Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

QuestionAnswer
Hvad står tallet 1-7 for i klassifikationen af en elliptisk galakse? Excentriciteten, et udtryk for hvor fladtrykt den er
Hvor stor er en typisk superhob ca? 100 mio lysår
Hvad betyder "universets storstruktur"? Den måde superhobene er arrangeret i forhold til hinanden. Det ser ud som om de "ligger på overfladen af nogle store bobler"
Bliver elliptiske galakser ved med stjernedannelse længere end spiralgalakser? Nej, de elliptiske galakser er hurtige til at opbruge alt deres støv og gas og stopper hurtigt med stjernedannelsen.
Hvad er forskellen på begreberne galaksehob, superhob og kuglehob? Galaksehob = en gruppe af galakser Superhob = en gruppe af galaksehobe Kuglehob = en gruppe af stjerner i en spiralgalakses halo.
Hvad er en gravitationel linse? En stor galakse der afbøjer lyset fra en galakse der ligger bag ved den. Dermed kan vi se lyset fra meget fjerne galakser.
Hvad er forskellen på en merger og kannibalisme? En merger er to galakser af ca samme størrelse der ramler ind i hinanden. Kannibalisme er når en større galakse opsluger en mindre galakse.
Hvilken hob er Mælkevejen en del af? Den lokale gruppe
Hvad er en satellitgalakse? En lille galakse der kredser om en større galakse. f.eks. de Magellanske skyer
Hvad har de fleste store regulære galaksehobe til fælles? De har en stor E-galakse i midten af hoben som har opslugt andre galakser.
Created by: 4lfred