Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Dünyayı tanıyalım

Yerbilimleri

QuestionAnswer
Yer’in başlıca alt sistemleri atmosfer, biyosfer, hidrosfer, litosfer, manto ve çekirdektir
Büyük Patlamanın olduğunu gösteren ilk olgu evrenin genişliyor olmasıdır.
Büyük Patlamanın olduğunu gösteren ikinci olgu evrende her yerde mutlak sıfırın 2.7°K üstünde her yere yayılan bir temel ışıması vardır
Yer çekimi bir kütlenin diğerine doğru çekilmesidir.
Elektromanyetik kuvvet elektrik ve manyetizmayı tek kuvvette birleştirerek atomları moleküllere bağlar
Güçlü çekirdek kuvveti protonları ve nötronları birbirine bağlar.
Zayıf çekirdek kuvveti atom çekirdeğini parçalayarak radyoaktif bozuşmayı ortaya çıkarır.
Yer yuvarlağı dinamik ve gelişir.
Okyanus kabuğunun kıtasal kabuktan yoğun olmasının nedeni yüksek basınçtır.
Süreksizlik zonu bir yapıyı diğerinden ayıran sınırlardır.
Üst manto sağlam ve kırılgan kayaçlardan oluşmaktadır.
Astenosfer yarı katı haldedir.
Alt manto mantonun yoğunluğu en yüksek bölgesidir.
Wiechert-Gutenberg süzeksizliği mantodan çekirdeğe geçildiği bölgeye denir.
S dalgası mantodan çekirdeğe geçemez.
Kayaç belli fiziksel ve kimyasal özelliklere sahip doğal olarak oluşan, inorganik, kristal katılar olan minerallerin bir yığışımıdır.
Kayaç döngüsünde önemli süreçler ayrışma, taşınma ve birikme (çökelme) gibi yeryüzü süreçleri ile magma oluşumu (ergime) ve metamorfizma gibi Yer içinde olan süreçlerdir.
Atmosferin en yoğun katmanı troposferdir.
Troposferde yükseklere gidildikçe sıçaklık azalır.
Ozon tabakasının bulunduğu tabaka stratosferdir.
Stratosfer de yükseklere çıktıkça sıcaklık artar.
Mezosfer de yükseklere çıktıkça sıcaklık azalır.
Termosfer de yükseklere çıktıkça sıcaklık artar.
İyonosfer Güneş radyasyonu ile iyonize olmuş bir katmandır.
Ekzosfer de yükseklere çıktıkça sıcaklık sabit kalır.
Created by: blue2761