Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Қазақстан тарихы

QuestionAnswer
Қазіргі кезеңде Орталық Азия саяси-географиялық аймақ ретінде бес мемлекетті: Қазақстан,Өзбекстан,Түрікменстан, Қырғызстан және Тәжікстанды қамтиды.
Аталған мемлекеттер мен Ресейде"Орталық Азия" ұғымы қолданыла бастады. 1991 жылы КСРО ыдыраған соң.
Неге Қазақстан "Орта Азияға" енген жоқ Қазақстан-жеке экономикалық аймақ.
Ресей империясы кезінде "Орта Азия" ұғымы Қазақстан мен Ауғанстан арасындағы барлық далалы жерді қамтыды.
Ресей империясы кезінде"Орта Азия" ұғымы "Түркістан" ұғымымен қатар қолданылды. Сол себепті Ресей империясының Орта Азиядағы иеліктері "Түркістан өлкесі" деп аталды.
Физикалық географияда "Орталық Азия" Еуразияның ішкі ағынды алабына жататын түкпірдегі орталық ауданы.
Жазық дала Қазақстанның тарихында маңызды рөл атқарды. Өйткені дәл осы дала аймағында көшпелілер өркениеті қалыптасты.Қазақтардың көшпелі мәдениеті оның құрамдас бөлігі болып саналады.
Орталық Азияның құрғақ климаты оның тарихында маңызды рөл атқарды себебі дәл осы фактор көшпелі өркениеттің пайда болуына әсер етті.
Дәстүрлі өркениет- бабалардың мәдени тәжірибелері мен өмір салтын қайталауға негізделген өркениет.Оның белгілеріне табиғатпен тығыз байланыс,адамның әлеуметтік топпен қатаң қарым-қатынасы,дәстүрлі дәріптелуі,діни сана жатады.
Материалдық мәдениет- баспана,киім-кешек,сәндік және тұрмыстық бұйымдар,қару-жарақ және т.б.
Рухани мәдениет- білім,идея,діни ұстаным,адамгершілік құндылықтар,дәстүрлер.
Орталық Азияның ертедегі дәстүрлі өркениеті туралы жазба деректердің негізгі топтар: антикалық,ирандық,ежелгі қытайлық,ежелгі түркілік болып бөлінеді.
Археологиялық мәдениет- бір аумақ пен дәуірдегі ортақ ұқсастықтары бар материалдық ескерткіштер жиынтығы.
Орталық Азияның көшпелі және отырықшы-егінші өркениеттерінің пайда болуының маңызды факторы өндіруші экономиканың-малшаруашылығы мен егіншіліктің пайда болуы болды.
Неолиттік төңкеріс табиғи дайын өнімді тұтынудан өндірістік шаруашылыққа,яғни,терімшілік пен аңшылықтан егіншілік пен малшаруашылығына өткен тарихи қадам болды.
Орталық Азияның отырықшы-егіншілік өркениетінің үш мәдени ошағы- Шаш,Сырдария аймағы және Жетісу Қазащстан аумағымен тікелей байланысты.
Ұлы Дала Тарихи-мәдени ұғым
Еуразия даласы географиялық ұғым
Жылқыны қолға үйрету б.з.б. IV мыңжылдықтың ортасында (Ботай-Терсек мәдениеті) Солтүстік Қазақстан даласында басталды.
Қола дәуірі қай уақытты қамтиды Б.з.б XVIII-VIII ғасылар
Энеолит дәуірі қамтиды 3000-1800 ж
Энеолит дәуіріндегі ең бірінші қолданылған метал мыс
Энеолит дәуірінің ерекшелігі еңбек бөліндісі:егіншілік пен мал шаруашылығы,аталық ру
Ботай тұрағы қамтиды Б.з.б 3000-2000 ж
Ботай тұрағын ашқан кім? Зайбер
Ботай тұрағында неше қоныс(тұрғын үй),неше жылқы? 158,70 000
Ботай дәуірінде ненң сүйектері табылды? ақбұланның,аюдың,иттің,қабанның,
Қай жерде энеолит дәуіріне жататын Шебір тұрағы табылды? Маңғыстауда табылды.
Шебірліктер ыдыстарында қандай өрнекті пайдаланды? Тарақ тысы өрнегін пайдаланды.
Шебірліктерде қандай моншақтар табылды? Ұлу қабағынан жасалған моншақтар
Қола дәуірі қамтиды Б.з.б. 1800-900 ж
Еуразия даласына тән қола дәуірінің аты Андрон мәдениеті
Андрон мәдениеті қай жерді қамтиды Орал өзенінен Енисей өзеніне дейін Батыс Сібір Памир тауына дейінгі жерді
Алғашқы ескерткіш 1914 жылы қайда табылды? Оңтүстік Сібір Ачинск қаласының маңы,Андронова селосынан
Андрон мәдениетін ашқан кім? Тугаринов
Қазақстандағы қола дәуірінің түбегейлі зерттеуді қай жылы Әлкей Марғұлан жетекші экспедиция бастады? 1946 жылы
Зыряновск Жезқазған неше тонна мыс өндірілгенін Қаныш Сәтбаев айтты? 1 млн т
Қай жерлерде 1100 т қалайы шығарылған? Нарым,Қолба
Орталық Қазақстан қола дәуірі қалай бөлінеді Ерте Нұра кезеңі,Орта Атасу,Кейінгі Беғазы-Дәндібай.
Ерте Нұра кезеңі қамтиды Б.з.б. XVIII-XVI
Ерте Нұра кезеңінде өлікті қалай жерледі Өртеп жерледі
Орта Атасу кезеңі қамтиды Б.з.б.XVI-XII
Орта Атасу кезеңіндегі жерлеу әдісі Мәйіттің өзін жерледі
Кейінгі Беғазы-Дәндібай қамтиды Б.з.б. XII-VIII
Кейінгі Беғазы-Дәндібай кезеңнің ерекшеліктері Жерлеу орындар ірілігі.Тас қашау өнері өрлеген,құмараларындағы өрнектер
Ерте қола дәуірі қола немен ненің қосындысы? Мыс пен қалайының
Ерте қола дәуірінің ерекшеліктері Теселі өнер,мүлік теңсіздігі қалыптасуы,жеке меншік қалыптасуы,мал бағу көшпелі түріне көше бастады.
Алакөл мәдениеті қамтиды Орал тауынан Ертіс өзеніне дейінгі жерді
Орталық Қазақстаннан Андрон мәдениетінің неше астам тұрақ және неше астам жерленген жер табылды 30 астам тұрақ және 150-ден астам жерленген жер табылды
Солтүстік және Батыс Қазақстанда неше аса тұрақ табылды 80-нен аса тұрақ табылды
Шығыс Қазақстанда қола ж/е мыс орақтары табылды Мало-Красноярка
Батыс Қазақстанда қола ж/е мыс орақтары табылды Алексеев
Солтүстік Қазақстанда қола ж/е мыс орақтары табылды Степняк, Жетісу өңірі
Шағалаулы қонысында не табылды? қола шалғы
С.Қ-дағы қоныстар Степняк,Боголюб,Петровка
Андроновтарды кім сипаттаған? Алексеев
Қ. д-ді зерттегендер: Алексеев,Керасимов.
Қола дәуірі.ЕРТЕ КЕЗЕҢ Б.З.Д. 3 МЫҢ ЖЫЛДЫҚТЫҢ ОРТАСЫ МЕН СОҢЫ
Қола дәуірі.АЛАКӨЛ МӘДЕНИЕТІ Б.З.Д. XV-XIII ҒҒ.
Қола дәуірі.ОРТА КЕЗЕҢ (Б.З.Д. ХХ-ХШ ҒҒ)
Қола дәуірі.ПЕТРОВ МӘДЕНИЕТІ Б.З.Д. XVIII-XVI ҒҒ
Қола дәуірі.ФЕДОРОВ МӘДЕНИЕТІ Б.З.Д. XV-XIII ҒҒ
Қола дәуірі.СОҢҒЫ ДӘУІР. САРҒАРЫ-АЛЕКСЕЕВ МӘДЕНИЕТІ Б.З.Д. XII-IX ҒҒ
ҚОЛА ДӘУІРІНЕН ЕРТЕ ТЕМІР ҒАСЫРЫНА ӨТУ КЕЗЕҢІ Б.З.Д. VIII Ғ
САҚТАР – Б. З. Б. 1-МЫҢЖЫЛДЫҚ
ДАРИЙ I САҚТАРҒА ҚАРСЫ ЖОРЫҒЫ Б.З.Д. 519-518 ЖЫЛДАР
ГРЕК-ПАРСЫ СОҒЫСЫ Б.З.Д. 490 ЖЫЛ
АЛЕКСАНДР МАКЕДОНСКИЙ ДАРИЙ III ӘСКЕРІН ТАС-ТАЛҚАН ЕТКЕН ЖЫЛЫ Б.З.Д. 331 ЖЫЛ
ПАРСЫ ПАТШАСЫ КИР ТОМИРИС ПАТШАЙЫМНЫҢ ҚОЛЫНАН ҚАЗА ТАПҚАН ЖЫЛ Б.З.Д. 530 ЖЫЛ
АРШАКИДТЕР ДИНАСТИЯСЫНЫҢ НЕГІЗІН ҚАЛАНҒАН ЖЫЛДАР Б.З.Д. 248-247 ЖЫЛДАР
САҚТАР КСЕРКС ӘСКЕРІНІҢ ҚҰРАМЫНДА СПАРТАНДЫҚ ПАТША ЛЕОНИДКЕ ҚАРСЫ СОҒЫСҚАН ЖЫЛ. Б.З.Д. 480 ЖЫЛ
Created by: Shikimori
Popular Biology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards