Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

1.

TermDefinition
Caz ABD’nin güneyinde,1900’lerde gelişmeye başlamıştır. Afrikalı-Amerikalı ve Batı müziğinin harmanlanmasıdır. Müziğin dünya ile tanışması 1917 yılında Dixieland Jazz’in plaklarının piyasaya çıkmasıyla olmuştur.Atası Bluesdur.
Blues 400 yıllık geçmişi olan ve temeli Afrika’ya dayanan,müzik türüdür. 17. yüzyıldan itibaren Afrika’dan getirilen kölelerin tarlalarda çalışırken söyledikleri hüznü, umudu, özgürlüğü ve acıyı anlatan şarkılardan doğmuştur.Jazzin atasıdır.
Ragtime 1870'lerde ortaya çıkan ilk caz parçalarına deniliyordu.Ortaya çıktığı yer Missouri eyaletindeki Sedaila idi.Rag askeri marşların ve Afro-Amerikan Banjo müziğindeki ritimlerin bir arada kullanıldığı müziktir.İlk 1890’larda piyano için yazılmıştır.
Bebop Melodik bir yapıdan ziyade daha çok harmonik bir yapı üzerine kurulmuştur ve hızlı tempo ile doğaçlama (emprovizasyon) ile karakterize edilen caz türüdür. 1940'lı yılların başlarında ve ortalarında ortaya çıkmıştır.
Cool İngilizcede anlamı serin olmakla birlikte günlük dilde rahat,soğukkanlı gibi kavramların yerinede kullanılır.Caza girişi,Caz'da Bebop'a özgü sinirli,huzursuz ve gerilimli havanı, yerini yavaş yavaş daha rahat sakin ve dengeli bir üsluba bırakmasıyla oldu.
Swing 20. yüzyılın ilk yarısında meydana gelen türlü toplumsal felaketlere rağmen insanlara dansettirebilmeyi başarmış müzik türüdür.
Created by: Sueda Nur Şen
Popular Music sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards