Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Літературні жанри

Для перевірки знань з теми "Роди та жанри літератури"

TermDefinition
Жанр літературний Вид літературного твору, один із елементів класифікації художнього матеріалу, що позначає літературні твори, які умовно поєднуються певною структурною схожістю та загальними підходами зображення дійсності.
Епос Рід літератури, що розкриває об'єктивну картину навколишньої дійсності. В основі сюжету епічного твору лежить подія
Лірика Рід художньої літератури, в якому навколишня дійсність зображується шляхом передачі почуттів, настоїв, емоцій ліричного героя. В основі сюжету ліричного твору лежить рух почуттів.
Драма Літературний твір, призначений для показу на сцені. В основі сюжету драматичного твору лежить конфлікт.
Трагедія Драматичний твір, в основі якого лежить особливо напружений, непримиренний конфлікт, що найчастіше закінчується смертю головного чи інших героїв.
Комедія Драматичний твір, у якому висміюються вади суспільного життя та негативні риси характеру людей.
Сонет Ліричний твір, що складається з 14 рядків і має певну систему римування
Гімн Один із видів ліричної поезії, хвалебна пісня на честь якогось героя або визначної події
Оповідання Невеликий за обсягом прозовий твір, у якому, як правило, зображена одна подія з життя одного героя
Повість Епічний прозовий твір, що характеризується однолінійним сюжетом, наявність одного головного та багатьох другорядних героїв. Зображено певний період із життя головного героя.
Роман Складний за побудовою та великий за розміром епічний твір, у якому широко охоплені життєві події певної епохи подаються в розвитку, а персонажі всебічно змальовані.
Created by: 999740226870078