Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Lietuvos gamta

Paviršius, vandenys, gyvasis pasaulis

QuestionAnswer
Kokia lyguma yra zandrinė? Pietryčių lyguma
Koks aukščiausios Lietuvos kalvos pavadinimas ? Aukštojo kalva
Dėl kokios uolienos tirpimo susidaro smegduobės? Gipsas
Kaip vadinasi giliausia Baltijos jūros vieta? Landsorto įduba
Dėl kokio proceso Baltijos jūros šiauriniai krantai kyla, o pietiniai leidžiasi? Izostazinis kilimas
Kaip vadinasi procesas, kai kaupiasi sąnašos? Akumuliacija
Kaip vadinasi požeminis vanduo, esantis ant pirmojo vandeniui nelaidaus sluoksnio? Gruntinis vanduo
Kaip vadinasi riba tarp dviejų upių baseinų? Vandenskyra
Kokios kilmės yra Sartų ežeras? Dubakloninis
Kokia yra didžiausia Lietuvos pelkė? Žuvinto palios
Kokios upės baseinui priklauso Virvyčia (Virvytė)? Ventos
Kaip vadinasi dirvodaros tipas vykstantis pievose? Velenėjimas
Kokie yra patys nederlingiausi Lietuvos dirvožemiai? Smėlžemiai
Kaip vadinasi augalų augimo sluoksniai? Ardai
Kaip vadinasi išnykusių gyvūnų grąžinimas į anksčiau gyventą teritoriją? Reaklimatizacija
Kiek Lietuvoje yra nacionalinių parkų? Penki
Kaip vadinasi pasaulio paveldo objektų apsaugos organizacija, į kurią įtrauktas Vilniaus senamiestis? UNESCO
Kaip vadinasi saugoma teritorija, kurioje visiškai uždrausta žmogaus ūkinė veikla? Rezervatas
Kokia yra pati didžiausia Lietuvos giria? Dainavos
Koks yra giliausias Lietuvos ežeras? Tauragnas
Created by: Anere
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards