Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Обща микробиология

QuestionAnswer
Кои основни характеристики на бактериалната клетка могат да бъдат изучени чрез методите на светлинната микроскопия? Форма, размери
Какъв тип светлинна микроскопия използвате в практическите занятия по микробиология? Светло полева
Кой вид електронен микроскоп ще използвате за наблюдение на вътрешните клетъчни структури при прокариотите? Трансмисионен електронен микроскоп
Разликата в разделителната способност между светлинната микроскопия и електронната микроскопия се дължи на източника с който се облъчват наблюдаваните елементи
Към кой подход се отнасят фазово-контрастната и тъмно полевата микроскопия – светлинната или електронната микроскопия? Светлинната
В какво се изразява предимството на микроскопирането в условията на фазов контраст в сравнение с използването на траен микроскопски препарат при светлинната микроскопия? Клетките се виждат по-детайлно
За кой вид микроскопия е вярно следното твърдение”Лазарно генериране на триизмерно изображение от различни равнини на клетката, което увеличава разделителната способност до 0.1 µm”. Конфокална сканираща лазерна микроскопия
Какво повече може да научим за една прокариотна клетка при използване на диференциращи методи на оцветяване в сравнение с простото оцветяване условията на светло-полева светлинна микроскопия? Различията в клетъчните структури
В какъв цвят се оцветяват грам-отрицателните бактерии и Грам-положителните бактерии при оцветяване по Грам? Грам(+) – синьо, Грам(-) - червено
Може ли да използваме различни оцветители за визуализиране на Грам-отрицателни бактерии или не? Да, можем
Посочете поне три бактериални вида с пръчковидна форма, които според размерите на своите клетки се отнасят към групата на „средните бактерии”. Bacillus subtilis, Bacillus cereus, Thiobacillus
Кои фактори определят горната граница в размерите на бактериите? съотношението повърхност/обем, обезпечаващо протичането на метаболитните процеси с максимална скорост
От какво се определя долната граница в размера на бактериите? пространството, необходимо за формиране в клетката на апарат, обезпечаващ независимото съществуване на организма.
Променя ли се съотношението повърхност/обем в зависимост от размерите на бактериалните клетки? Да
Кои бактерии имат по-голямо съотношение повърхност/обем? По-малките
Малките размери на бактериите са условие за по-бърз растеж в сравнение с големите по размер бактерии защото обмяната на вещества при тях протича по-бързо
Според общо биологичното правило интензивността на обмяната на веществата е_____________ на големината на клетките. обратно пропорционална
Интензивността на обмяната на веществата е важен фактор, определящ се и зависещ от: а) скоростта на растеж; б) размерите на бактериалната клетка; в) съотношението повърхност/обем; г) липсата на адаптивност към условията на средата; б).
Големите размери при бактериите определят редица отрицателни ефекти. Кои са тези ефекти? Лишаване от адаптивна гъвкавост; трудно приспособяване към малките промени в околната среда; трудно координиране и регулиране на метаболизма
Какво е биологичното предимство на малките бактерии? При междувидовата борба за хранителни вещества
Как съотношението повърхност/обем засяга еволюцията на бактериалните клетки? Прокариотните клетки мутират по-често и се приспособяват към изменения в средата или нови среди
Как факторите малки размери и хаплоидно състояние влияят върху еволюционното развитие на прокариотите? мутират по-лесно
Формата на бактериалните клетки се дължи на: а) наличие на капсула; б) наличие на клетъчна стена; в) наличие на външна мембрана; г) наличие на цитоплазмена мембрана. б)
Бактериите със сферична форма се делят на две големи групи ______________ според __________ на клетките. микрококи и макрококи; размера
Плоскостта на делене при сферичните бактерии определя шест основни групи коки. Посочете кои са тези групи? Монококи, диплококи, стрептококи, сарцини, стафилококи, тетракоки
Сарцините са вид сферични бактерии, които образуват специфични микроформации защото: се делят равномерно в три взаимно препендикулярни равнини, образуват пакети от четен брой клетки
Сферични клетки, които се делят в две взаимно перпендикулярни плоскости и остават съединени в микроформации по четири се означават като тетракоки
В природата се срещат бактерии, които имат израстъци по своята клетъчна повърхност. Как се наричат тези бактерии? простекобактерии
При наблюдение под микроскоп извитите бактерии имат формата на спирала
В зависимост от броя на извивките на клетката извитите бактерии се разделят на три основни групи: а) вибриони, спирили, спирохети; б) пиронеми, трепонеми, лептоспири; в) нишковидни, разклонени, простеко бактерии; а).
Спирохетите могат да бъдат разделени в три подгрупи. Посочете кои са те? Пиронеми, трепонеми, левтоспири
Трепонемите са силно нагънати бактерии, които имат заострени краища
Лептоспирите са силно нагънати бактерии, които имат заоблени краища
Пиронемите са силно нагънати бактерии, които са вълнообразно навити
За кои бактерии е характерно следното морфологично описание: верижки (трихоми) от цилиндрични, кръгли или дисковидни клетки? а) актиномицети; б) нишковидни бактерии; в) пръчковидни бактерии; г) простеко бактерии; б)
Пръчковидните бактерии се различават по дължина, дебелина и краища на клетката. Какви са по морфология краищата на пръчковидните клетки на причинителите на антракс и дифтерит? Антракс – перпендикулярни краища; дифтерит – заоблени краища
Разклоняващите се бактерии се харктеризират с образуване на __________мицел и _________ мицел. Това са представители от групата на _________ които по външни морфологични белези приличат на плесените, но по клетъчен строеж са прокариоти. въздушен, субстратен, актиномицетите
Кои фактори предизвикват полиморфизъм във формата на бактериите? Средата, фазите на развитие
Кои бактерии нямат определена форма на клетката и защо? Тези без клетъчна стена
Как се наричат бактериите, които нямат определена форма? Микоплазми
Структурите в бактериалната клетка условно могат да бъдат разграничени в няколко архитектурни региона. Кои са тези региони? Израстъци, клетъчна обвивка, цитоплазмена област
Кои бактериални структури, според своето значение за клетката, са временни или незадължителни и кои структури са задължителни или постоянни? Кои критерии ги определят като такива? камшичета, пили, гликокаликс, включения, плазмиди, ендоспори; Нуклеоид, мезозоми, рибозоми, кл. стена, кл. мембрана
Посочете кои структури се определят като външни за бактериалната клетка: камшичена,пили,клетъчна стена, гликокаликс, цитоплазмена мембрана, S-слой
Посочете кои са вътрешните структури на бактериалната клетка: нуклеоид, плазмиди, рибозоми, мезозоми, включения, ендоспори
Клетъчната обвивка при бактериите включва: а) флагели, пили, капсула, цитоплазмена мембрана; клетъчна стена; б) гликокаликс, клетъчна стена, цитоплазмената мембрана; в) капсула, цитоплазматична мембрана, флагели; б)
Цитоплазмената област включва следните компоненти: вътрешните структури
Кои основни биологични функции на клетката обезпечават компонентите на цитоплазмената област? Делене и преработване на вещества
Повърхностни образувания върху клетката са .......... С кои биологични фунции на прокариатната клетка е свързана тяхната роля? Хранене, движение,
За коя бактериална структура се отнася следното определение: „Желеобразно, слизесто вещество, здраво свързано с клетъчната стена, с определена форма и формирана от няколко слоя, трудно се отмива, носител на фактор на патогенността”? капсула
Гликокаликсът може да се наблюдава под микроскоп в две форми – като ясно разграничима структура и като неясен ореол около клетката. Тези две форми съответно се означават като бактериална капсула и дифузен слизест слой
Гликокаликсът изпълнява следните функции: а) адхезия, защита от факторите на средата и комуникация; б) адхезия и хранителна функция; в) на делително вретено при деленето на клетките; а)
Според размерите си капсулата може да бъде микрокапсула и макрокапсула
Определението „Аморфно безструктурно слизесто вещество, разположено над клетъчната стена и слабо или несвързано” с нея се означава като дифузен слизест слой
Какво представлява слизестият калъф при някои бактерии? Слизесто вещество с фина структура, разположено над клетъчната стена,може да обединява няколко клетки, съдържа отлагание на сяра желязо и тн
Може ли една бактериална клетка без клетъчна стена да образува капсула? Защо да или защо не? Не, защото капсулата се захваща за кл. стена
Бактериите, които образуват капсула, формират колонии, които са : а) сухи, набръчкани; б) мукоидни, изпъкнали и с гладки стени; в) назъбени, сухи, нишковидни; б)
В зависимост от химическия си състав капсулите се групират в 3 групи: 1 въглехидратни 2с полипептиден характер и 3смесени
Какъв е състава на капсулите от въглехидратен тип? Полизахариди с мономери - олигозахари
Към кой вид капсули може да бъде отнесена капсула съставена основно от полимери на Д-глутамина? Капсули с полипептиден характер
Колко вида захари участват в изграждането на мономерите на полизахаридните капсули? 2-4
Кои капсули определяме като хомополизахаридни и кои като хетерополизахаридни капсули? Хомо- от еднакви мономери, хетеро-от различни мономери
От какво са съставени капсулите от смесен тип? Полизахариди и пептиди
Колко типа полизахаридни капсули се срещат в природага според механизма на синтеза на капсулата? два
Синтезата на полизахаридните капсули от тип 1е характерна предимно за ____________микроорганизми, защото създава условия за ____________ вариабилност на щамовете. патогенни; серологична
Синтезата на полизахаридните капсули от тип 1 протича в следните четири етапа: 1. Синтез на предшественици 2. Пренос през мембраната 3. Полимеризация на полизахарида 4. Транспор на полизахарида на клетъчната среда
Кой етап от синтезата на полизахаридните капсули от тип 1създава предпоставки за висока серологична вариабилност на К-антигените в капсулата и защо? Първият защото се получават разнообразни по състав капсули
Захарите, използвани в хранителната среда за култивиране на капсулните бактерии имат значение само при протичане на синтезата на полизахаридни капсули от тип 2
При синтеза на полизихаридни капсули от тип 1 синтезираните предшественици първоначално се събират: а)на вътрешната част на клетъчната мембрана; б) на външната повърхност на клетъчната мембрана; в) на външната повърхност на клетачната стена; а)
Флипазата е : а) въглехидрат, който събира мономерите на полизахаридната капсула; б) липиден преносител, който пренася растящата захарна верига; в) капсулна полизахаридна полимераза; а)
Полимеризацията на полизихаридни капсули от тип 1 протича: а) на повърхността на клетъчната стена; б)на мястото на контакт между мембраната и клетъчната стена; в) в цитоплазмата; б)
Ензимът гликозилтрансфераза участва при: а) при събиране на захарните мономери в цитоплазмата; б) при транспортиране на олигозахаридите през мембраната; в) при полимеризацията на захарните остатъци на повърхността на клетката; а)
Може ли да се синтезира капсулен полизихарид от тип 2 от монозахари в хранителната среда? Не, трябва да има задължително захароза
За синтезата на капсулен полизихарид от тип 2 е необходим: а) екзогенен дизахарид (захароза); б) екзогенен монозахарид (глюкоза); в) ендогенен дизахарид (лактоза) а)
Трансгликозилирането е процес на: а) присъединяване на глюкозилни единици към акцепторната молекула; б) присъдиняване на пептидни единици към акцепторна молекула; в) суперспирализиция на бактериалната хромозома; а)
В капсулите от смесен тип се откриват следните вещества? Коя част от капсулата от смесен тип е консервативна и коя е вариабилна? полизахариди и полипептиди, консервативна е полипептидната част, а вариабилна-полизахаридната
Според модела на Томчик, капсулата на причинителите на антракс се състои от: два слоя, които са съответно от полизахариди и полипептиди
Според модела на Катц, капсулата на причинителя на антракс е многослойна и се състои от: а) два слоя; б) четири слоя; в) три слоя; г) шест слоя б)
Основните функции на капсулата са: улеснява преживяването на клетката, акумулира катиони от околната среда, прикрепва клетките около повърхности, място за натрупване на метаболитни продукти, защитна функциявирулентен фактор, антигенни свойства, повишава радиорезистентност
К-антигените определят ________ свойства на бактериите и ги разделя на различни ________________, важни в диагностиката на патогени. имуногенните, серотипове
За кой повърхностен компонент се отнася определението „структура от двоен протеинов слой с кристална симетрия”? S-слой
Основните функции на S-слоя са активна бариера за пропускливост на големи молекули, хранителна ункция, защитна функция при патогенни видове
S-слоя при Грам-отрицателните бактерии се свързва с ______________, докато при Грам-положителните с_________________. липополизахаридите от външната мембрана; пептидогликана и тейхоеви киселини
Какъв тип е капсулният полизахарид декстран? а) хетерополизахарид; б) хомополизахарид; в) пептидилполизахариди; б)
Основен причинител на зъбен кариес при хората е: а) Leuconostoc mesenteroides; б) Streptococcus mutans; в) Xanthomonas campestris б)
Ксантанът е анионен хетерополимер, който се получава промишлено от: а) Streptococcus mutans;б) Xanthomonas campestris; в) Leuconostoc mesenteroides б)
Кои биологични свойства на декстраните дават възможност за широкото му приложение в медицината, препаративната химия и фармацията? Има активни антигени при мол.маса над 90 000 Да, има противотуморно действие, стимулира имуноглобулини М и G,има комплемент-свързваща способност
Къде е разположена клетъчната стена на бактериите? над клетъчната мембрана и под капсулата
Колко типа клетъчни стени са установени при бактериите? Два типа
На какъв прицип оцветяването по Грам разграничава основните типове бактерии? А)според наличието на клетъчна стена; б) според състава и структурата на клетъчната стена; в)според морфологията на клетъчната стена; б)
Посочете към коя категория в класификационните схеми се отнасят повечето Грам (+) бактерии според структурата на клетъчната стена. Фирмикутни бактерии
При отсътвие на клетъчна стена бактериите нямат определена форма. Към коя група в класификационната схема се отнасят тази група бактерии? Моликутни
Кои бактерии се характеризират със следното определение „нежно кожи бактерии с тънка клетъчна стена със сложна структурна организация „ ? Грам (-) - грациликутни
Кои бактерии се определят като лъжливо-кожи? Мендокутни - археи
В състава на клетъчната стена влизат седем групи вещества. Кои от тях са най-характерни за Грам (+) бактерии? Кои са характерни за Грам-отрицателните бактерии? Тейхоеви киселини; Полизахариди, белтъци, липиди, липополизахариди, липопротееини
Кои са основните вещества, които влизат в състава на клетъчната стена на археите? Псевдомуреин , полизахариди, гликопротеини
Довършете определението за муреин: специфичен ______________ изграден от ___________________свързани чрез два типа връзки ________________________ хетерополимер; гликанова и пептидна част; гликозидни и пептидни връзки
Всеки мономер на пептидоглюкана е съставен от две субединици. Кои се те? гликанова и пептидна част
Коя от двете части на пептидогликана е универсална за еубактериите? Гликановата част
При коя група бактерии пептидната част е вариабилна и в какво се изразява тази вариабилност? При Грам(+) – различни амино киселини и различни техни стереоизомери
Гликановата частна на муреина се състои от N-ацетилглюкозамин и N-ацетилмураминова киселина
Каква е химическата природа на N-ацетилглюкозамина и на коя част от клетъчната стена е мономер? Ацетилирана аминозахар, мономер на гликановата част на пептидогликана
N-ацетилмураминовата киселина е уникална за бактериите и се получава чрез процес на естерификация на N-ацетилглюкозамина с млечна киселина
Към коя функционална група от гликановата част се присъединява пептида от пентапептидната верига на пептидната част? COOH групата на N-ацетилмураминовата киселина
Свързването на гликановите мономери се осъществява чрез ___________ връзки и води до образуване на __________ верига от ___________ на брой дизахаридни единици. бета 1-4; гликанова; 10-65
Пептидите от пептидната част на муреина съдържат задължително аминокиселини, които имат ___________ или ____________ две амино; две карбоксилни групи
Задължителното участие на аминокиселини с две амино- или две карбоксилни групи в пептида от пептидната част е свързано с: с транспептидното омрежванео на пептидоглюкановите мономери
Как се свързват пептидоглюканови мономери при изграждане на общия хетерополимер - пептидогликан? б)посредством напречни пептидни връзки (сшивки) между свободните -СООН и -NH2 групи на два съседни пептиди
Колко модела са известни за осъществяване на транспепдидното омрежване на пептидните вериги от пептидогликановите мономери? Два типа
Синтезата на клетъчната стена протича в няколко клетъчни локуса. Кои са те? Цитоплазма, цитоплазмена мембрана, клетъчна стена
Според типа на процесите синтезата на клетъчната стена протича в 4 етапа. Кои са етапите на синтеза на клетъчната стена 1-протичащ в цитоплазмата 2-в цитопл.мембрана 3,4 – етапи протичащи в съществуващата клетъчна стена в точката на синтез
Къде протича синтезата на стуктурните мономери на пептидогликана? В цитоплазмата
Кой етап от биосинтезата на клетъчната стена протича в цитоплазматичната мембрана и как се нарича липидният преносител? Пренасяне на дизахарид-пентапептидните предшественици през мембраната; бактопренол
През третия етап от синтезата протича реакция на трансгликозилиране. В какво се изразява трансгликолизирането, кои ензими участват в този процес и в кои точки се извършва? Присъединяване на пренесения дизахарид-пентапептид към съществуваща гликанова верига от пептидогликана; ензими – автолизини, трансгликолази; извършва се в точката на растеж
През кой етап от синтезата на клетачната стена се образуват напречни връзки между линейните олигопептидните вериги? Как се нарича тази реакция и кои ензими катализират нейното протичане? Четвърти етап, Транспептидиране; транспептидази
Клетъчната стена при Грам-положителните бактерии съдържа следните основни компоненти_____________. Кой от тях е уникален за тези бактерии? пептидогликан,тейхоеви киселини,протеини,полизахариди; Тейхоевите хиселини
Как са свързани и разположени тейхоевите киселини в клетъчната стена на Грам (+) бактерии? Ковалентно с мономерите на пептидогликана или с гликолипиди от цитоплазматичната мембрана
Рибитолтейхоевите киселини са_________________, докато липотейхоевите киселини са полимери на___________: полимери на рибитол с фосфодиестерни връзки; гликолипиди
В кой етап от биосинтезата на клетъчната стена действат антибиотиците пеницилин и цефалоспорин? Четвъртия- инхибират транспептидирането
Кой етап от синтезата на клетъчната стена инхибират антибиотиците бацитрацин, ванкомицин и ристомицин? Вторият – инхибират свързването на бактопренола и пренасянето на дизахарид-пентапептидният фрагмент
Кои са основните компоненти на клетъчната стена при при Грам(-) бактерии? Външна мембрана, пептидогликанов слой, периплазматично пространство
Как е устроена външната мембрана при Грам (-) бактерии? Слой липопротеини, фосфолипиден бислой, белтъци, липополизахариди най отгоре
Кой от компонентите на клетъчната стена е потопен в периплазматичното пространство на Грам отрицателните бактерии? Муреиновият слой
Къде са разположени белтъците според топологията на външната мембрана и каква функция изпълняват? Във фосфолипидния бислой, образуват порини
Колко фосфолипидни мембрани има при Грам (-) бактерии и къде са разположени? Две – една под и една над пептидогликановия слой
Къде са разположени липопротеините от външната мембрана на клетъчната стена на Грам отрицателните бактерии? Под липидния бислой и над муреиновия слой
Каква е ролята на белтъците от външната мембрана на клетъчната стена на Грам отрицателните бактерии? Създават канали за хранителни вещества, придават здравина
Кои са основните компоненти на липополизихарида от външната мембрана на клетъчната стена на Грам отрицателните бактерии? О-антигенен полизахарид, основен олигозахарид, липид А(гликофосфолипид)
Какви видове белтъци има в периплазматичното пространство? Хидролитични ензими и транспортни белтъци
Посочете основните разлини между състава и стуктурата на клетъчната стена на бактерии и археи? За разлика от бактериите, археите нямат муреин в клетъчната си стена(някои имат песвдомуреин); висоо съдържание на специфични полизахариди и гликопротеини
Какво представляват L-формите при бактериите? Бактерии с дефицит на синтеза на клетъчна стена
Каква е основната разлика между L-формите и протопластите? L-формите могат да се размножават, докато протопластите не могат
Кои са основните компоненти на липидния компонент на цитоплазматичната мембрана? Какъв е състава на фосфолипидите? Кои съединения преобладават в хидрофилната глава на фосфолипидите от бактериалните мембрани? Фосфолипиди; Глицерол, мастни киселини, фосфат и други; фосфатидил етаноламин 70%, фосфатидил глицерол 20% и кардиолипин-дифосфатидилглицерин
Хопаноидите са част от мембранните салове, твърдите „структурин острови“ в белтъчно липидния комплекс (подобни на холестерола)
Какви видове белтъци според разположението могат да бъдат отбелязани в цитоплазматичната мембрана? Повърхностни, периферни и интегрални
Какви видове белтъци има според функциите в цитоплазматичната мембрана? Транспортни и каналообразуващи
Кои системи осигуряват енергия за активен транспорт през мембраната? Протонна помпа и хидролиза на АТФ
Какво представляват системите за транспорт през мембраната означени като унипорт, синпорт, антипорт? Унипорт-пренос на вещество в една посока, синпорт –котранспорт на свободното вещество заедно с Н+ в една посока , антипорт-транспорт на две сродни вещества в противоположна посока
Кои вещества се пренасят през цитоплазматичната мембрана посредством пренос на радикали. Някои захари (глюкоза, маноза, лактоза)
Кои вещества се пренасят чрез единични преносители и кои чрез групови преноситери? Основни разлики Единични преносители- лактоза, групови – глюкоза, фруктоза, маноза; при единичните енергията се осигурява от протонната помпа, а при груповите-от богато на енергия органично съединение
Допълнете липсващите термини: Фосфотрансферазните системи са семейство протеини, от __ белтъка, които са _________и __________ каскадно. Енергията за фосфотрансфераза се получава от___________. пет; фосфорилирани; дефосфорилиранил; фосфоенолпирувата
Енергетичнатафункция на цитоплазматичната мембрана се изразява в генериране на протон движеща сила, електрохимичен градиент, трансформация на АТФ
Какво представляват мезозомите? Локални вгъвания на плазмената мембрана под формата на везикули, тубули или ламели
Колко типа мезозоми са установени при бактериите в зависимост от разположението? 2 – централни(преградни) и периферни(латерални)
Функцията на централните мезозоми е свързана с деленето на клетката
Функцията на периферните мезозоми е формират центрове на дихателната активност (образува хондроиди)
Хроматофорите са вътрешно мембранни образувания свързани с фотосинтезата
В какво се изразява структурната функция на цитоплазматичната мембрана? За прокариотите, цитоплазматичната мембрана е единствената мембранна структура. Всички мембранни структури са производни на цитоплазматичната мембрана.
Как действат антибиотиците върху структурата и функциите на цитоплазматичната мембрана? Кои антибиотици ще предложите за атакуване на тази клетъчна структура? Блокират биосинтезата на фосфолипиди и самосглобяването на ЦПМ; Полимиксини
Кои са трите основни механизма за опаковане на ДНК в бактериалната клетка? Компенсиране на фосфатните (-) групи в молекулата на ДНК посредством асоциация с полиамини (+). Асоцииране на малки протеинови молекули с ДНК. Суперспирализация
Еднокомпонентен геном е когато всички структурни гени са разположени на основната днк молекула (хромозома)
Многокомпонентен геном е съставен от повече от една ДНК молекули, съдържащи различни структурни гени
Аморфният матрикс на прокариотната цитоплазма съдържа рибозоми, включения, фаги, плазмиди, неорганични вещества и метаболити
Какви молекули иРНК съдържат съответно малката и голямата субединица на рибозата при бактериите? Малката- рРНК с повече съдържание на У+Ц, голямата – повече А+Г
Какво означава геометрия на репликона? Какви форми има ДНК при бактериите? Форма/конфигурация на ДНК молекулата; Кръгова и линейна
Каква е разликата между копия и брой хромозоми в прокариотната клетка? Копията са броят еднакви днк получени след репликация, а броят са различните днк молекули(хромозоми)
Какви видове включения в прокариотната клетка според структурната организация? Обвити с еднослойна мембрана(хлорозоми, карбоксизоми, газови вакуоли и др) и без мембрана(полизахариди, полифосфати и др)
Какви видове включения има според предназначението им? 1.функционално активни структури 2.структури с приспособително значение 3.структури продукт на метаболизма на клетката 4.резервни хранителни вещества
За кое включение в бактериалната клетка е вярна дефиницията: „резервно вещество, което обезпечава нуждите на клетката от фосфати”? волутин/метахроматин Каква е химичната природа на метахроматиновите телца? Гранули от фосфорна киселина
Хлорозомите са мембранни образувания, които се различават от хроматофорите по това,че са специализирани мембранно-затворени структури
Къде са разположени фикобилизомите? На външните повърхности на фотосинтетичните мембрани
За кое включение с приспособително значение е вярно определението:”цилиндрични образувания съдържащи газове, обвити с мембрана и регулиращи плаването на бактериите”? Аерозоми
Кои от изброените включения са резервни вещества? ; в) скорбяла, волутин, сяра, липиди (полиоксимаслена киселина)
Карбоксизомите съдържат ензима __________и изпълняват ________ функция рибулозодифосфаткарбоксилаза; фиксираща СО2 функция
Гранулезата е __________ вещество, характерно за__________ скорбяло подобно резервно; анаеробни спрообразуващи бактерии(Clostridium, Bacillus, Granulobacter)
Аерозомите са изградени от ______ и представляват ______ Пропускливи са за ___________, но не и за ______. Контролират _________ на бактериите. белтъчни субединици(на един белтък); твърд затворен цилиндър; атмосферните газове; вода; движението
Включенията с белтъчна обвивка са хлорозоми, карбоксизоми, мастноподобни включения, аерозоми, магнитозоми
В малката субединица на бактериалната рибозома има ______ рРНК с коефицент на седиментация ___и___ белтъчни молекули. една молекула; 16S; 21
Кои са основните специфични особености на бактериалните спори? Термоустойчивост, повишена радиорезистентност, ниска метаболитна активност, уникална жизнеспособност
За коя структура от спората е вярно следното определение „Структура разположена върху интината и съставена е от два слоя муреин – един, тънък подобен на пептидоглюкана от клетъчната стена и по-дебел, съдържащ модифициран пептидогликан“ кортекс
През кой етап от спорообразуването процесът става необратим и клетката не може да се върне към вегетативна форма? Четвърти етап, когато се разгражда майчината хромозома
В кой етап и по какъв начин преспората получава двойна мембранна обвивка? Трети етап – майчината клетка „поглъща“ преспората
Коя част от кортекса съдържа непроменен състав на пептидогликана и се означава като зародишна стена? Първичен муреинов слой
През кой етап от спорообразуването се образуват споровите обвивки? Петия
Какво означава едни спори да са разположени латерално или терминално? Терминално-в полюсите на клетката, латерално- между центъра и полюсите
Може ли спорите да имат диаметър по-голям от този на вегетативната клетка и какви деформации могат да се наблюдават? Да, могат. Тогава спората раздува клетката
В колко етапа спорите простват и покълват? Кой етап е необратим? Три ; Етапът на инициация (вторият)
Коя структура на спората съдържа цитоплазма, ДНК, рибозоми и модифицирани ензими? Сърцевина
Кои са причините за ниската метаболитна активност на ендоспорите при бактериите? Наличие на инхибитори на ензимите, обезводнената цитоплазма, ензимите са в конформационно състояние
Колко стратегии за подвижност са наблюдавани при бактериите? Движение чрез:флагели(пълзене, плуване), пили тип 4(потрепване), слуз и белтъци(плъзгане)
Кои са външните структури осигуряващи подвижност при бактериите? Камшичета, флагелуми, пили
Има ли вътрешни структури при бактериите, които осигуряват подвижност на някои видове бактерии? Цитоскелет, мехурчета газ
При кой тип движение бактериите използват камшичета? Пълзене, плуване
Кои са основните компоненти на бактериалния флагелум? Нишка, коляно и базално телце
Кой белтък изгражда нишката на бактериалното камшиче? Каква е структурата на нишката? Флагелин; Кух белтъчен цилиндър, тримерна спирала
Каква е функцията на крачето от бактериалния флагелум? Създава въртеливо движение, създава гъвкава връзка на нишката с базалното телце
Какво е устройството на базалното телце на камшичето? Система от 2/4/ пръстена – MS и C /P и L/ + Mot, Fli протеини около вътрешните пръстени
Колко пръстена имат в базалното си телце Грам (-) бактерии и колко пръстена има при Грам + бактерии? 4; 2
Кои пръстени са задължителни за всички видове бактерии и къде са разположени? MS- цитоплазмената мембрана, C - цитоплазмата
