Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Rivstart B1 Special

Svenska ord/frasEngelska ord/fras
såren (ett sår, såret, såren) wound, cut, lesion. Barnen falla från cyckel och nu ha ett sår på knä.
fosterställning (en fosterställning, fosterställningen, fosterställningar fosterställningarna) fetal position. När temperaturar är varm, lägga sig ner i fosterställning under varm filt.
hona (en hona, honan, honor, honorna) female. En hona kan bli en mammadjur.
grävling (en grävling, grävlingen, grävlingar, grävlingarna) badger. Grävlingen åter frukt, insektor och ägg.
släkt (en släkt, släkten, släkter) family, relatives. En fågel släkt bor i trähuset.
fågenskap (ett fågenskap, fågenskapen) imprisonment, captivity, confinement. En tjuv är i en fågenskap.
våld (ett våld, våldet) violencehar. Polisen har planerat avsluta vålden på gymnasiet.
ljud (ett ljud, ljudet, ljuden) sound. Gör ett högt ljud till skrämma fågelarna.
mankhöjd upp till (en mankhöjd) height at the withers. Mankhöjden av man är upp till 250 cm.
luktsinne (ett luktsinne) sense of smell. En bra kock måste ha en bra luktsinne.
ide (ett ide, idet, iden, idena) hibernation, winter lair. Soffpotatis behova en ide i vintern.
jämförelse (en jämförelse, jämförelsen, jämförelser) comparison. Bär är sur i jämörelse med apelsin.
lufsa (grupp 1, lufsa, lufsar, lufsade, lufsat) lumber. En stor hund lufsa från en liten katt.
lufta (grupp 1, lufta, luftar, luftade, luftat) air, give vent to. Man måste lufta mans träningskor efter en tävling.
vifta (grupp 1, vifta, viftar, viftade, viftat) wave. Fotbollsdomare viftade den flagga att stanna spel.
harkla (grupp 1, harkla, harklade, harklat) to clear one’s throat. Lärare harkla sig att börja klassen.
angripa (grupp 4a, angrep, angripa, angriper, angrep, angripit) attack. Efter två dagar, angripa getingarna den död häst.
klättra (grupp 1, klättra, klättrar, klättrade, klättrat) climb. En orm klättra upp på en stol.
elak (elak, elakt, elaka) nasty, evil, wicked, naughty. Den elak kvinna stå på stol.
skicklig (skicklig, skickligt, skickliga) capable, clever, dexterous, skilful, compenent. En skicklig målare få mycket pengar.
blodtörstig (blodtörstig, blodtörstigt, blodtörstiga) bloodthirsty. Den blodtörstig varg attackera en gamal man.
plötsligt suddenly. Den varg plötsligt attackera den gamal man.
dock yet, nevertheless, still, however. Han är hungrig, dock åter inte han.
troligtvis probably. Hon ska troligtvis gå till stan idag.
Created by: calabar77