Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Dünyayı tanıyalım

Yerbilimleri

QuestionAnswer
Yer’in başlıca alt sistemleri atmosfer, biyosfer, hidrosfer, litosfer, manto ve çekirdektir
Büyük Patlamanın olduğunu gösteren ilk olgu evrenin genişliyor olmasıdır.
Büyük Patlamanın olduğunu gösteren ikinci olgu evrende her yerde mutlak sıfırın 2.7°K üstünde her yere yayılan bir temel ışıması vardır
Yer çekimi bir kütlenin diğerine doğru çekilmesidir.
Elektromanyetik kuvvet elektrik ve manyetizmayı tek kuvvette birleştirerek atomları moleküllere bağlar
Güçlü çekirdek kuvveti protonları ve nötronları birbirine bağlar.
Zayıf çekirdek kuvveti atom çekirdeğini parçalayarak radyoaktif bozuşmayı ortaya çıkarır.
Yer yuvarlağı dinamik ve gelişir.
Okyanus kabuğunun kıtasal kabuktan yoğun olmasının nedeni yüksek basınçtır.
Süreksizlik zonu bir yapıyı diğerinden ayıran sınırlardır.
Üst manto sağlam ve kırılgan kayaçlardan oluşmaktadır.
Astenosfer yarı katı haldedir.
Alt manto mantonun yoğunluğu en yüksek bölgesidir.
Wiechert-Gutenberg süzeksizliği mantodan çekirdeğe geçildiği bölgeye denir.
S dalgası mantodan çekirdeğe geçemez.
Kayaç belli fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip doğal olarak oluşan, inorganik, kristal katılar olan minerallerin bir yığışımıdır.
Kayaç döngüsünde önemli süreçler ayrışma, taşınma ve birikme (çökelme) gibi yeryüzü süreçleri ile magma oluşumu (ergime) ve metamorfizma gibi Yer içinde olan süreçlerdir.
Atmosferin en yoğun katmanı troposferdir.
Troposferde yükseklere gidildikçe sıçaklık azalır.
Ozon tabakasının bulunduğu tabaka stratosferdir.
Stratosfer de yükseklere çıktıkça sıcaklık artar.
Mezosfer de yükseklere çıktıkça sıcaklık azalır.
Termosfer de yükseklere çıktıkça sıcaklık artar.
İyonosfer Güneş radyasyonu ile iyonize olmuş bir katmandır.
Ekzosfer de yükseklere çıktıkça sıcaklık sabit kalır.
Created by: blue2761
Popular Earth Science sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards