Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Teanga 2

TermDefinition
feidhmeanna obair nó dualgas nó éifeacht
eiseamláirí sampla
torthaí rudaí a thagann as rud nó gníomh eile
curaclam cúrsa staidéir i scoil
cur chuige bealach chun tabhairt faoi rud éígin
cumarsáideach ó bhéal nó trí chaint
teanga caint nó cumas labhartha
ó bhéal trí chaint
neamhfhoirmiúil gan riail
léitheoireacht tuiscint ó fhocail nó shiombail
scríbhneoireacht tuiscint nó eolas i bhfoirm focal nó siombal
tréimhse achar ama
sealbhú úinéireacht
ionchur cuir isteach
aischur cuir amach
feasacht eolas nó tuiscint
ceacht rud atá le foghlaim
modhanna múinte bealach chun rud éigin a mhúineadh
cuimhne cumas rud éígin a thabhairt ar ais san aigne
caidreamh teagmháil nó cumarsáid pearsanta
dearcadh an bealach ina bhreathnaíonn tú ar rud éigin
eolas fios nó tuiscint
soiléiriú ag éascú tuisceana
cion grá nó éifeacht orm
iarratais ag lorg rud éigin
difreáil idirdhealú
áiseanna fearais nó gléas chun cabhrú leat rud éigin a dhéanamh
measúnú tomhais
comhtháthú ceanagilte le chéile nó in aon fhoirm amháin
Created by: polmaglionain