Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Córas Díleá

Bitheolaíocht Ardteist

TermDefinition
Uatrófach Orgánach a chothaíonn é féin ó bhia a dhéanann sé féin ó amh-ábhair.
Heitreatrófach Orgánach nach féidir leis a chuid bia féin a dhéanamh agus a fhaigheann a chothú ó bhia réamh-dhéanta.
Luibhiteoir Orgánaigh nach n-itheann ach plandaí
Feoilitheoir Orgánaigh nach n-itheann ach ainmhithe eile
Uiliteoir Orgánaigh a itheann plandaí agus ainmhithe.
Ionghabháil Nuair a dtógtar bia isteach sa bhéal
Díleá Bia a bhriseadh síos go fisiceach agus go ceimiceach go móilíní beaga, sothuaslagtha.
Ionsú Nuair a dtógtar an bia díleáite trí fhallaí na stéige agus isteach sa chóras fola.
Eisligeadh Nuair a scaoiltear trín ánas bia nár dileádh agus nár ionsúdh.
Amaláis Einsím a bhriseann stáírse síos go dtí máltós.
Éasafagas Feadán fada idir an béal agus an goille.
Imfháscadh Tugtar imfháscadh ar chrapadh agus ar scaoileadh na matáin i gconair an bhia chun an bia a bhrú ar aghaidh
Goile Scaoileann faireoga gastracha atá suite ina bhfalla aigéad hidreaclórach, einsímí agus múicín ar an mbia.
Dúidéanam Cuid don Stéíg beag le príómh-fheidhm ná díleá.
Iléam Cuid don Stéíg beag le príómh-fheidhm ná ionsú.
Villis Structúra i bhalla an Iléam atá oirúinithe le ionsú.
Ae Tugann féith iomprach an ae fuil atá saibhir i mbia dileáite ón iléam chuige
Reicteam Deireadh an stéig mór.
Created by: alidonald