Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Політична карта

Перевірте свої знання

QuestionAnswer
Державою називають: Суверенне політичне утворення, країна з певною територією, господарством та політичною владою в ній
Постіндустріальна країна характеризується такими ознаками країна, в якій розвинутий інноваційний сектор економіки, індустрія знань та інноваційних послуг
Єдина колонія у Європі належить країні Велика Британія
Форма правління, властива Канаді та Австралії Співдружність
За адміністративно- територіальним устроєм Росію, Мексику Індію відносять до федерацій
Регіон, де "пахне порохом та нафтою"... Південно - Західна Азія
Єдина азійська держава в складі ЄС Кіпр
Найбільше інтеграційне об' єднання Південної Америки МЕРКОСУР
Основоположник політичної географії в Україні С. Рудницький
Міжнародна організація, головною метою якої є покращення виробництва та збуту продовольства ФАО
Кількість незалежних держав на політичній карті світу 194
Єдина у світі конфедеративна держава Швейцарія
Created by: 455500268260597