Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Eksplo. medžiagos

Eksploatacinės medžiagos

QuestionAnswer
API Amerikos alyvos institutas
ACEA Europos automobilių konstruktorių asociacija
0W20 Sintetinė alyva
10W40 Pusiau sintetinė alyva
15W40 Mineralinė alyva
SM Benzininiams varikliams
SL Benzininiams varikliams
CF Dyzialiniams varikliams
SL/CF Universali alyva tinkanti ir benzininiems tiek dyzeliniems varikliams
Koks aušinimo skystis keičiamas kas 5 metus G13, G12++, G13+
Pigiausias ir neklasifikuojamas aušinimo skystis Žalias
GL-5 smūginėmis apkrovomis bei mažu sukimo momentu ar mažais greičiais ir dideliu sukimo momentu
GL-4 veikiančioms dideliais sukimosi greičiais ir mažais sukimo momentais
GL-1 veikiančioms mažais slydimo greičiais
85W90 Mineralinė alyva
75W90 Sintetinė alyva
A1/B1 lengvos eigos, degalus taupanti alyva
A3/B3 pasižymi geresniu atsparumu oksidacijai ir plėvelės patvarumu
A3/B4 pasižymi geresniu atsparumu oksidacijai ir plėvelės patvarumu, moderniems dyzeliniams varikliams su tiesioginiu kuro įpurškimu
A5/B5 lengvos eigos, degalus taupanti alyva, pasižymi geresniu atsparumu oksidacijai ir plėvelės patvarumu.
C1 lengvaeigė, degalus taupanti alyva su griežčiau ribojama chemine sudėtimi
C2 – lengvaeigė, degalus taupanti alyva
C3 pasižymi geresniu plėvelės patvarumu
C4 pasižymi geresniu plėvelės patvarumu, griežčiau ribojama cheminė sudėtis
GOST Rusijos valstybinis standartas
Gaminami mineralų pagrindu, naudojant ypatingą technologiją. Lyginant su mineralinėmis alyvomis, sudėtyje yra daug priedų Pusiau sintetinė
Gaminamos iš naftos distiliacijos būdu, vėliau naudojant selektyvinį arba rūgštinį alyvos frakcijų valymą Mineralinė
ILSAC Tarptautinis tepalų standartizavimo ir patvirtinimo komitetas
ILSAC GF-1 standartas rodo, kad alyva atitinka tiek
ILSAC GF-2
Created by: 2353779964654718