Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Географія

QuestionAnswer
План місцевості це креслення невеликої ділянки місцевості у великому масштабі за допомогою умовних знаків.
Географічна карта це зменшене, узагальнене образно-знакове зображення земної поверхні на площині, створене на певній математичний основі.
Топографічна карта це великомасштабна загальногеографічна карта, що містить великий обся г інформації про розміщення та властивості найважливіших природних і суспільних об'єктів місцевості.
Азимут це кут, утворений між напрямком на який-небудь предмет місцевості й напрямком на північ.
Земна кора це тверда верхня оболонка Землі
Літосфера це зовнішня тверда оболонка Землі, що включає всю земну кору і частину верхньої мантії Землі.
Літосферна плита це найбільший блок літосфери Землі, обмежений зонами розломів. По розломах відбувається переміщення літосферних плит (зіткнення, розсування тощо).
Тектонічні структури це форми залягання гірських порід, що утворилися під впливом рухів земної кори (опускань, підняття тощо), як правило, обмежені розломами.
Атмосфера це повітряна оболонка Землі.
Клімат це багаторічний режим погоди певної місцевості. Характеризується на основі узагальнення результатів метеорологічних спостережень.
Гідросфера це водна оболонка Землі між атмосферою і земною корою, представлена сукупністю океанів, морів і континентальних водних мас
Біосфера це цілісна оболонка існування живої матерії на планеті.
Ґрунт це особливе природне тіло, яке утворилося в тонкому верхньому шарі земної кори внаслідок взаємодії всіх природних компонентів. До складу ґрунту входять гірські породи, повітря, вода, живі й відмерлі організми та гумус (перегній).
Рослинність це сукупність рослин, пов'язаних між собою і пристосованих до існування в більш-менш однакових умовах навколишнього середовища.
Географічна оболонка це планетарний природний комплекс, у межах якого взаємодіють та проникають одна в одну нижня частина атмосфери, верхня частина літосфери (земна кора), уся гідросфера й біосфера.
Природний комплекс це однорідна за природними умовами територія.
Географічний пояс це широтні смуги, кожна з яких має порівняно однорідний клімат, що визначається кількістю сонячної радіації та переважаючими повітряними масами.
Природна зона це зональний комплекс менший за географічний пояс, основними характеристиками якого є співвідношення вологи і тепла.
Материк це велика ділянка суходолу, що з усіх боків омиваються водою.
Частина світу це регіон суші, який включає материки або їх великі частини разом з найближчими островами.
Платформа це жорстка малорухома ділянка літосферної плити, що складається з кристалічного або складчастого фундаменту й осадового чохла. У рельєфі відповідає великим рівнинам. За віком фундаменту виділяють давні й молоді платформи.
Щит це частина платформи, у межах якої фундамент виходить на поверхню або перекритий малопотужним осадовим чохлом (до 500 м). Утворився внаслідок тривалого підняття ділянки платформи.
Плита це ділянка платформи, де фундамент занурений на глибину і всюди перекритий осадовим чохлом.
Область складчастості це ділянка земної кори, в межах якої шари гірських порід зім'яті в складки.
Природний рух населення це зміна кількості населення в результаті біологічних процесів народжуваності та смертності.
Природний приріст населення це різниця кількості народжених і кількості померлих за певний період.
Депопуляція це процес систематичного скорочення чисельності населення з одночасним погіршенням його якісних характеристик.
Еміграція це виїзд за межі країни на постійне місце проживання.
Імміграція це в’їзд громадян на постійне місце проживання до країни.
Міграція це механічний рух населення, тобто переміщення людей по території.
Сальдо міграції це різниця між кількістю емігрантів та іммігрантів.
Місто це населений пункт, що має понад 10 тис. жителів, які зайняті переважно у несільськогосподарських галузях.
Село це населений пункт, в якому люди ведуть сільський спосіб життя і займаються переважно сільським господарством.
Агломерація це група населених пунктів, між якими існують тісні зв’язки та часті «маятникові міграції» населення.
Урбанізація це процес зростання кількості населення міст і посилення їхньої ролі в економічному і культурному житті суспільства.
Субурбанізація це процес зростання і розвитку приміської зони великих міст, внаслідок відтоку населення з міст.
Система розселення це сукупність населених пунктів певної території, неоднакових за кількістю мешканців і функціями, об’єднаних різними видами зв’язків.
Трудові ресурси це частина населення, що має загальноосвітні й професійні знання необхідні для роботи в суспільному господарстві.
Економічно активне населення це населення віком 15 - 70 років, яке пропонує свою робочу силу для виробництва товарів та послуг.
Зайнятість населення це діяльність громадян, пов’язана із задоволенням особистих і суспільних потреб.
Безробіття це складне соціально-економічне явище, при якому частина економічно активного населення не має роботи і заробітку.
Географічне середовище це частина природи, з якою взаємодіє людське суспільство.
Ресурсозабезпеченість це співвідношення між відомими запасами природних ресурсів та розмірами їх використання.
Природокористування це система заходів, спрямованих суспільством на вивчення, освоєння, охорону та перетворення географічного середовища.
Господарство це історично сформована сукупність підприємств і установ, завданням яких є задоволення різноманітних потреб людини.
Національний господарський комплекс це господарська діяльність окремої країни.
Міжнародний географічний поділ праці це процес спеціалізації країн на виробництві певних видів продукції або наданні певних послуг.
НТР (Науково-технічна революція) це докорінний якісний переворот рівня продуктивних сил на основі перетворення науки на головний чинник суспільного виробництва.
Галузь це група підприємств, що випускають один вид продукції або спеціалізуються на наданні однотипних послуг.
Міжгалузевий комплекс це сукупність близьких за профілем діяльності технологічно пов'язаних галузей ( територіально-виробничої, агропромислової, паливно-енергетичної та ін.), які виробляють однотипну продукцію.
Територіальна структура господарства це поєднання і взаємозв'язки промислових центрів, вузлів і районів.
Валовий національний продукт (ВВП) це показник, що виражає сукупну вартість усього обсягу товарів і послуг, вироблених на території країни, незалежно від національної приналежності підприємств.
Національний доход це сукупність усіх доходів в економіці незалежно від того, де працюють підприємства - у своїй країні чи за кордоном.
Транспортний вузол це комплекс споруд у пункті, де перетинаються не менш як три магістралі одного або двох видів транспорту та відбувається обмін вантажами.
Вантажообіг це перевезення певної кількості вантажу на певну відстань за певний період.
Пасажирообіг це перевезення певної кількості пасажирів на певну відстань за певний період.
Економічний район це географічне цілісна територіальна частина народного господарства, яка має міцні внутрішньо-економічні зв'язки, свою виробничу спеціалізацію і нерозривно зв'язана з іншими частинами суспільним територіальним поділом праці.
Країна це територія з визначеними кордонами і населенням, яка в політико-географічному відношенні може бути залежною або мати державний суверенітет.
Держава це суверенні політичні утворення, що здійснюють владу на певній території та забезпечують в її межах господарську діяльність.
Залежна держава це країна, що перебуває під владою іноземних держав-метрополій.
Глобальні проблеми людства це сучасні проблеми існування й розвитку людства з метою запобігання світовій термоядерній війні і забезпечення миру для всіх народів; подолання розриву в рівні соціально-економічного розвитку між розвиненими країнами і тими, що розвиваються, подолання го
Created by: 2779337352188180
Popular Geography sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards