Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TR2 klausimai

QuestionAnswer
Pagal paskirtį žemės ūkio traktoriai klasifikuojami? bendruosius, universaliuosius ir specialiuosius
Kokie varikliai vadinami keturtakčiais? kuriuose darbo ciklas įvyksta per keturias stūmoklio eigas
Kur yra pirmas cilindras ,,V“ formos variklyje? dešinėje eilėje variklio priekyje
Kodėl galingųjų variklių apatinė švaistiklio galvutė nupjauta įstrižai? kad būtų galima švaistiklį ištraukti per cilindrą
Kam reikalingos ertmės alkūninio veleno švaistikliniuose kakliukuose ? papildomam tepalo valymui
Kas nutinka, kai susidėvi stūmoklinė grupė? deginama alyva, daugiau sunaudojama degalų
Kodėl galingų variklių stūmokliai, artėdami prie AGT, iš apačios yra apšvirkščiami tepalu iš tepimo sistemos? stūmoklių aušinimui
Dėl kokių priežasčių sumažėja alyvos lygis? alyva deginama cilindruose, išteka per įvairius nesandarumus
Kam tepimo sistemoje skirtas paleidimo režimo alyvos siurblys? sukelia alyvos slėgį prieš paleidžiant variklį
Kam reikalingas tepimo sistemoje termostatinis vožtuvas? palaikyti variklyje alyvos temperatūrai
Kokia turbokompresoriaus paskirtis? geriau užpildo cilindrus oru
Kodėl ,, Sisu Diesel“ variklyje įleidimo vožtuvas įrengtas tarp dviejų išleidimo vožtuvų? cilindrų galvutę veikia mažesnės šiluminės apkrovos
Kokia degalų tiekimo ankstinimo movos paskirtis? paankstina degalų įpurškimą padidėjus alkūninio veleno sūkiams
Kokia varikliuose įrengiamų šilumokaičių paskirtis? palengvina šalto variklio užvedimą, padeda alyvai greičiau įkaisti
Ar tepama dyzelinio kuro purkštuko adata? tepama kuru
Kaip dirba dyzelinis variklis į jo maitinimo sistemą patekus orui? dirba trūkčiodamas, sumažėja galingumas
Ką liudija didelis išmetamų junginių dūmingumas? užsiteršęs oro valytuvas
Kaip sukamas aušinimo sistemos ventiliatorius varikliuose? elektros varikliu, diržine pavara
Kam reikalingos sankabos varomojo disko dempferinės spyruoklės? slopinti variklio sukamuosius švytavimus ir švelninti smūgius transmisijai
Frikcinėse sankabose sukimo momentas yra perduodamas: vienu, arba keliais suspaustais diskais
Kokiu tikslu prieš pavarų dėžę traktoriuose įrengiami reduktoriai? leidžia keisti važiavimo greitį ir sukimo momentą nenutraukiant galios srauto
Kam reikalingi fiksatoriai pavarų dėžėje? neleidžia savaime įsijungti ir išsijungti pavaroms
Kodėl pavarų dėžėse dažniausiai naudojami krumpliaračiai su įstrižais krumpliais? tyliau dirba ir nuosekliau perduoda judesį
Kokia galinė pavara dažniausiai įrengiama galinguose traktoriuose? planetinis reduktorius
Pavarų dėžėje įtaisytas reverso mechanizmas leidžia: važiuoti visomis pavaromis tiek pirmyn, tiek atgal
Koks diferencialas gali būti įrengtas varančiajame tilte? paprastas simetrinis, laisvosios eigos
Kodėl stabdant traktorių automatiškai įjungiamas priekinis varantysis tiltas? padidina stabdymo efektyvumą
Kokiu tikslu traktoriuose įrengiama ,,Autocontrol“ (AC) sistema? buksavimui sumažinti, keisti žemės ūkio mašinos padėtį priklausomai nuo dirvos reljefo ir struktūros;
Kaip galima padidinti varančiųjų ratų sukibimą su dirva? naudojant varančiųjų ratų apkrautumą, uždėjus papildomus svorius
Jėginis reguliatorius dirvos įdirbimo gylį reguliuoja priklausomai nuo? dirvos struktūros
Kuri techninė priežiūra atliekama rečiausiai? TP-3 ir STP;
Koks turbokompaudinio variklio privalumas? padidina variklio sukimo momentą, padidina variklio ekonomiškumą
Kokio stiprumo elektros srove įkraunama akumuliatorių baterija? ne daugiau dešimt procentų baterijos talpos
Akumuliatorių baterijų teigiamo gnybto skersmuo lyginant su neigiamo gnybto skersmeniu yra:? didesnis
Kaip veikia traktorių „Valmet“ hidrostatinė vairavimo sistema kai neveikia pagrindinis siurblys (pvz., buksyruojant)? neveikiant pagrindiniam siurbliui, jo funkcijas atlieka siurblys – dozatorius tik vairo rato pasukimui reikalinga didesnė jėga
Ilgesnis variklių darbas tuščiąja eiga? sumažina cilindrų temperatūrą, ne visiškai sudega įpurkšti degalai
Created by: 2353779964654718
Popular Engineering sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards