Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Korean-Vol4(part16)

TiengHanTongHop Quyen 4

TermDefinition
ton, tấn
포장 phô trang, trang giấy bao bì phô trương
피해 phi hại, tổn thất, tổn hại
홍수 hồng thuỷ, lũ lụt
설화 soi hoá, văn hoá soi, chuyện kể
민담 dân đàm, chuyện dân gian, dân đàm luận
고전소설 cổ truyền sổ soi, tiểu thuyết cổ truyền, quyển sổ soi vào
영웅담 anh hùng đàm, chuyện anh hùng, đàm luận về anh hùng
신화 thần hoá, chuyện thần thoại, văn hoá thần
우화 ngụ hoá, chuyện ngụ ngôn, văn hoá ngụ
비극 bĩ cực, bi kịch
지혜담 trí huệ đàm, chuyện thông minh, đàm luận về trí huệ
전설 truyền soi, truyền thuyết, truyền lại để soi
동화 đồng hoá, chuyện đồng thoại, văn hoá nhi đồng
희극 hí kịch, hài kịch
등장인물 đăng trang nhân vật, nhân vật xuất hiện trên trang truyện
영웅 anh hùng
장군 tướng quân
오누이 ổ nùi. một ổ nùi anh chị em
열녀 doi nữ, người phụ nữ đức hạnh, dù bị đòn doi
양반 quý tộc, quan lại
새어머니 xế omoni, mẹ xế, mẹ kế
효녀 hiếu nữ, con gái hiểu thảo
바보 ba bộ, chàng ngốc, chỉ có ba bộ đồ
서민 so dân, thường dân, mặc áo vải so
도깨비 tổ kẹ bi, yêu tinh, quỷ, trong tổ ông kẹ
결말 kiếu lời, lời kết, xin kiếu
권선징악 khuyến thiện chỉnh ác, khuyến khích cái thiện, chỉnh trừ cái ác
주제 chủ chế, chủ đề, chế ra
풍자 phúng chà, trào phúng
소재 xô chè, chất liệu viết chuyện, cả xô chè
교훈 kiều huấn, giáo huấn
가치관 giá trị quan
감옥에 갇히다 cầm ốc ở catch, bị nhốt ở cầm ốc - trại giam
게다가 kế ta cả, kế tiếp là ta cả, thêm vào đó
계모 kế mẫu, mẹ kế
고백 cáo bạch, lý giải sáng tỏ
괴롭히다 quấy rob hi tà, quấy rối
더하다 tho ha tà, thêm vào nhiều hơn
말을 시키다 lời nói xì khí ra, bắt xì khí, nói ra
망각 mãng cạc, quên mãng, lãng quên
목소리를 내다 cổ âm thanh phát ra, cất tiếng nói
몰라보게 không biết xem kề, không ai biết
못되다 không được rồi, không tốt
벌을 받다 bỏ rư nhận lấy, bị bỏ vô trừng phạt
복을 받다 phúc nhận lấy, nhận phúc
부러뜨리다 bu lọ tự lí tà, bu vô lọ tự xử lí, bẻ gãy
부임하다 bổ nhiệm làm, bổ nhiệm
불과 bất quá, không hơn
빼다 bê tà, bê đi, trừ đi
사고방식 xa cô phóng thích, cách suy nghĩ xa, cô phóng thích ra, cách suy nghĩ
생각이 떠오르다 sinh gác ý to ô rư tà, ý nghĩ phóng to ra, nẩy ra, nghĩ ra
성대하다 thành đại làm, trưởng thành, lớn mạnh
소문 tố văn, lời đồn đại, lời văn tố người khác
숨기다 túm kĩ ta, túm kĩ lại, che giấu
악기 nhạc khí, nhạc cụ
애니메이션 animation, hoạt hình, lòng hăng hái nhiệt tình
억지로 nhọc chi rồ, miễn cưỡng, nhọc làm chi hoá rồ
운명 vận mệnh
일부러 nhất bu rọ, cố ý, nhất định bu vô rọ
지혜롭다 trí huệ rob ta, một cách khôn ngoan trí huệ, bị rob
진정한 chân chính hàn, chân chính, đàng hoàng
처녀 thiếu nữ
총각 trông gác, chàng trai chưa vợ, còn đứng trông lên gác hóng gái
Created by: AnnaBui