Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Córas Díleá

Bitheolaíocht Ardteist

TermDefinition
Uatrófach Orgánach a chothaíonn é féin ó bhia a dhéanann sé féin ó amh-ábhair.
Heitreatrófach Orgánach nach féidir leis a chuid bia féin a dhéanamh agus a fhaigheann a chothú ó bhia réamh-dhéanta.
Luibhiteoir Orgánaigh nach n-itheann ach plandaí
Feoilitheoir Orgánaigh nach n-itheann ach ainmhithe eile
Uiliteoir Orgánaigh a itheann plandaí agus ainmhithe.
Ionghabháil Nuair a dtógtar bia isteach sa bhéal
Díleá Bia a bhriseadh síos go fisiceach agus go ceimiceach go móilíní beaga, sothuaslagtha.
Ionsú Nuair a dtógtar an bia díleáite trí fhallaí na stéige agus isteach sa chóras fola.
Eisligeadh Nuair a scaoiltear trín ánas bia nár dileádh agus nár ionsúdh.
Amaláis Einsím a bhriseann stáírse síos go dtí máltós.
Éasafagas Feadán fada idir an béal agus an goille.
Imfháscadh Tugtar imfháscadh ar chrapadh agus ar scaoileadh na matáin i gconair an bhia chun an bia a bhrú ar aghaidh
Goile Scaoileann faireoga gastracha atá suite ina bhfalla aigéad hidreaclórach, einsímí agus múicín ar an mbia.
Dúidéanam Cuid don Stéíg beag le príómh-fheidhm ná díleá.
Iléam Cuid don Stéíg beag le príómh-fheidhm ná ionsú.
Villis Structúra i bhalla an Iléam atá oirúinithe le ionsú.
Ae Tugann féith iomprach an ae fuil atá saibhir i mbia dileáite ón iléam chuige
Reicteam Deireadh an stéig mór.
Created by: alidonald
Popular Biology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards