Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Massmedier

QuestionAnswerQuestion AnswerQuestion Answer
Ge exempel som visar att vi befinner oss i informationssamhället. 1) Man har många olika alternativ att få man al tänkbar information från när och fjärran 2) Var man än kommer möter man tv, tidningar och dator - såväl hemma somi skolan och på arbetet.
Varför har mängden information ökat under senare år? För att dels gör den tekniska utvecklingen att det blir båda lättare och billigare att sprida information dels har har de företag som producerar information blivit större och effektivare.
Vad menas med begreppet ”infotainment”? Det beskriver hur fakta och information blandas med underhållning.
Förklara vad kommunikation är för något. Det menas att information överförs mellan olika personer.
Ge exempel på tvåvägskommunikation. 1) på ett möte 2) SMS 3) i klass
Vad menas med feedback? När en av kommenterar det som den andre säger sker en så, kallad feedback.
Ge exempel på några massmedier. 1) TV 2) Radio 3) Internet 4) Tidningar
Vilka olika typer av dagstidningar finns det? 1) morgontidning 2) kvällstidning 3) gratistidning
Vad menas med presstöd? Tidningar får hjälp från staten.
Förklara Public service. Statliga kanalerna ska ta ett samhällsansvar att erbjuda publiken publiken alla typer av program, inte bara försöka locka till sig så många lyssnare eller tittare som möjligt.
Vad menas med etermedier? Det menas radio och tv. De syftar på information som färdas med radiovågor genom ”etern”.
Varför är det viktigt art läsa tidningar och på andra satt följa med i massmedier? För att utan kunskap är det nästan omöjligt att få andra att lyssna på vad man hat att säga.
Förklara skillnaden mellan personlig kommunikation och masskommunikation. Personlig kommunikation behövs ingen speciell utrustning. Masskommunikation händer i större skala när många människor få information samtidigt.
Ge exempel som visar hur annorlunda allt skulle vara om massmedier inte fanns. Vi skulle inte veta så mycket om vår omvärld och den information som skulle komma till oss skulle vara väldigt sent.
På vilka olika sätt skiljer sig morgontidningar från kvällstidningar? Morgontidningar innehåller främst nyheter och politik medan kvällstidningar satsar på stora braskande rubriker, som ofta handlar om någon skandal eller katastrof.
Vad är syftet med det statliga presstödet? Det statliga presstödets syfte är för att undvika att dess ”andratidningar” läggs ned.
Konkurrensen ökar mellan tv-kanalerna. Hur påverkar det innehållet i de program som visas? Av ökade kanaler och utbud att man kan välja mellan.
Vad är den reklam-tv servicemodell? Reklam- tv får pengar from reklamer och måste visa program som lockar så många tittare som möjligt: ju fler tittare, desto större reklamintäkter. Vad är den public servicemodell? Public servicemodellen får pengar från skatt och visar inte bara underhållning, sport och populära serier, utan måste även sända program som inte har så många lyssnare eller tittare. Tycker du att vi behöver reklamfria tv-kanaler? Ja, det tycker jag. Vi behöver flera åsikter om viktiga ämnen och eftersom reklamfria tv-kanaler är statlig stödda bör de har mindre partiskhet.
Created by: Chloee256