Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Galakser

QuestionAnswer
Forklar opdelingen af elliptiske galakser E0 til E7, hvor en værdi mod 0 giver en mere rund form. En værdi mod 7 giver en mere fladtrykt form.
Redegør for irregulære galakser Ingen veldefineret form. Indeholder ofte store mængder støv og gas og der foregår derfor meget stjernedannelse.
Hvad beskriver universets storstruktur? Storstrukturen beskriver fordelingen af masse og stråling i universet
Hvad sker der når kæmpestore galakser stopper deres stjerneproduktion? Så æder de mindre galakser for at blive større
Hvilken type galakse er mælkevejen? Mælkevejen er en bjælkespiralgalakse (SBb)
Hvad er Cepheider? variabelstjerne, lysstyrken stiger og falder periodiske. Sammenhæng mellem periode og hvor lyskraftig den er
Hvor langt ligger solen fra centrum i Mælkvejen? Solen ligger 27.000 ly fra centret.
Hvad består skiven af? Gas og støv, hvor der kan ske meget stjernedannelse Skiven har en tykkelse på 1.000-2.000 ly
Redegør for store og regulære hobe - Kan indeholde op til flere tusinde galakser - Regelmæssig sfærisk form - Domineret af E og S0 galakser. - Har ofte en forvokset E galakse i centrum, som kan se ud som om den har opslugt andre galakser
Hvad er forskellen på "merge" og kannibalisme? Hvis galakserne er lige store, kan de “merge” og blive til en galakse. Hvis der er stor størrelsesforskel på galakserne, vil den store spise den lille, såkaldt kannibalisme.
Created by: 2537303886317906
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards