Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Мистецька вікторина

Музичне мистецтво у різні часи

QuestionAnswer
В16-18 ст. був найпопулярнішим танцем. Вийшов з народу. І "припав до двору" в королівських палацах. За Людовіка XIV став улюбленим танцем придворної знаті. Розгубивши, зрозуміло, свою безпосередність і простоту, танець став урочистим і сповненим величі. Менует
Танець у розмірі 3/4.Бере початок в Європі з кінця 18 ст. У консервативних англійців новомодний танець викликав бурю протесту: до цього чоловік і жінка ніколи не танцювали, обнявшись.Проте,завдяки своїй витонченості і красі пережив гоніння і став класикою Вальс
Музична композиція, що виконується на честь когось, в Італії виконувалась увечері або вночі під вікнами коханої. Серенада
"Гоп!", - кричали, танцюючи браві українські парубки, це вигук і дало назву найвідомішому національному танцю. Танцють енергійно, навприсядки, з високими махами ногами. І обов'язково - в шароварах Гопак
Модний танець, виник в США у середині ХХ ст., характеризується простою мелодією, побудованою на рифах, що супроводжується важким, монотонним і одноманітним ритмом з акцентами на другій і четвертій долях такту. Темп — від помірно швидкого до швидкого. Рок-н-ролл
Музичний твір для сольного співу з інструментальним акомпанементом ліричного характеру Романс
Цей бальний танець, батьківщиною якого вважають Німеччину, був неймовірно популярний в 19 ст. Виконувався в стрімкому русі, стримками.Розвиток отримав у Франції У наш час ЙОГО виконання можна побачити в оперетах Галоп
Зародився в одному з найнебезпечніших районів Нью-Йорка - Південному Бронксі в 60-х роках ХХст. Вимагає неабиякої фізичної підготовки, пластики і почуття ритму.Це- танець агресивний, вірний спосіб для танцюристів продемонструвати свої вміння - це батл. Брейк
Це- традиційна українська святкова заздравна пісня. Виконується на офіційних заходах,також нею поздоровляють з радісними подіями у церквах( таких як весілля, день народження та інші урочистості ) Многая літа
Created by: MilaMist