Save
Busy. Please wait.
Log in using Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Мистецька вікторина

Музичне мистецтво у різні часи

QuestionAnswer
В16-18 ст. був найпопулярнішим танцем. Вийшов з народу. І "припав до двору" в королівських палацах. За Людовіка XIV став улюбленим танцем придворної знаті. Розгубивши, зрозуміло, свою безпосередність і простоту, танець став урочистим і сповненим величі. Менует
Танець у розмірі 3/4.Бере початок в Європі з кінця 18 ст. У консервативних англійців новомодний танець викликав бурю протесту: до цього чоловік і жінка ніколи не танцювали, обнявшись.Проте,завдяки своїй витонченості і красі пережив гоніння і став класикою Вальс
Музична композиція, що виконується на честь когось, в Італії виконувалась увечері або вночі під вікнами коханої. Серенада
"Гоп!", - кричали, танцюючи браві українські парубки, це вигук і дало назву найвідомішому національному танцю. Танцють енергійно, навприсядки, з високими махами ногами. І обов'язково - в шароварах Гопак
Модний танець, виник в США у середині ХХ ст., характеризується простою мелодією, побудованою на рифах, що супроводжується важким, монотонним і одноманітним ритмом з акцентами на другій і четвертій долях такту. Темп — від помірно швидкого до швидкого. Рок-н-ролл
Музичний твір для сольного співу з інструментальним акомпанементом ліричного характеру Романс
Цей бальний танець, батьківщиною якого вважають Німеччину, був неймовірно популярний в 19 ст. Виконувався в стрімкому русі, стримками.Розвиток отримав у Франції У наш час ЙОГО виконання можна побачити в оперетах Галоп
Зародився в одному з найнебезпечніших районів Нью-Йорка - Південному Бронксі в 60-х роках ХХст. Вимагає неабиякої фізичної підготовки, пластики і почуття ритму.Це- танець агресивний, вірний спосіб для танцюристів продемонструвати свої вміння - це батл. Брейк
Це- традиційна українська святкова заздравна пісня. Виконується на офіційних заходах,також нею поздоровляють з радісними подіями у церквах( таких як весілля, день народження та інші урочистості ) Многая літа
Created by: MilaMist
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards