Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Astronomi

TermDefinition
Spiralgalakse En spiralgalakse er en galakse med spiralarme. Man betegner en spiralgalakse bogstavet S. Der findes her tre undertyper, S0m(flad skivee med gas og støv og ingen spiralarme), S (både skive og spiralarme) og SB (spiralarmene udgår fra en bjælke)
Elliptiske galakse Disse galakser er ellipseformet og betegnes bogstavet E efterfulgt af et tal, der angiver, hvor "flad" den er. E-galakser består mest af population II stjerner, og dermed indeholder de næsten ingen gas eller støv.
Mælkevejen Bjælkespiralgalakse, som ligger i hoben Lokalgruppen..
Hob Langt de fleste galakser er samlet i hobe eller mindre enheder, som betegnes grupper.
Tre slags galakser Spiralgalakser, irregulære galakser og elliptiske galakser.
Superhob Galaksehobe samlet i større grupper
Mælkevejens geografi Skiven, de centrale dele og haloen
Mælkevejens to bestanddele Stjerner og gas & støv
Haloen Mælkevejens flade skive er indhyllet i en såkaldt halo, og haloen er et næsten kugleformet område, hvor der ikke længere dannes stjerner.
Skiven Solen befinder sig i Mælkevejens skive omkring 27000 lysår fra centret. Skiven er ret tynd med en tykkelse på 1000-2000 lysår, og det meste af Mælkevejens gas og støv befinder sig her.
Created by: 1444514822380467