Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Вуглеводи

QuestionAnswer
Вуглеводи це природні органічні речовини, які відіграють важливу роль у житті людини
Класифікація вуглеводів до них належать низькомолекулярні та високомолекулярні сполуки
Низькомолекулярні вуглеводні глюкоза, фруктоза, лактоза, сахароза
Високомолекулярні сполуки крохмаль і целюлоза
Моносахариди C6H12O6
Дисахариди C12H22O11
Полісахариди (C6H10O5)
Фізичні властивості глюкози безбарвна кристалічна речовина, солодка на смак, добре розчинна у воді
Фізичні властивості сахарози легкоплавка речовина, яка після охолодження застигає
Якісні реакції на визначення глюкози окиснення свіжодобутим розчином Купрум (ІІ) гідроксиду, неповне окиснення з амоніачним розчином Аргентум (І) оксидом
Реакція відновлення глюкози це реакція з розривомподвійного звязку в альдегідній групі та подальшим приєднанням молекули водню і утворення шестиатомного спирту сорбіту
Глюконова кислота C6H12O7
Сорбіт C6H14O6
Сахароза це дисахарид, молекулярна формула якого С12Н22О11, до складу якого входять залишки молекул глюкози та фруктози
Гідроліз сахарози С12Н22О11 + Н2О = С6Н12О6 + С6Н12О6
Спиртове бродіння глюкози C6H12O6 = 2C2H5OH + 2CO2
Молочно-кисле брродіння глюкози C6H12O6 = 2 C2H4OHCOOH
Геометрія макромолекули крохмалю розгалужений карбоновий ланцюг
Геометрія макромолекули целюлози лінійні полімери з високим ступенем полімеризації
Фізичні властивості крохмалю білий аморфний порошок, хрусткий на дотик, нерозчинний у холодній воді. У гарячій набухає, утворюючи крохмальний клейстер
Фізичні властивості целюлози тверда волокниста речовина білого кольору, нерозчинна у воді і органічних розчинниках.
Гідроліз крохмалю (-C6H10O5-)n + nH2O = nC6H12O6
Якісна реакція на крохмаль взаємодія зі спиртовим розчином йоду
Лактоза молочний цукор
Глюкоза виноградний цукор
Глікоген це полісахарид на основі глюкози, який виконує в організмі функції енергетичного резерву