Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Baictéir

Bitheolaíocht Ardteist

TermDefinition
Monera Ríócht ina mbaineann Baictéir.
Sféarach Cruth an Staphylococcus
Slatach Cruth E. Coli
Bíseach Cruth Treponema pallidum [cúis le syphilis(STD)]
Lascghéagáin Ar nós eireaball (tail) ar baictéir.
Plasmaid Fáinne DNA breise in mbaictéir.
Capsúl Thart timpeall an cill bhalla
Ionspór Déanta uaidh baictéir le maractáil tríd coinníollacha dona.
Déscoilteadh, Atáirgeadh éaghnéasach i mbaictéir.
Anaerób éigeanta Baictéir nach féidir leo a bheith beo gan ocsaigin.
Vibrio cholerae Baictéir Dhíobhálacha -cúis do calar (Cholera)
MRSA Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus.
Dianscaoileadh Briseadh síos ábhar marbh uaidh baictéir tairbheacha.
Antaibheathaigh Ceimiceáin atá tocsaineach do bhaictéir
Pas Easpónantúil Tosaíonn déscoilteadh & méadú. -coinníollacha foirfe don fhás.
Bithphróiseáil Úsáidtear baictéar chun bia & táirgí eile a dhéanamh dúinn.
Bhith-imoibreoir. Umar (tank) ina tharlaionn Bithphróiseáil
Paitaigíní Micrea-organaigh is cúis le galair.
Created by: alidonald