Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Симфонічний оркестр

Вікторина

QuestionAnswer
Найпоширеніший смичковий інструмент, королева музики, має витончений корпус. Над нею працювали видатні майстри Аматі, Гварнері, Страдиварі. Скрипка
Струнно-смичковий інструмент такої самої будови як скрипка, але більший за розмірами. Звучання - більш насичене, оксамитове. Альт
Струнно-смичковий інструмент басового регістру. Загальна висота до 1,5 м. Звук - соковитий, густий, наче чоловічий баритон. Ставиться вертикально. Віолончель
Найбільший інструмент струнно-смичкової групи з низьким звучанням. Грають на ньому стоячи. Використовується в різноманітних жанрах. Контрабас
47 струн різної товщини і довжини натягнуті на дерев`яну раму трикутної форми. Має 7 педалей. Арфа
Духовий дерев`яний інструмент, характер звучання - високий, витончений, мелодійний, поетичний, але дещо холодний. Флейта
Духовий дерев`яний інструмент, має 25 отворів. Пряма конічна трубка із чорного або тукового дерева. Ф. Куперен створив для цього інструменту "Королівські концерти". Гобой
Духовий дерев`яний інструмент, який виготовляють із дерева благородних сортів, наприклад чорного. Має широкий діапазон, теплий і м`який тембр. Корпус - трубка циліндричної форми. Кларнет
Духовий дерев`яний інструмент, що виготовляють переважно з клена. Має найбільший діапазон у своєму сімействі (понад 3 октави). Він переважно дублює віолончелі й контрабаси. Фагот
Мідний духовий інструмент з істотною технічною рухливістю, яскраво й стрімко виконує стаккато. Довга зігнута трубка, яка трохи звужується біля мундштука і розширюється біля розтруба. Труба
Мідний духовий інструмент у вигляді скрученої мідної трубки равликоподібної форми, яка з одного боку закінчується широким розтрубом, з іншого - мундштуком. Вирізняється м`якістю тембру. Валторна
Мідний духовий інструмент, що складається з двічі зігнутої циліндричної труби, яка завершується розтрубом. Середня частина - куліса - розсувна, за її допомогою музикант збільшує об`єм вібруючого повітря та знижує звук інструмента. Тромбон
Мідний духовий інструмент, рідкісний, найнижчий за звучанням. Використовувався у військових оркестрах. Г. Берліоза "Фантастична симфонія". Туба
Система з двох або декількох мідних котлів, відкрита сторона яких затягнута шкірою. Палички для гри бувають дерев`яні, очеретяні, металеві, а наконечники зі шкіри. Литаври
Ударний інструмент низького, сильного звучання невизначеної висоти. Має вигляд металевого або дерев`яного циліндра, затягнутого з обох боків шкірою. Барабан
Інструмент у вигляді зігнутого сталевого прута, який вільно підвішують і вдаряють по ньому металевою паличкою. Звук - дзвінкий, блискучий, ніжний. Трикутник
Два диски зі спеціального сплаву, з невизначеною висотою. Відомі з часів Стародавнього Єгипту, Індії, Китаю. Тарілки
Мають визначену висоту звуку і складається з ряду металевих пластинок, вільно закріплених на брусках у два ряди. Грають за допомогою спеціальних металевих молоточків, дерев`яними паличками. Дзвіночки
Клавішно-ударний інструмент, найпоширеніший у світі. Три педалі, які змінюють гучність, подовжують звучання. Ф.Шопен був душею цього інструменту. Фортепіано
Created by: 221168051988025
Popular Music sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards