentreprenad är entreprenören ansvarig för projekteringen.
Vad står följande 3 avtalsförkortningar för? 1. AB 2. ABT 3. ABK 1. AB = Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader. 2. ABT = Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten. 3. ABK = Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag.
När är AB 04 avsedda att användas? Allmänna Bestämmelser AB 04 är avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader på utförandeentreprenad, dvs då beställaren svarar för projektering och entreprenören för utförande.
När är ABT 06 avsedda att användas? ABT 06 Allmänna Bestämmelser för totalentreprenader är avsedda att användas vid byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten som utförs på totalentreprenad, dvs då entreprenören svarar för projektering och utförande.
Vad står följande 2 avtalsförkortningar för? 1. AB-U 2. ABT-U 1. AB-U = Allmänna Bestämmelser för underentreprenader i utförandeentreprenader. 2. ABT-U = Allmänna Bestämmelser för underentreprenader på totalentreprenad.
Vad som ska handlas upp behöver inte annonseras utanför Sverige trots att det är investering över tröskelvärdet? Inköp som rör rikets säkerhet.
Synonymt med offert? Anbud
Måste man följa Allmänna råd? Man får göra annorlunda under förutsättning att det blir minst lika bra. Struntar du dock helt i rådet riskerar du att bryta mot lagen!
Vad kan en överprövning leda till? En överprövning kan leda till att ett beslut ändras eller att det bedöms vara korrekt och därför inte ändras.
Vad är Entreprenadjuridik? Det är de juridiska frågor som rör utförandet av en entreprenad samt de olika typer av upphandlingar som sker inom ramen för entreprenaden.
Vad är utkontraktering eller utlokalisering? Det betyder att ett företag låter en annan part (ex. ett företag eller en organisation) sköta en eller flera processer. På det sättet kan företaget fokusera på sin kärnverksamhet. Engelska = Outsourcing
Varför ska vi kunna allt detta? För att vi en dag (kanske) kommer att ingå i upphandlingsprocesser för offentlig eller privat sektor. Ex. som beställare, entreprenör eller underentreprenör.
Created by: edwinwmiller
Popular Law sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards