Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Foclóir An Triail

GaeilgeBéarla
A thógáil To raise
Absolóid Absolution
Ach cheapfá go dtaispeánfadh a clann But you would think her family would show
Ag an bhfaoistín At confession
Ag déanamh éagóra uirthi Doing injustice to her
Ag fulaingt Suffering
Ag guí Praying
Ag iompar clainne Pregnant
Ag iompar linbh Pregnant
Ag leagan amach na rialacha Laying out the rules
Ag streachailt Struggling
Ag súil Expecting
Ag taispeaint easpa mheasa na sochai i dtreo Mháire Showing societys lack of respect towards Máire
Agus sin an fáth gur chuir sí lámh ina bás féin And that was the reason she killed herself
Aifreann Mass
Aire a thabhairt Take care of
Altramas Adoption
Am an gháthair Time of need
An buille deiridh The final blow
An teach tearmann Refuge house
An t-oibrí sóisialta The social worker
An triail The trial
An tsli ar chaith daoine le Maire The way Maire was treated
An tsochaí Society
An-tógtha leis Very taken with him
Ar a shon On his behalf
Ar an gcead dul sios pleithfidh me Firstly I will discuss
Ar son a linbh On her baby's behalf (Tuiseal Ginideach)
Ardnósach Snobby
Aturnae 1 Ar son an stáit (in favour of the State)
Aturnae 2 Ar aghaidh an stáit (against the State)
Sympathy
Baineann sé leas asti He takes advantage of her
Baintreach Widow
Bás Máire Maire's death
Bean searbhach Bitter woman
Bhí fir na tíre i mbarr a réime The men of the country were in power
Bhi Máire imeallaithe ag an bpointe seo Maire was marginalised at this point
Bhi saol a páistí pleanáilte aici She had her kids life planned
Bhí sí tréigthe acu go léir Everyone abandoned her
Bhris na cailíní seo na rialacha These girls broke the rules...
Bréagchráifeach Sanctimonious
Bualimid leis ag tús an drama ag an rince sa teach scoile We meet him at the start
Buartha Worried
Cabhair Help
Cabhrach Helpful
Caitheadh go dona le Maire ina saol Maire was treated badly in her life
Carthanacht bréige False charity
Cás tragóideach Tragic case
Cé atá léi ach Padraig Who is with her but padraig
Cé go luann sí Dia go minic Even though she mentions god often
Ceartaiseach Self-righteous
Cháin sí Máire She criticised Máire
Charthanacht Chríostaí Christian charity
Chráifeach Pious
Chuir a dearthaireacha lena fulaignt Her brothers add to her suffering
Chun an fhirinne a ra To tell the truth
Cineálta Kind
Coiméadach Conservative
Coimeádann sí an rún She keeps the secret
Coinníonn sí smacht láidir ar a clann. She keeps strong control of her family
Comaoineach naofa Holy Communion
Creid To believe
Creideamh caitliceach Catholic religon
Creideann Máire gach rud a deireann sé léi She believes everything he says to her
Creidiúnach Respectable
Creidmheach Faithful person (religious)
Cruachas Mhaire Maires dilemma
Cruachríoch Hard-hearted
Cruthaionn sin trua ag maire do This creates sympathy in maire for him
Cuid den locht Part of the blame
Cuireann sí lámh ina bás féin She kills herself
Cúlchaint Gossip
Cúngaigeanta Narrow minded
Cuuir..béim ar To put emphasis on
Dearcadh Opinion
Deoch leighis Medicinal Drink
Dídean Shelter
Dílis Loyal
D'íobair sí a muintir She sacrificed her family
Diúltaíonn sí aon chabhair a thabhairt di. She refuses to give her any help
Doicheallach Hostile
Domhaiteach Unsightly
Dráma conspóideach Controversial drama
Dráma cróga Brave drama
Dráma dúshlánach Challenging drama
Dráma réabhlóideach Revolutionary drama
Dráma réabhlóideach Revolutionary drama
Droch-chaidreamh a bhi ag Maire lena clann Maire had a bad relationship with her family
Drochtionchar Bad influence
Éadóchas Hopelessness
Easpa chartanachta Lack of charity
Easpa Chríostaíochta Lack of Christiantity
Faigh amach To find out
Faighimid leiriu cuimsitheach de sochai We get a comprehensive insight
Fáil réidh leis an leanbh sa bhroinn Abort the baby
Faoi bhois an chait Under the thumb
Faoi smacht dian Under strict control
Faoiseamh Relief
Faoistin Confession
Feicimid e seo le daoine ar nos We see this with people such as..
Fianaise Evidence
Fimíneach Hypocritical
Fimíneacht Hypocrisy
Fíor dhaonnacht True humanity
Fiosrach Nosy
Fos lean se ar aghaidh lena caidreamh runda He still continued with the secret relationship
Fos nà luann Maire ainm Padraig Still maire doesnt mention padraigs name
Fostaíocht Employment
Freagracht Responsibility
Frithlaoch Anti hero
Fulaingt Suffering
Fulangach Tolerant
Gan móran moille Without delay
Gaol Relationship
Ghlaoigh si "striapach" uirthi She calls her a stripper
Ginmhilleadh Abortion
Ginmhilleadh Abortion
Glac To accept
Glaonn se i droch ainmeacha He calls her names
Go mbeadh se caillte gan i That he would be lost without her
Go runda Secretly
I mbarr a rèime In power
I súile na sochaí In the eyes of society
Imeallach Marginalised
Imeallaithe Marginallised/Isolated
Imní as a meabhair Worried out of her wits
In am a ghátair In her time of need
Is duine mealltach e pardraig He is an inticing
Láidir Strong
Le braith go láidir Felt strongly
Leanbh tabhartha Illegitimate child
Leas a hiníne Daughter's wellbeing
Léiriú scannalach Scandalous portrayal
Leithleasach Selfish
Maithreacha shingile Single mothers
Mar conclúid In conclusion
Maslaigh To insult
Mealltach Attractive
Meas Respect
Mheall sé í He seduced her
Míchairdiúil Unfriendly
Mícharthanach Uncharitable
Míchríostúil Un-Christian
Mídhaonna Inhuman
Mídhílis Disloyal
Mífhreagrach Irresponsible
Milleán Blame
Mímhacánta Dishonest
Misneach Courage
Místuama Senseless
Míthrocáireach Merciless
Mná rialta Nuns
Na comharsana The neighbours
Na haturnaetha The attorneys
Na haturnaithe The attorneys
Na laethanta sin Those days
Na mná rialta The nuns
Na seascaidí The sixties
Náire Shame
Neamhphósta Unmarried
Neamhthrócaireach Uncharitable
Neart Force
Ni raibh mórán Críostaíochta le feiscint sa drama seo There wasnt a lot of christianity to be seen
Ní thugann sí aon tacaíocht do Mháire She doesn't give Maire any support
Níor sheas Liam léi Liam didnt stand up for her
Níor thug sé tacaíocht ar bith di He didn't give her any support
Óinsin bhog ghéilliúil Soft submissive fool
On oiche sin ar aghaidh bhi saol deacair ag Maire From that night on maire had a hard life
Peaca Sin
Peacaigh To sin
Plámásach Fibber/Liar
Pleota Fool
Radharc Scene
Rialacha an tsochaí Rules of society
Sagairt Priest
Saonta Innocent
Saonta Innocent
Sceitheann sé uirthi He tells on her
Seasamh sa tsochaí Social standing
Seasann Padraig don tsochai uafasach Padriag stands for the awful society
Slímeadóir Snake
Sochaí Society
Soineanta Innocent
Soineanta agus saonta Innocent and gullible
Striapach Prostitute
Suarach Dispicable
Ta an drama suite i dteach cuirte The drama takes place in a court house
Ta an drama suite sna seascaidi in Eireann The drama is set in the 60s
Ta siad leithleasach They are selfish
Tabhairt suas ar altramas Give up for adoption
Tacaíocht Support
Tagann...chun solais ...Comes to light
Taispeánann sé seo This shows
Teach tearmainn Laundry
Teicnici dramata eagsula Various dramatic techniques
Thiomáin sé í chun dunmharaithe agus chun lámh a chur ina bás féin He drives her to murder and to suicide
Thuig an bainisteoir cruchas Mháire The manager understood Máire's hardship
Tiarnúil Over bearing
Titeann gach rud as a cheile sa bhaile Everything falls apart at home
Tógann sí Máire go dtí a teach féin She takes Maire to her own house
Torrach Pregnant
Torrach / ag iompar clainne Pregnant
Torrach lasmuigh den posadh Pregnant outside marriage
Torradh Pregnant
Tréigeann a muintir í Her family abandons her
Tréigeann Pádraig Máire Pádraig abandons Máire
Treigtear i agus fagtar i ag iompar clainne mar mhathair shingil She is abandoned and left pregnant as a single mother
Tri mhean an chroscheistithe Through the medium of cross questioning
Trua Pity
Tuairim na gcomharsan Opinion of the neighbours
Tuairimi na gcomharsan Opinions of the neighbours
Tuairimí na heaglaise Opinions of the church
Tuarimí na gcomharsna Opinions of the neighbours
Tugann sé cúl di He turns his back on her
Tugann sí bata agus bothar di She gives her the road
Tuisceanach Understanding
Uaigh Graveside
Uallmhianach Ambitious
Údárasach Authoritative
Created by: dcor90
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards