Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Svensk B1D1 1

Svenska

Svenska ord/frasEngelska ord/fras
rivstart (-en, -er, -erna) flying start
sida (-n, sidor, sidorna) book page
kapitel (kapitlet, -, kapitlen) chapter
soffpotatis (-en, -ar, -arna) couch potato
eller or
hurtbulle (-n, bullar, bullarna) sporty, positive person
titta (-r, -de, -t) look
bild (-en, -er, -erna) picture
skriva (skriver, skrev, skrivit) write
ner down
skriv ner write down
ord (-et, –, -en) word
som like, such as
associera (-r, -de, -t) associate
med with
jämföra (jämför, jämförde, jämfört) compare
din (ditt, dina) your
partner (-n, –, -na) partner
annat/annan other
par (-et, –, -en) pair, couple
prata (-r, -de, - t) talk
om about
tanke (-n, tankar, tankarna) thought
läsa (läser, läste, läst) read
fråga (-r, -de, -t) ask
test (-et, -er, -erna) test
här here
nedanför below
hög (-t, -a) high
varandra each other
svara (-r, -de, -t) answer
båda both
två two
välja (väljer, valde, valt) choose
svar (-et, –, -en) answer
alternativ (-et, –, -en) alternative
svarsalternativ (-et, –, -en) multiple choice answer
passa (-r, -de, -t) fit
bra well, good
notera (-r, -de, -t) note
räkna (-r, -de, -t) count
räkna ihop add up
enligt according to
instruktion (-en, -er, -erna) instruction
nästa next
vara (är, var, varit) to be
idrott (-en, -er, -erna) athletics
för for
stor (-t, -a) big, large
öl (-et/-en) beer
sport (-en, -er, -erna) sports
sportbar (-en, -er, -erna) sports bar
gigantisk (-t, -a) gigantic
teveskärm (-en, -ar, -arna) TV screen
jobbig (-t, -a) annoying, hard work
ibland sometimes
måste must
man one
träna (-r, -de, -t) exercise
fantastisk (-t, -a) fantastic
rolig (-t, -a) fun
göra (gör, gjorde, gjort) do
när when
komma (kommer, kom, kommit) come
hem (-met, –, -en) home
jobb (-et, –, -en) job, work
(går, gick, gått) go
direkt (-a) directly
till to
kylskåp (-et, –, -en) refrigerator
ta fram bring out
läsk (-en, –, -en) soda
påse (-n, påsar, påsarna) bag
chips (-et, –, -en) chips
lägga sig (lägger, la/lade, lagt) lie down
framför in front of
teve (-n) television, TV
städa (-r, -de, -t) clean
hela whole
hus (-et, –, -en) house
inklusive including
badrum (-met, –, -men) bathroom
ta på put on
löparsko (-n, -r, -rna) running shoe
springa (springer, sprang, sprungit) run
mil (-en, –, -en) Swedish mile (10 km)
Ofta often
Hur ofta? How often?
Varje each, every
gång (-en, -ar, -arna) time
buss (-en, -ar, -arna) bus
mellan in between
en gång i månaden/veckan once a month/week
mer more
länge long (time)
Hur länge? How long?
lång (-t, -a) long
så lång tid such a long time
den tid det tar the time it takes
minut (-en, -er, -erna) minute
ungefär approximately
mer än more than
snabb (-t, -a) fast
Hur snabbt? How fast?
kilometer (-n, kilometrar, kilometrarna) kilometer
Herregud My god
så långt that far
aldrig never
mindre less
mindre än less than
Vad gör du helst? What do you prefer to do?
gärna (hellre, helst) happily
semester (semestern, semestrar, semestrarna) vacation
strand (stranden, stränder, stränderna) beach
slappa (-r, -de, -t) relax
dricka (dricker, drack, druckit) to drink
drink (-en, -ar, -arna) a drink
paraply (-et, -er, -erna) umbrella
paraplydrink (-en, -ar, -arna) umbrella drink, cocktail
åka till (åker, åkte, åkt) go to, travel to
storstad (-en, storstäder, storstäderna) big city
museum (-et, museer, museerna) museum
gå på museum visit a museum
kultur (-en, -er, -erna) culture
attraktion (-en, -er, -erna) attractions, sights
kulturattraktion (-en, -er, -erna) cultural attractions
vandra (-r, -de, -t) hike
fjäll (-et, –, -en) mountain
kilo (-t, –, -n) kilo
packning (-en, -ar, -arna) gear, luggage
åka på travel, go to
träningsresa (-n, -resor, resorna) exercise trip
mat (-en) food
choklad (-en) chocolate
mycket a lot
energi (-n, -er, -erna) energy
orka (-r, -de, -t) manage, have energy for
banan (-en, -er, -erna) banana
recieve
kolhydrat (-en, -er, -erna) carbohydrate
som gör att that makes
protein (-et, -er, -erna) protein
kaka (-n, kakor, kakorna) cookie, cake
proteinkaka (-n, -kakor, -kakorna) protein bar
lätt (-a) light, low fat
lättyoghurt (-en) low fat yoghurt
vilja (-n, viljor, viljorna) want
upp up
vikt (-en, -er, -erna) weight
gå upp i vikt gain weight
pass (-et, –, -en) workout
träningspass (-et, –, -en) workout
snygg (-t, -a) good-looking
kläder (-na) clothes
träningskläder (-na) workout clothes
fin (-t, -a) pretty
hår (-et, –, -en) hair
hel (-t, -a) whole
tid (-en, -er, -erna) time
hela tiden the whole time
bli (blir, blev, blivit) become
lagom just enough, a moderate amount
trött (-a) tired
dödstrött (-a) tired to death
svettas (svettades, svettats) sweat
flera several
liter (-n, litrar, litrarna) liter
börja (-r, -de, -t) begin
efter after
uppehåll (-et, –, -en) pause
alltid always
långsam (-t, -ma) slow
i början in the beginning
bygga (bygger, byggde, byggt) build
gradvis (-a) incrementally
bygga upp build up
kondition (-en, -er, -erna) fitness
jättesnabb (-t, -a) really fast
armhävning (-en, -ar, -arna) pushup
efter det after that
planera (-r, -de, -t) plan
vara med i to be part of
tävling (-en, -ar, -arna) competition
lopp (-et, –, -en) race
absolut inte absolutely not
jogga (-r, -de, -t) to jog
kvart (-en, -ar, -arna) quarter
för två veckor sedan two weeks ago
ska/skall shall
skulle should
om en månad in a month
delta (deltar, deltog, deltagit) participate
triathlon triathlon
halvår (-et) half a year
nästa år next year
maraton marathon
ultramaraton ultra marathon
resultat (-et, –, -en) result
räkna (-r, -de, -t) ut
poäng (-en, –, en) point
riktig (-t, -a) real
röra (rör, rörde, rört) move
röra på sig move oneself
nyttig (-t, -a) healthy
kanske maybe
tänka på (tänker, tänkte, tänkt) think about
annat än other than
liv (-et, –, -en) life
kropp (-en, -ar, -arna) body
behöva (behöver, behövde, behövt) need
vila (-r, -de, -t) rest
också also
inte heller not either
extra extra
testa (-r, -de, -t) test
gräns (-en, -er, -erna) limit
testa sina gränser test one’s limits
helt klart clearly
dålig (-t, -a) bad
vana (-n, vanor, vanorna) habit
matvana (-n, matvanor, matvanorna) eating habits
skön (-t, -a) comfortable
lugn (-et, –, -en) calm
ta det lugnt take it easy
gott good
grönsak (-en, -er, -erna) vegetable
then
då och då now and then
både both
pigg (-t, -a) alert
frisk (-t, -a) healthy
av of
Varför why
egentligen actually
alla all
veta (vet, visste, vetat) know
stark (-t, -a) strong
(mår, mådde, mått) feel
må bra (-r, mådde, mått) feel well
inte alls not at all
många many
argument (-et, –, -en) argument
försöka (försöker, försökte, försökt) try
hitta (-r, -de, -t) find
motargument (-et, –, -en) counter argument
byta (byter, bytte, bytt) exchange
sedan then, later
roll (-en, -er, -erna) role
ont hurt
knä (-t, -n, -na) knee
bygga upp (bygger, byggde, byggt) build up
muskel (muskeln, muskler, musklerna) muscle
ben (-et, –, -en) leg
varje each
varje gång every time
vara ute (är, var, varit) be outside
titta på teve watch TV
än att … than to
gym (-met, –, -men) gym
smal (-t, -a) thin
känna (känner, kände, känt) feel
känna sig/mig (-er, kände, känt) feel
ful (-t, -a) ugly
Jag har inte tid. I don’t have time
jobba (-r, -de, -t) work
jättemycket a lot
familj (-en, -er, -erna) family
gilla (-r, -de, -t) like
svettas (svettas, svettades, svettats) to sweat
svettig (-t, -a) sweaty
kosta (-r, -de, -t) to cost
adverb (-et, –, -en) adverb
mening (-en, -ar, -arna) sentence
här here
understuken (understruket, understrukna) underlined
adjektiv (-et, –, -en) adjective
beskriva (beskriver, beskrev, beskrivit) describe
substantiv (-et, –, -en) noun
pronomen (-et, –, -en) pronoun
vilken (vilket, vilka) which
ordklass (-en, -er, -erna) word class
text (-en, -er, -erna) text
tillsammans together
stryka (stryker, strök, strukit) under underline
sova (sover, sov, sovit) sleep
djup (-t, -a) deep
natt (-en, nätter, nätterna) night
på natten at night
väldig (-t, -a) great, large
vakna (-r, -de, -t) wake up
dusch (-en, -ar, -arna) shower
ta (-r, tog, tagit) en dusch take a shower
kall (-t, -a) cold
så att so that
innan before
lyssna (-r, -de, -t) listen
radio (-n) radio
bruka (-r, -de, -t) to do regularly
sjunga (sjunger, sjöng, sjungit) sing
musik (-en) music
otrolig (-t, -a) incredible
falsk (-t, -a) false, out of tune
först (-a) first
fem five
härlig (-t, -a) wonderful
ur out of
ruta (-n, rutor, rutorna) square
säg say
olik (-t,-a) different
pappa (-n, pappor, papporna) father
långsam (-t, -ma) slow
vacker (vackert, vackra) beautiful
slarvig (-t, -a) careless
ordentlig (-t, -a) careful
för…sedan …ago
preposition (-en, -er, -erna) preposition
tidspreposition (-en, -er, -erna) preposition indicating time
vecka (-n, veckor, veckorna) week
diska (-r, -de, -t) wash the dishes
diskutera (-r, -de, -t) discuss
populär (-t, -a) popular
andra other
land (-et, länder, länderna) country
tycka (tycker, tyckte, tyckt) think
tycka bäst om to like best
dålig (sämre, sämst) bad
tycka sämst om to like the least
badminton (-en) badminton
bandy (-n) bandy
basket (-en) basketball
bordtennis (-en) table tennis
cykling (-en) biking
dans (-en, -er, -erna) dance
svensk (-t, -a) Swedish
e-sport (-en) e-sports
fotboll (-en, -ar, -arna) soccer, football
golf (-en) golf
gympa (-n) gymnastics
aerobics aerobics
handboll (-en, -ar, -arna) handball
hästpolo (-n) polo
innebandy (-n) floorball
ishockey (-n) ice hockey
kampsport (-en) martial art
längdskidåkning (-en) cross-country skiing
löpning (-en) running
joggning (-en) jogging
orientering (-en) orienteering
ridning (-en) riding
simning (-en) swimming
skateboard (-en, -ar, -arna) skateboard
skridskoåkning (-en) ice skating
snowboardåkning (-en) snowboard
stavgång (-en) Nordic walking
styrketräning (-en) weight lifting
surfning (-en) surfing
tennis (-en) tennis
utförsåkning (-en) downhill skiing
slalom (-en) slalom
volleyboll (-en) volleyball
yoga (-n) yoga
utrustning (-en) equipment
egenskap (-en, -er, -erna) characteristic
respektive respective
hitta (-r, -de, -t) på invent, think of
egen (eget, egna) own
sak (-en, -er, -erna) thing, object
skridsko (-n, -r, -rna) ice skate
klubba (-n, klubbor, klubborna) stick
hjälm (-en, -ar, -arna) helmet
man måste ha one must have
bollkänsla (-n) sense of the ball, coordination
