Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Korean-Vol4(part1)

TiengHanTongHop Quyen 4

TermDefinition
멋쟁이 mọt sành y, người mọt sành điều về y phục
브랜드 brand
신상품 tân thương phẩm, sản phẩm mới
의상 y thượng, y phục
복장 phục trang
옷맵시 áo mép xi, mép xi của áo, kiểu dáng
스타일 style
개성 ké xoóng, cá tính
액세서리 accessory, phụ kiện
패션 감각 fashion cảm các, cảm giác về thời trang
복고풍 phục cổ phong, phong trào quay lại kiểu cổ
디자인 design
머리를 하다 mo ri làm, làm đầu
염색을 하다 ươm sắc ư làm, nhuộm tóc
마사지를 하다 mát xa làm
화장법 hoá trang pháp, trang điểm
메이크업 make-up, trang điểm
웨이브 wave, uốn tóc
손톱 관리 tay thộp quản lý, chăm sóc móng tay
네일 케어 nail care, chăm sóc móng
피부 관리 bì bù quản lý, chăm sóc da biểu bì
성형수술 xong hỏng phẫu thuật, phẫu thuật thẩm mĩ
유행을 이끌다 vũ hành ư y cứi ta, cứi mốt, tạo ra mốt
유행에 뒤처지다 vũ hành ế thoái tro chi tà, lỗi mốt
유행에 민감하다 vũ hành với mẫn cảm ha tà, nhạy cảm với mốt
최신 유행 tuyệt tân vũ hành, mốt mới nhất
대유행 đại vũ hành, trào lưu mốt
유행을 앞서가다 vũ hành ư áp số đi, đi trước mốt
유행을 따르다 vũ hành ư to rư tà, tò rò chạy theo mốt
세련되다 xế lọn được rồi, cao cấp sang trọng
촌스럽다 trốn xứ lập tà, quê mùa
단정하다 tan trong ha tà, tan trong đoan trang
차려입다 tra liệu nhập tà, chỉnh tề như đang tra liệu nhập liệu
어울리다 o ui lí tà, phù hợp, ò ui hợp lí quá ta
평범하다 phường bòm, phình phường, bình thường
괴이하다 quế y hạ, quái dị lạ lùng
깔끔하다 cai cưm, gọn gàng ngăn nắp
널리 no lì, rộng rãi no lì ra
등장시키다 đăng tràng sĩ khí ta, xuất hiện, lên ngôi
멋지다 mốt chí tà, sành điệu hợp mốt
민소매 min xô mè, áo không tay, mini tay
반영하다 phản dong, phản ánh, thể hiện
볼거리 bôi có li, có cái li để ngắm, cái để ngắm
블라우스 blouse, áo blouse
비정상적 bi trong sáng chooc, khác thường
색깔별 sắc cai biểu, phân khai theo biểu màu sắc
색동 한복 sắc đồng hàn phục, có hoa văn sọc ngũ sắc
속도 tốc độ
왕관 hoàng quan, vương miện
열풍 gió phong, trào lưu
인상적 ấn tượng chooc, có ấn tượng
장례식 tang lễ thực, lễ tang
철저하다 trọi chó hà, kỹ lưỡng tỉ mỉ như trọi chó
패션 리더 fashion leader
퍼지다 pho chì ta, phốt pho chì cháy, bùng phát, lan rộng
핫팬츠 hot pants, quần đùi
효율 hiệu yul, hiệu suất
가사 ca sà, cả nhà sà vào làm, việc nhà
집안일을 하다 nhà an y ư làm, làm việc trong nhà
Created by: AnnaBui