Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Svensk B1D1 2

Svenska

Svenska ord/frasEngelska ord/fras
vän (-nen, -ner, -nerna) friend
citat (-et, –, -en) quote
vänskap (-en, -er, -erna) friendship
förklara (-r, -de, -t) explain
betyda (betyder, betydde, betytt) mean
hålla (håller, höll, hållit) med agree
god (gott, goda) good
allting everything
men but
bäst (-a) best
någon (något/några) someone
ingenting nothing
drottning (-en, -ar, -arna) queen
ringa (ringer, ringde, ringt) till call
klockan fyra four o’clock
räknas (räknas, räknades, räknats) count
bra (bättre, bäst) good
ensam (-t, -ma) alone
än yet
sällskap (-et, –, -en) company
italiensk (-t, -a) Italian
ordspråk (-et, –, -en) saying
gammal (gammalt, gamla) old
sko (-n, -r, -rna) shoe
bekväm (-t, -a) comfortable
lätt (-a) simple
förlåta (förlåter, förlät, förlåtit) forgive
fiende (-n, -r, -rna) enemy
so
väl well
lära (lär, lärde, lärt) känna get to know
skaffa (-r, -de, -t) procure
lista (-n, listor, listorna) list
idé (-n, -er, -erna) idea
på många olika sätt in many different ways
man kan till exempel… one can, for example…
problem (-et, –, -en) problem
metod (-en, -er, -erna) method
annat (annan) other
eftersom beacuse
förslag (-et, –, -en) suggestion
fördel (-en, -ar, -arna) advantage
nackdel (-en, -ar, -arna) disadvantage
ärlig (-t, -a) honest
generös (-t, -a) generous
utåtriktad (utåtriktat, utåtriktade) extroverted
social (-t, -a) social
händig (-t, -a) practical, good with one’s hands
lojal (-t, -a) loyal
äventyrlig (-t, -a) adventurous
sportig (-t, -a) athletic
intelligent (-a) intelligent
smart (-a) smart
pålitlig (-t, -a) dependable
rik (-t, -a) rich
musikalisk (-t, -a) musically gifted
hjälpsam (-t, -ma) helpful
pratsam (-t, -ma) talkative
spontan (-t, -a) spontanteous
modeintresserad (-intresserat, -intresserade) interested in fashion
icke-rökare (-n, –, -rökarna) non-smoker
djurvän (-nen, -ner, -nerna) animal-lover
vegetarian (-en, -er, -erna) vegetarian
nykterist (-en, -er, -erna) teetotaler
val (-et, –, -en) choice
hen s/he, a gender neutral pronoun
könsneutral (-t, -a) gender neutral
jätteviktig (-t, -a) very important
roll role
spela (-r, -de, -t) roll play an important role
Det spelar ingen roll. It doesn’t matter
detsamma the same
Jag håller med. I agree.
Det tycker jag också. I think so too.
Det tycker inte jag heller. I don’t think so either.
Det är möjligt. It’s possible.
Nja… Well…, Yes/no
Det beror på. It depends.
Va? What?, Excuse me?
telefonsamtal (-et, –, -en) phone call
betydelse (-n, -r, -rna) meaning
något i den stilen something along those lines
Vad säger du? What are you saying?
Lägg av! Stop it!
Du skojar! You’re kidding!
slå (slår, slog, slagit) en signal give me a call, drop a line
titta (-r, -de, -t) förbi stop by
höra (-hör, hörde, hört) av sig be in touch
Du med /Du också. You too.
Är det sant? Is it true?
kontakta någon contact someone
hälsa på pay a visit
Vad tycker du? What do you think?
ungefär så something like that
bo (bor, bodde, bott) live
kompis (-en, -ar, -arna) friend
kurskompis (-en, -ar, -arna) coursemate
univerisitet (-et, –, -en) university
Vad jobbar hon med? What does she do for work?
träffas (träffades, träffats) meet
fras (-en, -er, -erna) phrase
uttala (-r, -de, -t) pronounce
vanlig (-t, -a) ordinary
repetera (-r, -de, -t) repeat
asssimilation (-en, -er, -erna) assimilation
reduktion (-en, -er, -erna) reduction
tre three
inlägg (-et, –, -en) post
forum (-et, –, -en) forum
sammanfatta (-r, -de, -t)
muntlig (-t, -a) oral
skriftlig (-t, -a) written
skilja (skiljer, skilde, skilt) sig divorce
förut before
fräsch (-t, -a) fresh
lukta (-r, -de, -t) smell
ofräsch (-t, -a) not fresh, dirty
raka (-r, -de, -t) sig shave
kamma (-r, -de, -t) sig comb one’s hair
hår (-et, –, -en) hair
smutsig (-t, -a) dirty
borde should, ought to
klippa (klipper, klippte, klippt) sig cut one’s hair
tvätta (-r, -de, -t) sig wash
artig (-t, -a) polite
oartig (-t, -a) impolite
hända (händer, hände, hänt) happen
låna (-r, -de, -t) ut lend
pengar (-na) money
trots att in spite of
jättedum (-t, -ma) really stupid
Oj! Oh!
ångra (-r, -de, -t) sig regret
en massa gånger lots of times
(-r, fick, fått) tillbaka get back
hopplös (-t, -a) hopeless
bästa kompis best friend
hemsk (-t, -a) horrible
kär (-t, -a) in love
bästa vän best friend
flickvän (-nen, -ner, -nerna) girlfriend
vara (är, var, varit) säker på be certain of
älska (-r, -de, -t) love
(-r, gick, gått) ut go out
viska (-r, -de, -t) whisper
i hemlighet in secret
skicka (-r, -de, -t) sms send sms
gifta (gifter, gifte, gift) sig get married
desperat (-a) desperate
somna (-r, -de, -t) fall asleep
försova (försover, försov, försovit) sig oversleep
koncentrera (-r, -de, -t) sig concentrate
Hjälp mig! Help me!
höra (hör, hörde, hört) till belong
kommentar (-en, -er, -erna) comment
Lyssna till ditt hjärta. Listen to your heart.
förlora (-r, -de, -t) lose
(-r, gick, gått) igenom go through
kris (-en, -er, -erna) crisis
skilsmässa (-n, skilsmässor, skilsmässorna) divorce
Bry dig inte om … Don’t worry about…
lukta (-r, -de, -t) illa smell bad
akta (-r, -de, -t) sig watch out
nästa gång next time
ärlig (-t, -a) honest
sanning (-en, -ar, -arna) truth
uppfräschning (-en, -ar, -arna) freshen up
aktivera (-r, -de, -t) sig get active
ingen no one
simma (-r, -de, -t) swim
klippning (-en, -ar, -arna) haircut
salong (-en, -er, -erna) salon
födelsedagspresent (-en, -er, -erna) birthday present
tipsa (-r, -de, -t) suggest, recommend
anmäla (anmäler, anmälde, anmält) to report
danskurs (-en, -er, -erna) dance course
snart soon
som förr like before
förbered prepare
vara skyldig be guilty
kontakta (-r, -de, -t) contact
polis (-en, -er, -erna) police
lycklig (-t, -a) happy
oärlig (-t, -a) dishonest
pojkvän (-nen, -ner, -nerna) boyfriend
senare later
usel (uselt, usla) awful
Nej, fy. Ugh, no, how horrible.
fräck (-t, -a) cheeky, brash
osjyst (-a) unkind
taskig (-t, -a) mean
snäll (-t, -a) kind
bussig (-t, -a) nice, helpful
Man skulle kunna…istället One could… instead.
Det skulle vara bättre att… It would be better to…
Skulle det inte vara bättre att? Wouldn’t it be better to…
reflexiv (-t, -a) reflexive
verb (-et, –, -en) verb
oss us
informell (-t, -a) informal
just nu right now
chatta (-r, -de, -t) chat
komma och hälsa på come to visit
ännu yet
intresserade av interested in
tango (-n) tango
ligga och lata sig lie around and be lazy
soffa (-n, -or, -orna) sofa, couch
sortera (-r, -de, -t) sort out, organize
motivera (-r, -de, -t) motivate
grupp (-en, -er, -erna) group
höra (hör, hörde, hört) ihop belong together
bestämma (bestämmer, bestämde, bestämt) sig make up one’s mind
bry (bryr, brydde, brytt) sig om care about
förbereda (förbereder, förberedde, förberett) sig prepare oneself
lägga (lägger, lade/la, lagt) sig lie down, go to bed
sätta (sätter, satte, suttit) sig sit down
torka (-r, -de, -t) sig dry onself
noga carefully
bröllop (-et, –, -en) wedding
bröllopsdag (-en, -ar, -arna) wedding day
komma (kommer, kom, kommit) försent arrive late
kyrka (-n, kyrkor, kyrkorna) church
katastrof (-en, -er, -erna) catastrophe
huvudsats (-en, -er, -erna) main clause
bisats (-en, -er, -erna) subordinate clause
ordföljd (-en, -er, -erna) word order
kulturpersonlighet (-en, -er, -erna) cultural persona, someone well known in the arts/culture
runt around
i koncentrat in concentrate
med hjälp av with the help of
bank (-en, -er, -erna) bank
karriär (-en, -er, -erna) career
konstnär (-en, -er, -erna) artist
fest (-en, -er, -erna) party
konstsamling (-en, -ar, -arna) art collection
palats (-et, –, -en) palace
ta slut end, run out
förlora (-r, -de, -t) lose
utan att without
anteckna (-r, -de, -t) make notes
mars March
bankdirektör (-en, -er, -erna) director of a bank
maskeradbal (-en, -er, -erna) masquerade ball
kalla (-r, -de, -t) call
vägg (-en, -ar, -arna) wall
dekorera (-r, -de, -t) decorate
ros (-en, -or, -orna) rose
rosenblad (-et, –, -en) rose petal
falla (faller, föll, fallit) fall
snö (-n) snow
tak (-et, –, -en) roof
skådelspelare (-n, –, skådespelarna) actor
författare (-n, –, författarna) author, writer
filosof (-en, -er, -erna) philosopher
dansa (-r, -de, -t) dance
foto (-t, -n, -na) photo
bland andra among others
frack (-en, -ar, -arna) tailcoat
sjöman (-nen, sjömän, sjämännen) sailor
vid den här tiden at this time
absolut (-a) absolutely
precis (-t, -a) precisely
klar (-t, -a) finished
bostad (bostaden, bostäder, bostäderna) home, place to live
galleri (-et, -er, -erna) gallery
privat (-a) private
praktik (-en) internship
utomlands abroad
kontakt (-en, -er, -erna) contact
skaffa kontakter make contacts
lära (lär, lärde, lärt) sig learn
tyska German
franska French
ett tag a while
finansiera (-r, -de, -t) finance
projekt (-et, –, -en) project
förort (-en, -er, -erna) suburb
järnvägslinje (-n, -er, -erna) railway
gruvindustri (-n, -er, -erna) mining industry
skogsindustri (-n, -er, -erna) forestry industry
expanderande expanding
operahus (-et, –, -en) opera house
investera (-r, -de, -t) invest
aktie (-n, -r, -rna) stock
judisk (-t, -a) Jewish
släkt (-en, -er, -erna) extended family, ancestry
borgerlig (-t, -a) bourgeois
sträng (-t, -a) strict
tydlig (-t, -a) clear
umgås (umgicks, umgåtts) socialize
släkting (-en, -ar, -arna) relative
kollega (-n, kollegor, kollegorna) colleague
finansvärld (-en, -ar, -arna) world of finance
vänta (-r, -de, -t) wait
barn (-et, –, -en) child
femte fifth
privatlärare (-n, –, privatlärarna) private tutor/teacher
sällskapsdam (-en, -er, -erna) lady’s companion
skandal (-en, -er, -erna) scandal
ovanlig (-t, -a) unusual
skamlig (-t, -a) shameful
period (-en, -er, -erna) time period
introducera (-r, -de, -t) introduce
samla (-r, -de, -t) collect
samtida contemporary
ekonomisk (-t, -a) economic
norske (-a) Norwegian
utanför outside
lägenhet (-en, -er, -erna) apartment
för liten too small
arkitekt (-en, -er, -erna) architect
rita (-r, -de, -t) draw
följa (följer, följde, följt) follow
spelkväll (-en, -ar, -arna) games night
spela kort play cards
spela schack play chess
efter en tid after a while
sämre worse
förhållande (-t, -n, -na) relationship
flytta ut move out
(-r, dog, -dött) die
överdos (-en, -er, -erna) overdose
självmord (-et, –, -en) suicide
tjugotalet (-et) 1920’s
bli tvungen be forced to
sälja (säljer, sålde, sålt) sell
öppet (öppen, öppna) open
långt ifrån far from
än idag still today
förutom except
tavla (-n, tavlor, tavlorna) painting
måla (-r, -de, -t) paint
en av er one of you
den andra the other
öva (-r, -de, -t) to practice
kontrollera (-r, -de, -t) control
be (ber, bad, bett) om hjälp ask for help
fråga (-r, -de, -t) ask
förstå (förstår, förstod, förstått) understand
Nu förstår jag inte. I don’t understand, now.
Kan du prata lite långsammare? Can you speak a bit slower?
Jag hänger inte med riktigt! I can’t quite follow!
Förstår du? Do you understand?
Är du med? Are you with me?
Hänger du med? Do you follow?
blå (-tt, -a) blue
målning (-en, -ar, -arna) painting
suggestiv (-t, -a) suggestive
gryning (-en, -ar, -arna) dawn
skymning (-en, ar, -arna) twilight
nattmotiv (-et, –, -en) night scene
utsikt (-en, -er, -erna) view
köpa (köper, köpte, köpt) buy
besök (-er, -te, -t) visit
ateljé (-n, -er, -erna) art studio
njuta (njuter, njöt, njutit) av take pleasure in
komma (kommer, kom, kommit) från come from
kuturintresserad (-intresserat, -intresserade) interested in culture
förälder (-n, föräldrar, föräldrarna) parent
hoppas hope
musiker (-n, –, -na) musician
stötta (-r, -de, -t) support
studera (-r, -de, -t) study
examen (–, examina, examina) degree
undervisning (-en, -ar, -arna) education
omodern (-t, -a) old-fashioned
opponent (-en, -er, -erna) opponent
förändra (-r, -de, -t) change
konstutbildning (-en, -ar, -arna) art program
fackförbund (-et, –, -en) labor union
etablerad (etablerat, etablerade) established
tröttna (-r, -de, -t) på grow tired of
motiv (-et, –, -en) subject
naken (naket, nakna) naked
gymnast (-en, -er, -erna) gymnast
akrobat (-en, -er, -erna) acrobat
badhus (-et, –, -en) bath house
älskare (-n, –, älskarna) lover
sjuk (-t, -a) sick
barndom (-en, -ar, -arna) childhood
problem med hjärtat problem with one’s heart
döv (-t, -a) deaf
bränna (bränner, brände, bränt) burn
bror (brodern, bröder, bröderna) brother
teckning (-en, -ar, -arna) drawing
brev (-et, –, -en) letter
homosexualitet (-en) homosexuality
förbjudet (förbjuden, förbjudna) forbidden
konsthistoria (konsthistorien) art history
fokusera (-r, -de, -t) på focus on
upptäcka (upptäcker, upptäckte, upptäckt) discover
ställa (ställer, ställde, ställt) ut display
nakenmåleri (-et, -er, -erna) painting nudes
doktor (-n, -er, -erna) doctor
glas (-et, –, -en) glass
dagbok (-en, dagböcker, dagböckerna) diary, journal
roman (-en, -er, -erna) novel
handla (-r, -de, -t) om to be about
läkare (-n, –, läkarna) doctor, general practicioner
gift (-a) married
pastor (-n, -er, -erna) pastor
ha en affär have an affair
mord (-et, –, -en) murder
tvungen att be forced to
poängtera (-r, -de, -t) point out
mörda (-r, -de, -t) to murder
journalist (-en, -er, -erna) journalist
debutera (-r, -de, -t) debut
översätta (översätter, översatte, översatt) translate
dansk (-t, -a) Danish
mäktig (-t, -a) powerful
lyckas (lyckades, lyckats) succeed
intagen (intaget, intagna) hospitalized
sinnessjukhus (-et, –, -en) mental hospital
psykiskt sjuk mentally ill
på så sätt in such a way
aktiv (-t, -a) active
mot against
nazism (-en) Nazism
gemensam (-t, -ma) common
praktisk (-t, -a) practical
till och med even
rum (-met, –, -men) room
karaktär (-en, -er, -erna) character
förebild (-en, -er, -erna) role model
per brev via letter
innehålla (innehåller, innehöll, innehållit) contain
politik (-en) politics
bok (boken, böcker, böckerna) book
ljuspunkt (-en, -er, -erna) silver lining
fru (-n, -ar, -arna) wife
omkring around
könsroll (-en, -er, -erna) gender role
traditionell (-t, -a) traditional
framgång (-en, -ar, -arna) success
exkludera (-r, -de, -t) exclude
förbli (förblir, förblev, förblivit) remain
ta reda på find out
följande following
viss (-t, -a) certain
hälsa (-r, -de, -t) greet
Hej … Hi…
Hejsan … Hello there…
Kära … Dear…
Allt väl? All well?
Hur är läget? How are things?
Är allt bra med dig? Are you well?
nyhet (-en, -er, -erna) news
Jag måste berätta något … I have to tell you something…
Har du hört vad som har hänt? Have you heard what’s happened?
Det hände en så rolig sak … A funny thing happened…
Vet du vem jag träffade? Do you know who I met?
Nu är vi framme i … Now, we’ve arrived at…
Här är allting toppen/underbart/härligt Everything is great here
Vi har det jättebra här i … We’re having a wonderful time in…
avslutningsfras (-en, -er, -erna) closing phrase
Hoppas ni alla/du mår bra! Hope you are all well!
Hoppas att vi ses snart! Hope to see you soon!
Längtar efter dig! Miss you!
Sköt om dig! Take care!
Hälsa …! Say hello to…!
Hör av dig snart! Be in touch soon!
Hälsningar … Greetings… Best regards…
Puss och kram … Hugs and kisses…
Kramar … Hugs…
Created by: calabar77