träningsskor (-na) gym shoes
skivstång (-en, skivstänger, skivstängerna) barbell
badkläder (-na) swimming clothes
badbyxor (-na) swimming trunks
baddräkt (-en, -er, -erna) swimsuit
simglasögon (-en) swim goggles
boll (-en, -ar, -arna) ball
dator (-n, -er, -erna) computer
mål (-et, –, -en) goal
stav (-en, -ar, -arna) pole
kompass (-en, -er, -erna) compass
racket (-en) racket
nät (-et, –, -en) net
puck (-en, -ar, -arna) puck
skydd (-et, –, -en) protection
pjäxa (-n, pjäxor, pjäxorna) ski boot
skidor (-na) skis
glad (-tt, -a) happy
tålamod (-et) patience
styrka (-n, styrkor, styrkorna) strength
envishet (-en) stubborness
taktkänsla (-n) sense of rhythm
snabbhet (-en) speed
taktik (-en, -er, -erna) tactics
uthållighet (-en) endurance
fantasi (-n, -er, -erna) imagination
intelligens (-en, -er, -erna) intelligence
snack (-et) talk
sportsnack (-et) talk about sports
område (-t, -n, -na) subject, special area
speciell (-t, -a) special
uttryck (-et, -en, -ena) expression
motion (-en) exercise
förstås of course
redskap (-et, –, -en) tool
som har att göra med that has to do with
dialog (-en, -er, -erna) dialogue
motionsform (-en, -er, -erna) form of exercise
tala (-r, -de, -t) speak
person (-en, -er, -erna) person
en… för mycket one… too many
sådan (-t, -a) such
träningsvärk (-en) sore muscles
köra (kör, körde, kört) to cover
igår yesterday
glömma (glömmer, glömde, glömt) forget
stretcha (stretchar, stretchade, stretchat) stretch
oj då oops
viktig (-t, -a) important
kunna (kan, kunde, kunnat) be able to
emellan in between
gå emellan to intervene
vänta (-r, -de, -t) wait
bara only
till also, another
biceps (-en) biceps
vinna (vinner, vann, vunnit) win
match (-en, -er, -erna) match, game
vem who
jaha oh, I see
hård (hårt, hårda) hard
serve (-n, servar, servarna) serve
Hallå! Hello!
skynda (-r, -de, -t) hurry
skynda på hurry up
tur (-en, -er, -erna) turn
tredje third
hål (-et, –, -en) hole
faktisk (-t, -a) actual
släppa (släpper, släppte, släppt) let go
igenom through
först (-a) first
regel (regeln, regler, reglerna) rule
Hur många…? How many?
längd (-en, -er, -erna) length
trettiotre thirty-three
sextio sixty
halv (-an, -or, -orna) half
en och en halv one and a half
styrka (-n, styrkor, styrkorna) strength
rygg (-en, -ar, -arna) back
variera (-r, -de, -t) vary
bada (-r, -de, -t) bathe, swim
bastu (-n, -r, -rna) sauna
bada bastu (-r, -de, -t) have a sauna
igen again
betoning (-en, -ar, -arna) emphasis
ringa (-r, -de, -t) in
markera (-r, -de, -t) mark
fritid (-en) free time
undersökning (-en, -ar, -arna) survey, study
institut (-et, –, -en) institute
svensk (-en, -ar, -arna) Swedish
ålder (-n, åldrar, åldrarna) age
fråga (-r, -de, -t) question
livsstil (-en, -ar, -arna) lifestyle
fritidsvana (-n, -vanor, -vanorna) leisure activity
aktivitet (-en, -er, -erna) activity
säga (säger, sade/sa, sagt) say
minst (-a) least, smallest
någon (något, några) somebody
gång (-en, -er, -erna) time
de senaste the latest
tolv twelve
arbeta (-r, -de, -t) work
odla (-r, -de, -t) to grow
balkong (-en, -er, -erna) balcony
baka (-r, -de, -t) bake
sylta (-r, -de, -t) make jam
safta (-r, -de, -t) make juice
spela teater (-r, -de, -t) do theater
delta (-r, deltog, deltagit) participate
lajv (-et, –, -en) cosplay
kör (-en, -er, -erna) choir
besöka (besöker, besökte, besökt) visit
gudstjänst (-en, -er, -erna) religious service
religiös (-t, -a) religious
skriva dagbok (skriver, skrev, skrivit) write in a diary/journal
poesi (-n) poetry
motienera (-r, -de, -t) exercise
besöka (besöker, besökte, besökt) visit
bibliotek (-et, –, -en) library
gå på teater go to the teater
gissa (-r, -de, -t) guess
Hur många? How many?
procent (-en, –, -en) percent
procent av percent of
uppge (uppger, uppgav, uppgivit/uppgett) divulge
olik (-t, -a) different
alternativ (-t, -a) alternative
facit (-et, –, -en) answer key
längst ner furthest down
folk (-et, –, -en) people
göra (gör, gjorde, gjort) do
på fritiden in one’s free time
berätta (-r, -de, -t) tell
rätt right
fel wrong
förr in the past
nu now
förr och nu now and in the past
påstående (-t, -n, -na) statement
ganska fairly
ny (-tt, -a) new
historia (-en, -er, -erna) history, story
1930-talet 1930s
stat (-en, -er, -erna) state
vara med join, be part of
påverka (-r, -de, -t) influence
vad what
ledig (-t, -a) free, off work
segling (-en, -ar, -arna) sailing
fritidsaktivitet (-en, -er, -erna) leisure activity
lika många as many
kvinna (-n, kvinnor, kvinnorna) woman
man (mannen, män, männen) man
40-talet 40s
ordna (-r, -de, -t) organzie
sommar (sommaren, somrar, somrarna) summer
läger (lägret, –, lägren) camp
sommarläger summer camp
slippa (slipper, slapp, sluppit) avoid, escape
hushållsarbete (-t, –, -en) housework
majoritet (-en, -er, -erna) majority
dag (-en, -ar, -arna) day
balans (-en, -er, -erna) balance
granne (-n, grannar, grannarna) neighbor
leta efter (-r, -de, -t) look for
nästan almost
alla all
typ (-en, -er, -erna) type
någon typ av some kind of
intresse (-t, -n, -na) interest
hobby (-n, -er, -erna) hobby
syssla (-r, -de, -t) med occupy onself with
genomsnitt (-et, –, -en) average
per per
per person per person
lycklig (-t, -a) happy
sin (sitt, sina) his/her
historisk (-t, -a) historic
sett saw
före before
industrialisering (-en) industrialisation
överklass (-en) higher class
de flesta most
jordbruk (-et, -en, -ena) farming, agriculture
tidig (-t, -a) early
morgon (morgonen, morgnar, morgnarna) morning
sen (-t, -a) late
kväll (-en, -ar, -arna) evening
under during
arbetsfri (-tt, -a) free, off work
tid (-en, -er, -erna) time
arbetsdag (-en, -ar, -arna) workday
slut (-et, –, -en) end
i slutet av at the end of
industriell (-t, -a) industrial
revolution (-en, -er, -erna) revolution
växa (växer, växte, vuxit) grow
växa fram develop
samhällsklass (-en, -er, -erna) social class
arbetarklass (-en) working class
lämna (-r, -de, -t) leave
flytta (-r, -de, -t) move
stad (-en, städer, städerna) city
inom within
industri (-n, -er, -erna) industry
mitten middle
i mitten av in the middle of
vara på väg be on the way
lag (-en, -ar, -arna) law
ge (ger, gav, gett/givit) give
rätt (-en, -er, -erna) right
vecka (-n, veckor, veckorna) week
ledighet (-en, -er, -erna) vacation, free time
meningsfull (-t, -a) meaningful
orolig (-t, -a) incredible
moral (-en, -er, -erna) moral
använda (använder, använde, använt) use
sätt (-et, –, -en) way
nationell (-t, -a) national
utställning (-en, -ar, -arna) exhibition
hjälpa (hjälper, hjälpte, hjälpt) help
människa (-n, människor, människorna) human being, person
passande suitable
katalog (-en, -er, -erna) catalogue
utställningskatalog (-en, -er, -erna) exhibition catalogue
skapa (-r, -de, -t) create
harmonisk (-t, -a) harmonious
i samband med in conjunction with
begrepp (-et, –, -en) expression
känd (känt, kända) well known
bland among
hälsosam (-t, -ma) healthy
prestera (-r, -de, -t) perform
bättre better
tillbaka back
komma (kommer, kom, kommit) tillbaka come back
intellektuell (-t, -a) intellectual
kulturell (-t, -a) cultural
lämplig (-t, -a) suitable
frimärke (-t, -n, -na) stamp
fjäril (-en, -ar, -arna) butterfly
samling (-en, -ar, -arna) collection
fjärilssamling (-en, -ar, -arna) butterfly collection
friluftsliv (-et) outdoor activities
lat (-a) lazy
lata sig (-r, -de, -t) to be lazy
alkohol (-en) alcohol
naturligtvis naturally
på den tiden at that time
lik (-t, -a) similar
inte lika stor not as large
möjlighet (-en, -er, -erna) possibility
ansvar (-et, –, -en) responsibility
hushåll (-et, –, -en) household
husmor (husmodern, husmödrar, husmödrarna) housewife
husmorssemester (-n, -semestrar, -semestrarna) housewives’ vacation
åka iväg (åker, åkte, åkt) go away, travel
ett par dagar a couple of days
koppla (-r, -de, -t) av relax
idag today
resa (-n, resor, resorna) travel, trip
media (medier, medierna) media
toppa (-r, -de, -t) top
över over
husdjur (-et, –, -en) pet
inredning (-en, -ar, -arna) interior decoration
trädgård (-en, -ar, -arna) garden
litteratur (-en) literature
språk (-et, –, -en) language
verka (-r, -de, -t) seem
en del some, a part of
stressad (stressat, stressade) stressed out
kombinera (-r, -de, -t) combine
familjeliv (-et, –, -en) family life
europeisk (-t, -a) European
visa (-r, -de, -t) show
åtta eight
tio ten
åtta av tio eight out of ten
samma same
schweizare (-n, –, schweizarna) Swiss person
mest (-a) most
nöjd (nöjt, nöjda) content
mena (-r, -de, -t) mean
ta (-r, tog, tagit) tid take time
för mycket too much
Storbritannien Great Britain
fyra four
deras their
negativ (-t, -a) negative
komma ihåg (kommer, kom, kommit) remember
Kommer du ihåg? Do you remember?
siffra (-n, siffror, siffrorna) number
stå för (-r, stod, stått) stand for
ställ frågor pose questions
bredvid next to
stryka under (stryker, strök, strukit) underline
obestämd form indefinite form
bestämd form definite form
singular singular
plural plural
mini mini
grammatik (-en) grammar
nyckelord (-et, –, en) key words
Komma hem från jobbet. Come home from work.
Vad händer imorgon? What happens tomorrow?
betald (-t, -a) paid
besluta om (-r, -de, -t) decide on
riksdag (-en, -ar, -arna) parliament
tolv år senare twelve years later
öka (-r, -de, -t) increase
klubb (-en, -ar, -arna) club
organisation (-en, -er, -erna) organization
liknande similar
för att få in order to receive
information (-en) information
medlem (-men, -mar, -marna) member
bli medlem become a member
fantisera (-r, -de, -t) fantasize
gärna happily
utbilda (-r, -de, -t) educate
utbilda sig till (-r, -de, -t) study to become
gyminstruktör (-en, -er, -erna) gym instructor, trainer
mejl (-et, –, -en) email
skriva mejl (skriver, skrev, skrivit) write an email
idrottsförening (-en, -ar, -arna) sports association
den typen av that kind of
utbildning (-en, -ar, -arna) education, course of study
själv (-t, -a) self
dig själv yourself
duktig (-t, -a) good, conscientious
spela schack play chess
schackklubb (-en, -ar, -arna) chess club
tävla (-r, -de, -t) compete
kort short
be att få ask for
spela dataspel (-r, -de, -t) play computer games
presentera (-r, -de, -t) introduce
be om (-r, bad, bett) ask for
Jag skriver till er för att… I am writing to you in order to…
Anledningen till att jag skriver är… The reason I’m writing write is…
jag har alltid varit intresserad av… I have always been interested in…
jag är mycket intresserad av… I am very interested in…
jag skulle vilja… I would like…
jag hittade … på nätet I found… on the internet
hört talas om have heard of
genom through
genom kollegor through colleagues
kurskamrat (-en, -er, -erna) fellow student
skicka (-r, -de, -t) send
Skulle ni kunna skicka…? Would you be able to send…?
tacksam (-t, -ma) grateful
Jag vore tacksam om … I would be grateful if…
avsluta (-r, -de, -t) finish
tack på förhand thank you in advance
vänligen with regards
vänliga hälsningar best regards
hälsning (-en, -ar, -arna) greeting
till exempel for example
och så vidare and so on
med mera et cetera
på grund av because of
et cetera et cetera
bland annat among other things
det vill säga that is to say
så kallad (kallat, kallade) so-called
Created by: calabar77