Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

TR2 klausimai

QuestionAnswer
Pagal paskirtį žemės ūkio traktoriai klasifikuojami? bendruosius, universaliuosius ir specialiuosius
Kokie varikliai vadinami keturtakčiais? kuriuose darbo ciklas įvyksta per keturias stūmoklio eigas
Kur yra pirmas cilindras ,,V“ formos variklyje? dešinėje eilėje variklio priekyje
Kodėl galingųjų variklių apatinė švaistiklio galvutė nupjauta įstrižai? kad būtų galima švaistiklį ištraukti per cilindrą
Kam reikalingos ertmės alkūninio veleno švaistikliniuose kakliukuose ? papildomam tepalo valymui
Kas nutinka, kai susidėvi stūmoklinė grupė? deginama alyva, daugiau sunaudojama degalų
Kodėl galingų variklių stūmokliai, artėdami prie AGT, iš apačios yra apšvirkščiami tepalu iš tepimo sistemos? stūmoklių aušinimui
Dėl kokių priežasčių sumažėja alyvos lygis? alyva deginama cilindruose, išteka per įvairius nesandarumus
Kam tepimo sistemoje skirtas paleidimo režimo alyvos siurblys? sukelia alyvos slėgį prieš paleidžiant variklį
Kam reikalingas tepimo sistemoje termostatinis vožtuvas? palaikyti variklyje alyvos temperatūrai
Kokia turbokompresoriaus paskirtis? geriau užpildo cilindrus oru
Kodėl ,, Sisu Diesel“ variklyje įleidimo vožtuvas įrengtas tarp dviejų išleidimo vožtuvų? cilindrų galvutę veikia mažesnės šiluminės apkrovos
Kokia degalų tiekimo ankstinimo movos paskirtis? paankstina degalų įpurškimą padidėjus alkūninio veleno sūkiams
Kokia varikliuose įrengiamų šilumokaičių paskirtis? palengvina šalto variklio užvedimą, padeda alyvai greičiau įkaisti
Ar tepama dyzelinio kuro purkštuko adata? tepama kuru
Kaip dirba dyzelinis variklis į jo maitinimo sistemą patekus orui? dirba trūkčiodamas, sumažėja galingumas
Ką liudija didelis išmetamų junginių dūmingumas? užsiteršęs oro valytuvas
Kaip sukamas aušinimo sistemos ventiliatorius varikliuose? elektros varikliu, diržine pavara
Kam reikalingos sankabos varomojo disko dempferinės spyruoklės? slopinti variklio sukamuosius švytavimus ir švelninti smūgius transmisijai
Frikcinėse sankabose sukimo momentas yra perduodamas: vienu, arba keliais suspaustais diskais
Kokiu tikslu prieš pavarų dėžę traktoriuose įrengiami reduktoriai? leidžia keisti važiavimo greitį ir sukimo momentą nenutraukiant galios srauto
Kam reikalingi fiksatoriai pavarų dėžėje? neleidžia savaime įsijungti ir išsijungti pavaroms
Kodėl pavarų dėžėse dažniausiai naudojami krumpliaračiai su įstrižais krumpliais? tyliau dirba ir nuosekliau perduoda judesį
Kokia galinė pavara dažniausiai įrengiama galinguose traktoriuose? planetinis reduktorius
Pavarų dėžėje įtaisytas reverso mechanizmas leidžia: važiuoti visomis pavaromis tiek pirmyn, tiek atgal
Koks diferencialas gali būti įrengtas varančiajame tilte? paprastas simetrinis, laisvosios eigos
Kodėl stabdant traktorių automatiškai įjungiamas priekinis varantysis tiltas? padidina stabdymo efektyvumą
Kokiu tikslu traktoriuose įrengiama ,,Autocontrol“ (AC) sistema? buksavimui sumažinti, keisti žemės ūkio mašinos padėtį priklausomai nuo dirvos reljefo ir struktūros;
Kaip galima padidinti varančiųjų ratų sukibimą su dirva? naudojant varančiųjų ratų apkrautumą, uždėjus papildomus svorius
Jėginis reguliatorius dirvos įdirbimo gylį reguliuoja priklausomai nuo? dirvos struktūros
Kuri techninė priežiūra atliekama rečiausiai? TP-3 ir STP;
Koks turbokompaudinio variklio privalumas? padidina variklio sukimo momentą, padidina variklio ekonomiškumą
Kokio stiprumo elektros srove įkraunama akumuliatorių baterija? ne daugiau dešimt procentų baterijos talpos
Akumuliatorių baterijų teigiamo gnybto skersmuo lyginant su neigiamo gnybto skersmeniu yra:? didesnis
Kaip veikia traktorių „Valmet“ hidrostatinė vairavimo sistema kai neveikia pagrindinis siurblys (pvz., buksyruojant)? neveikiant pagrindiniam siurbliui, jo funkcijas atlieka siurblys – dozatorius tik vairo rato pasukimui reikalinga didesnė jėga
Ilgesnis variklių darbas tuščiąja eiga? sumažina cilindrų temperatūrą, ne visiškai sudega įpurkšti degalai
Created by: 2353779964654718