Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Protista & Fungais

Bitheolaíocht Ardteist

TermDefinition
Eocaróit Orgánaigh le scannáin timpeall an nuicléas agus organáid.
Amoeba Orgánach aoncheallach a gluaiseann le bréagphóidia.
Bréagphóid Structúr le hagheadh Gluaiseacht agus cothú in Amoeba.
Foluisín Crapthach Rialann siad cothromaíocht uisce in amoeba
Uatrófach Déanann a mbia féin.
Heitreatrófaigh Itheann siad órgánigh eile.
Seadánach Itheann siad bia uaidh óstach beo
Sapraifíteach Faigheann siad bia uaidh ábhar orgánach marbh
Borrphéist na coise Sampla de Fungais Seadánach
Riseapas Fungais ilcheallacha a mhaireann ar arán.
Micéiliam Go leor hífí ag fás le cheile mar eangach (mesh)
Riosóidí Hífí a fhásann síos
Stóláin Hífí a fhásann trasna dromchlá an t-arán.
Spóragán Structúr lán le spóir
Spórangafór Hífí a fhásann suas.
Atáirgeadh Éighnéasach Atáirgeadh le tuismitheoir amhán.
Atáirgeadh Gnéasach Atáirgeadh le péíre “tuismitheoirí” .
Giosta Fungais Aoncheallach
Bachlú An cineall atáirgeadh éighnéasach i giosta.
Antaibheathaigh Ceimiceáin a tháirgeann fungais agus baictéir a mharaíonn baictéir eile.
Steiriúil Substaint chóireáilte chun chuille miocróib a mharú.
Aiseipseas Iarracht miocróib a choinneáil amach as an timpeallacht chomh fada agus is féidir.
Goradán “Incubator” te ina chuireann muid plátaí agar.
Created by: alidonald