Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Korean-Vol3(part5)

TiengHanTongHop Quyen 3

TermDefinition
담백하다 đạm bẹc ha tà, đạm bạc
당근 thang cưn, cần để nấu thang, cà rốt
당면 thang miến, miến để nấu thang, miến
대파 depa, ăn hành, hành
도전하다 thồ chọn ha tà, thử thách thồ chọn
독특하다 độc thức ha tà, phương thức độc nhất, đặc biệt
든든하다 thưn thưn, rắn chắc, khoẻ
등뼈 tưng bướu, xương sống cà tưng
마늘 ma nữ, tỏi tránh ma nữ
매력적 me lực chooc, có mê lực
멥쌀 mếp sàn, gạo tẻ đổ ra mép sàn
mu, củ cải có mu
물엿 nước/ vật ngọt, mạch nha
발효 ba riêu, chua, lên men
배다 bẻ ta ngâm, ngâm
배즙 be chựp, lê chựp lại, nước chốt lê
배추 bé chủ, cải thảo
버섯 bỏ sọt, hái nấm bỏ sọt, nấm
변신 biến thần, biến đổi
비비다 trộn, bi bim bạp
빼놓다 bare nột ra, nột trần ra, bóc
섞다 sooc tay vô trộn, trộn
섭취하다 sọp truy, hấp thu
성분 xoong bùn, thành phần
소스 sauce, xốt
순두부 sun đậu phụ, đậu non
식품 thực phẩm
싸먹다 gói vào ăn, ở sa mooc
양파 dương depa, ăn hành dương, hành tây
어묵 o mục, cá o mục, cá khô
어버이날 ngày của o phụ, bố mẹ
영양 dinh dưỡng
오븐 open, lò nướng open
육수 giục thuỷ, nước dùng (hầm thịt chín giục ra)
재다 che lại để đo, đo
주무르다 chu mu rờ, sờ chỗ mu
주재료 chủ chế liệu, nguyên liệu chính
지방 địa phương, chất béo, chỉ làm người to bàng ra
질기다 chew kỳ, nhai thấy kỳ, dai
찰떡궁합 trọi tóc cũng hạp, hoà hợp
참기름 tràm kỳ lâm, dầu mè trong rừng tràm kỳ lạ
채썰다 chẻ soi, thái rau, chẻ rau ra soi
청주 troong chủ, rượu trắng, troong chủ uống rượu trắng
카네이션 carnation, hoa cẩm chướng
không, đậu đỗ, tròn như số không
특유 đặc diệu, đặc biệt
pa, depa, ăn hành, hành
피망 pimiento, pi măng, ớt ngọt
해물 hải vật, hải sản
hương
현대화 hiện đại hoá
호박전 hồ bác chọn, bánh bí nhúng bột rán
효심 hiếu tâm, lòng hiếu thảo
후춧가루 hồ tiêu bột
동전 đồng tròn, tiền xu
지폐 chi phia, tiền giấy
수표 xu phiếu, ngân phiếu
천 원짜리 thiên won cha ri, loại tiền 1000 won chai lì
잔돈 chan tiền, tiền chan nước mắt, tiền lẻ
통장 thông trang, trang giấy thông hành, sổ tài khoản
Created by: AnnaBui