Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Baictéir

Bitheolaíocht Ardteist

TermDefinition
Monera Ríocht ina mbaineann Baictéir.
Sféarach Cruth an Staphylococcus
Slatach Cruth E. Coli
Bíseach Cruth Treponema pallidum [cúis le syphilis(STD)]
Lascghéagáin Ar nós eireaball (tail) ar baictéir.
Plasmaid Fáinne DNA breise in mbaictéir.
Capsúl Thart timpeall an cill bhalla
Ionspór Déanta uaidh baictéir le maractáil tríd coinníollacha dona.
Déscoilteadh, Atáirgeadh éaghnéasach i mbaictéir.
Anaerób éigeanta Baictéir nach féidir leo a bheith beo gan ocsaigin.
Vibrio cholerae Baictéir Dhíobhálacha -cúis do calar (Cholera)
MRSA Methicillin-Resistant Staphylococcus Aureus.
Dianscaoileadh Briseadh síos ábhar marbh uaidh baictéir tairbheacha.
Antaibheathaigh Ceimiceáin atá tocsaineach do bhaictéir
Pas Easpónantúil Tosaíonn déscoilteadh & méadú. -coinníollacha foirfe don fhás.
Bithphróiseáil Úsáidtear baictéar chun bia & táirgí eile a dhéanamh dúinn.
Bhith-imoibreoir. Umar (tank) ina tharlaionn Bithphróiseáil
Paitaigíní Micrea-organaigh is cúis le galair.
Uatrófach Orgánaigh a dhéanann a gcuid bia fhéin​
Heitreatrófach Orgánaigh a thógann isteach bia atá déanta ag orgánaigh eile
Fotasintéiseach Úsaideann fuinneamh solais chun bia a dhéanamh
Céimisintéiseach Úsáideann fuinneamh ó imoibrithe ceimiceacha chun bia a dhéanamh
Sapraifiteach Itheann siad ábhar orgánach marbh
Seadánach Tógann bia uaidh óstach(host) beo​
Created by: alidonald
Popular Biology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards