Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Arbetsrätt

QuestionAnswer
Hur definieras anställningsförhållande? 1) att huvudmannen (fysiska eller juridiska personen) leder och fördelar arbetet 2) Varaktigt, ersättning grundas på arbetat tid 3) att arbetande parten är skyldig att ställa sin arbetskraft till förfogande
Om personen som utför arbetet har firma registrerad eller beskattas som näringsidkare defineras person som? Uppdragstagare
Vilken lag reglerar uppehållstillstånd och arbetstillstånd? Utlänningslagen
Om en arbetstagare arbetar i flera länder vilket lands lagar gäller? Där arbetstagaren vanligen utför sitt arbete.
Vad krävs för att ett anställningsavtal ska ha uppkommit? Om någon visas ha haft fog för att tro att han eller hon blivit anställd. Inga formkrav, kan vara muntligt.
Får arbetsgivare fråga om graviditet? Ja, men görs det inte lika mellan könen kan det vara diskriminering.
Kan anställningsavtal ogiltigförklaras? Ja, avtalslagens ogiltighetsgrunder är giltiga t.ex. svek om arbetstagaren förtigit eller ljugit om väsentliga förhållanden för anställningen.
Kan arbetsgivare begära utdrag ur belastningsregister eller försäkringskassan? Ja, finns inget hinder begära det som arbetsgivare.
Vad för information är arbetsgivaren skyldig att lämna inom en månad från ingången anställning? Information om anställningen 6 c § L,AS, villkor, anställningsform, arbetsuppgifter , lön.
Anställningar inom statliga områden regleras av 12:5 2 st RF samt 4:2 Lagen om offentliga anställningar (LOA), vad ska beslutet grunda sig på? Sakliga grunder som förtjänst och skicklighet. Förtjänst = anställningstid. Skicklighet, meriter som utbildning och yrkeserfarenhet, även personliga egenskaper relevanta för arbetsuppgifterna.
Kan en arbetsgivaren inom privata sektorn välja bort en arbetssökande p.g.a. t.ex. att den inte är attraktiv nog, frisk nog, eller överviktig? Ja, 12:5 RF och 4:2 LOA om saklighet, och beslut p.g.a. förtjänst och skicklighet gäller inte privata sektorn. Dock gäller diskrimineringslagen dock är nämnda anledningar inte diskrimineringsgrunder.
Vilka är diskrimineringsgrunderna? Kön, könsöverskidande identitet eller uttryck, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. 1:5 DL
Vad är rättsföljderna om t.ex. en arbetsgivare bryter emot diskrimineringslagen? Skadetånd och ogitlighet gällande delen i avtalet som bryter emot DL. Dock inte få tillbaka anställning.
Att missgynna någon i beslut kopplat till någon av grunderna? Direkt diskriminering
Att en grupp missgynnas av en bestämmelse, ett kriterium eller ett förfarande som saknar berättigat syfte. 1:4 p. 2 DL Andelen som diskrimineras ska vara betydande. Indirekt diskriminering
En av de viktigaste undantantagen när diskriminering godtagbart? När det har ett "berättigat syfte" och medlena som används är lämpliga och nödvändiga för uppnå syftet. T.ex. anställa kvinnor till kvinnojour. 2:2 pt 1 DL.
Förfördela för att skapa jämvikt mellan könen vid lika meriter Positiv särbehandling
Created by: Sockerbagarn
Popular Law sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards