Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

1.

TermDefinition
Caz ABD’nin güneyinde,1900’lerde gelişmeye başlamıştır. Afrikalı-Amerikalı ve Batı müziğinin harmanlanmasıdır. Müziğin dünya ile tanışması 1917 yılında Dixieland Jazz’in plaklarının piyasaya çıkmasıyla olmuştur.Atası Bluesdur.
Blues 400 yıllık geçmişi olan ve temeli Afrika’ya dayanan,müzik türüdür. 17. yüzyıldan itibaren Afrika’dan getirilen kölelerin tarlalarda çalışırken söyledikleri hüznü, umudu, özgürlüğü ve acıyı anlatan şarkılardan doğmuştur.Jazzin atasıdır.
Ragtime 1870'lerde ortaya çıkan ilk caz parçalarına deniliyordu.Ortaya çıktığı yer Missouri eyaletindeki Sedaila idi.Rag askeri marşların ve Afro-Amerikan Banjo müziğindeki ritimlerin bir arada kullanıldığı müziktir.İlk 1890’larda piyano için yazılmıştır.
Bebop Melodik bir yapıdan ziyade daha çok harmonik bir yapı üzerine kurulmuştur ve hızlı tempo ile doğaçlama (emprovizasyon) ile karakterize edilen caz türüdür. 1940'lı yılların başlarında ve ortalarında ortaya çıkmıştır.
Cool İngilizcede anlamı serin olmakla birlikte günlük dilde rahat,soğukkanlı gibi kavramların yerinede kullanılır.Caza girişi,Caz'da Bebop'a özgü sinirli,huzursuz ve gerilimli havanı, yerini yavaş yavaş daha rahat sakin ve dengeli bir üsluba bırakmasıyla oldu.
Swing 20. yüzyılın ilk yarısında meydana gelen türlü toplumsal felaketlere rağmen insanlara dansettirebilmeyi başarmış müzik türüdür.
Created by: Sueda Nur Şen