Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Galakser

QuestionAnswer
Forklar opdelingen af elliptiske galakser E0 til E7, hvor en værdi mod 0 giver en mere rund form. En værdi mod 7 giver en mere fladtrykt form.
Redegør for irregulære galakser Ingen veldefineret form. Indeholder ofte store mængder støv og gas og der foregår derfor meget stjernedannelse.
Hvad beskriver universets storstruktur? Storstrukturen beskriver fordelingen af masse og stråling i universet
Hvad sker der når kæmpestore galakser stopper deres stjerneproduktion? Så æder de mindre galakser for at blive større
Hvilken type galakse er mælkevejen? Mælkevejen er en bjælkespiralgalakse (SBb)
Hvad er Cepheider? variabelstjerne, lysstyrken stiger og falder periodiske. Sammenhæng mellem periode og hvor lyskraftig den er
Hvor langt ligger solen fra centrum i Mælkvejen? Solen ligger 27.000 ly fra centret.
Hvad består skiven af? Gas og støv, hvor der kan ske meget stjernedannelse Skiven har en tykkelse på 1.000-2.000 ly
Redegør for store og regulære hobe - Kan indeholde op til flere tusinde galakser - Regelmæssig sfærisk form - Domineret af E og S0 galakser. - Har ofte en forvokset E galakse i centrum, som kan se ud som om den har opslugt andre galakser
Hvad er forskellen på "merge" og kannibalisme? Hvis galakserne er lige store, kan de “merge” og blive til en galakse. Hvis der er stor størrelsesforskel på galakserne, vil den store spise den lille, såkaldt kannibalisme.
Created by: 2537303886317906