Как се сглобяват пръстените в базалното телце? На какъв принцип се синтезират пръстените? Може ли да се синтезират пръстени Р и L при Грам (-) бактерии, ако има мутация в гените отговорни за синтезата на пръстените MS и С? Последователно; Самостоятелно, на принципа на йерархията; Не може
Запазват ли бактериите подвижността си, ако е нарушена структурата на пептидоглюкановия слой? Не
Как нарастват камшичетата при бактериите? Как се регенерират камшичетата при повреда? В дисталния край на нишката ; Добавяне на флагелин на мястото на повредата;
Какъв тип енергия се използва за движение на камшичетата при бактериите? От протон движещата сила
Носители на кой тип антигени са камшичетата при бактериите? H-антигени
Миксобактериите извършват движение чрез плъзгане посредством две независими системи. В коя от двете се използват пили? При коя система използват отделяне на слуз? Могат ли да включат и двете системи за движение чрез плъзгане? Система S; Система А; Да
При кои случай миксобактериите използват авантюристично плъзгане? В кои случай използват социално плъзгане? Когато са сами в ареала; При наличие на повече от един щам миксобактерии в даден ареал
Какъв тип енергия се използва при движението тип“плъзгане“? АТФ
Кои компоненти играят ролята на ротор и кои на статор във флагеларния мотор? Ротор – централната ос и пръстените на базалното тяло; Статор – Mot протеините
Как нараства камшичето при археите? Защо модифицираните флагелинови молекули не могат да се изнасят през камшичето? В базалната част на нишката; Защото централният канал на нишката е тесен за тях
Между бактериалните и археалните камшичета има пет разлики. Кои са те? 1. Разлика в състава на флагелина 2. Различен източник на енергия 3. Различна степен на координираност на флагелите 4. Различни размери на централния цилиндър 5.Различен начин на нарастване
Каква е основната особеност в двигателния апарат на спирохетите? Флагелумите са разположени вътреклетъчно в периплазматичното пространство
Какво означава термина ендофлагелуми? Какъв е техния строеж и различава ли се от този на класическите камшичета? Специални вътрешни флагелуми при спирохети; Май не, само разпределението е различно
Къде са разположени аксиалните фибри на спирохетите? Как са прикрепени? Вътреклетъчно в периплазматичното пространство; За единия от полюсите чрез базалното тяло и крачето
Какъв тип вълна на подвижност произвеждат ендофлагелумите и какви типове движения се наблюдават при спирохетите? Спираловидна еластична вълна - Въртене около дългата ос на спиралата; Извиване на клетките; Движение по винтообразен път
Кои приспособление използват бактериите за осъществяване на движението чрез пръзгане ? Пили тип 4, слуз(полизахариди), белтъчен комплекс, „ходене“ - микоплазми
Какъв е източника на енергия за движението плъзгане? АТФ
Какви морфологични промени настъпват в клетките на микоплазмите когато извършват „ходене“? Променят формата си като изтъняват в единия полюс. Клетката приидобива форма на колба със структурирана глава, врат и тяло.
Колко етапа се разграничават при „ходенето“ на микоплазмите? 5 етапа – (i) начално свързване, (ii) здраво свързване, (iii) тласък, (iv) освобождаване, и (v) връщане
Кой белтък изгражда пилите? Пилин
Какви са по размери пилите в сравнение с камшичетата? Многократно по-малки
Каква е структурата на пилите? Прави кухи цилиндри, излизащи от цитоплазмената мембрана, изградени от белтъка пилин
Колко типа пили се разграничават при бактериите? 4 типа
Каква е функцията на пилите от тип 1? -прикрепваща функция - прикрепват се към повърхността на даден субстрат; -обединяват клетките в надлетъчни образования -зооглеи; -придават свойството хидрофобност; -участват в транспорта на метаболити ; имат приспособително значение
Каква е функцията на пилите от тип 2? F полови пили; секс пили
Какви са компонентите на половия процес при бактериите, който се нарича конюгация – клетката-донор, за да осъществи контакта; клетка- реципиента; конюгационен тунел, по който става предаване на ДНК.
Каква е функцията напилите от тип 4? клетъчно движение, образуване на биофилм, активиране на клетъчния отговор в гостопиремника и цитотоксичност.
Created by: didimlad
Popular Biology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards