Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Симфонічний оркестр

Вікторина

QuestionAnswer
Найпоширеніший смичковий інструмент, королева музики, має витончений корпус. Над нею працювали видатні майстри Аматі, Гварнері, Страдиварі. Скрипка
Струнно-смичковий інструмент такої самої будови як скрипка, але більший за розмірами. Звучання - більш насичене, оксамитове. Альт
Струнно-смичковий інструмент басового регістру. Загальна висота до 1,5 м. Звук - соковитий, густий, наче чоловічий баритон. Ставиться вертикально. Віолончель
Найбільший інструмент струнно-смичкової групи з низьким звучанням. Грають на ньому стоячи. Використовується в різноманітних жанрах. Контрабас
47 струн різної товщини і довжини натягнуті на дерев`яну раму трикутної форми. Має 7 педалей. Арфа
Духовий дерев`яний інструмент, характер звучання - високий, витончений, мелодійний, поетичний, але дещо холодний. Флейта
Духовий дерев`яний інструмент, має 25 отворів. Пряма конічна трубка із чорного або тукового дерева. Ф. Куперен створив для цього інструменту "Королівські концерти". Гобой
Духовий дерев`яний інструмент, який виготовляють із дерева благородних сортів, наприклад чорного. Має широкий діапазон, теплий і м`який тембр. Корпус - трубка циліндричної форми. Кларнет
Духовий дерев`яний інструмент, що виготовляють переважно з клена. Має найбільший діапазон у своєму сімействі (понад 3 октави). Він переважно дублює віолончелі й контрабаси. Фагот
Мідний духовий інструмент з істотною технічною рухливістю, яскраво й стрімко виконує стаккато. Довга зігнута трубка, яка трохи звужується біля мундштука і розширюється біля розтруба. Труба
Мідний духовий інструмент у вигляді скрученої мідної трубки равликоподібної форми, яка з одного боку закінчується широким розтрубом, з іншого - мундштуком. Вирізняється м`якістю тембру. Валторна
Мідний духовий інструмент, що складається з двічі зігнутої циліндричної труби, яка завершується розтрубом. Середня частина - куліса - розсувна, за її допомогою музикант збільшує об`єм вібруючого повітря та знижує звук інструмента. Тромбон
Мідний духовий інструмент, рідкісний, найнижчий за звучанням. Використовувався у військових оркестрах. Г. Берліоза "Фантастична симфонія". Туба
Система з двох або декількох мідних котлів, відкрита сторона яких затягнута шкірою. Палички для гри бувають дерев`яні, очеретяні, металеві, а наконечники зі шкіри. Литаври
Ударний інструмент низького, сильного звучання невизначеної висоти. Має вигляд металевого або дерев`яного циліндра, затягнутого з обох боків шкірою. Барабан
Інструмент у вигляді зігнутого сталевого прута, який вільно підвішують і вдаряють по ньому металевою паличкою. Звук - дзвінкий, блискучий, ніжний. Трикутник
Два диски зі спеціального сплаву, з невизначеною висотою. Відомі з часів Стародавнього Єгипту, Індії, Китаю. Тарілки
Мають визначену висоту звуку і складається з ряду металевих пластинок, вільно закріплених на брусках у два ряди. Грають за допомогою спеціальних металевих молоточків, дерев`яними паличками. Дзвіночки
Клавішно-ударний інструмент, найпоширеніший у світі. Три педалі, які змінюють гучність, подовжують звучання. Ф.Шопен був душею цього інструменту. Фортепіано
Created by: 221168051988025