Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lietuvos gamta

Paviršius, vandenys, gyvasis pasaulis

QuestionAnswer
Kokia lyguma yra zandrinė? Pietryčių lyguma
Koks aukščiausios Lietuvos kalvos pavadinimas ? Aukštojo kalva
Dėl kokios uolienos tirpimo susidaro smegduobės? Gipsas
Kaip vadinasi giliausia Baltijos jūros vieta? Landsorto įduba
Dėl kokio proceso Baltijos jūros šiauriniai krantai kyla, o pietiniai leidžiasi? Izostazinis kilimas
Kaip vadinasi procesas, kai kaupiasi sąnašos? Akumuliacija
Kaip vadinasi požeminis vanduo, esantis ant pirmojo vandeniui nelaidaus sluoksnio? Gruntinis vanduo
Kaip vadinasi riba tarp dviejų upių baseinų? Vandenskyra
Kokios kilmės yra Sartų ežeras? Dubakloninis
Kokia yra didžiausia Lietuvos pelkė? Žuvinto palios
Kokios upės baseinui priklauso Virvyčia (Virvytė)? Ventos
Kaip vadinasi dirvodaros tipas vykstantis pievose? Velenėjimas
Kokie yra patys nederlingiausi Lietuvos dirvožemiai? Smėlžemiai
Kaip vadinasi augalų augimo sluoksniai? Ardai
Kaip vadinasi išnykusių gyvūnų grąžinimas į anksčiau gyventą teritoriją? Reaklimatizacija
Kiek Lietuvoje yra nacionalinių parkų? Penki
Kaip vadinasi pasaulio paveldo objektų apsaugos organizacija, į kurią įtrauktas Vilniaus senamiestis? UNESCO
Kaip vadinasi saugoma teritorija, kurioje visiškai uždrausta žmogaus ūkinė veikla? Rezervatas
Kokia yra pati didžiausia Lietuvos giria? Dainavos
Koks yra giliausias Lietuvos ežeras? Tauragnas
Created by: Anere