Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

problema pacii

problema mentinerii pacii,decalajul social-economic

QuestionAnswer
Ce aspecte include saracia? numărul mare al populaţiei care suferă de foame, insuficienţa veniturilor pentru acoperirea cheltuielilor, lipsa de calificare profesională, lipsa accesului la educaţie şi la luarea deciziilor .
Prin ce este demonstrat decalajul economico-social dinstre state? Decalajul economico-social dintre statele lumii este demonstrat prin faptul că 1 mld. de oameni din America de Nord şi Europa Occidentală constituie cea mai bogată populaţie de pe glob.
Prin ce se exprima decalajul dintre tarile bogate si sarace? Decalajele dintre ţările bogate şi cele sărace se exprimă inclusiv prin venitul naţional ori PIB-ul pe cap de locuitor.
Ce poate conduce la pierirea vietii pe Pamint? Din ziua de astăzi, se poate deduce că un război nuclear mondial ar conduce la pieirea vieţii pe Pămînt.
Care sunt consecintele manevrelor militare? Manevrele militare distrug vegetaţia, perturbează habitatul animalelor sălbatice, erodează şi compactează solul, deviază cursurile de apă, producînd inundaţii.
Created by: irinatrifan