Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Variklio dalys

Variklio dalių paskirtis 11 klasės mokiniams

Klausimas Atsakymas
Alkūninis velenas Slenkamąjį stūmoklio ir švaistiklio judesį paverčia sukamuoju.
Švaistiklis Jungia stūmoklį su alkūniniu velenu ir perduoda jam stūmoklį veikiančias dujų slėgio bei inercijos jėgas.
Stūmoklio pirštas Jungia stūmoklį su švaistiklio viršutine galvute.
Stūmoklis Turi išlikti standus esant aukštai temperatūrai, būti atsparus dilimui ir kuo lengvesnis, kad susidarytų kuo mažesnės inercijos jėgos.
Kompresiniai žiedai Sandarina ertmę virš stūmoklio cilindre ir neleidžia du joms prasiskverbti į karterį.
Tepaliniai žiedai Nuo cilindro sienelių pašalina alyvą.
Smagratis Mechaninės energijos akumuliatorius, mažinantis variklio sukimosi netolygumus.
Skirstomasis velenas Reikiamu momentu ir reikiamą laiko tarpą atidaryti ir uždaryti įsiurbimo ir išmeti mo vožtuvus.
Stūmikliai Sukamąjį kumštelių judesį paversti vožtuvų slenkamuoju judesiu.
Vožtuvai Užtikrina cilindrų pripildymą degiuoju mišiniu, deginių šalinimą ir patikimai hermetizuoti cilindrą vykstant suslėgimo ir darbo taktams.
Created by: 2353779964654718