Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Візуальні мистецтва

Вікторина

QuestionAnswer
Якому видатному митцю належать ці слова: « Архітектура – це літопис світу, вона промовляє тоді, коли вже мовчать пісні, й перекази, коли вже ніщо не говорить про загиблий народ» М.Гоголь
До якого виду мистецтв належить архітектура: До просторового
Скільки розрізняють основних різновидів архітектури 3
Основними різновидами архітектури є: архітектура об’ємних споруд, ландшафтна, містобудування
Назвіть автора слів « архітектура базується на трьох «китах»: міцність, користь, краса» Вітрувій
Чи правильним є твердження: «архітектурі як виду мистецтва притаманні такі основні якості, як функціональність, конструктивність та естетичність». так
Мовою виразності архітектури є простір який виявляється за допомогою засобів архітектурної композиції, а саме: усі твердження вірні
Назвіть вид образотворчого мистецтва, твори якого мають об’ємну форму і виконуються із твердих або пластичних матеріалів. скульптура
Основними способами скульптурної обробки є: моделювання, різьблення, висікання
Скульптуру поділяють на: Станкову монументальну декоративну
Яка скульптура не залежить від зовнішнього середовища, за розміром близька до натури. Центральним об’єктом є людина, її внутрішній світ. Побутова
Які із видів скульптури є круглою скульптурою: бюст
Декоративна скульптура використовується для оздоблення: ) архітектурних споруд і комплексів
Як називається один із найпопулярніших різновидів японської мініатюрної скульптури? нецке
Created by: docent