Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Anatomie & Fysiologi

Tandprothetiek gtp1 - Basis +bewegingen

QuestionAnswer
Wat is de definitie van Anatomie? Kennis van de bouw van het lichaam - Macroscopisch (blote oog) - Microscopisch (microscoop)
Wat is de definitie van Fysiologie? Wetenschap van het functioneren van levende organismen
Wat is het verschil tussen anatomie en fysiologie? Anatomie kijkt naar de bouw en structuur Fysiologie kijkt naar de functies van de cellen en weefsels
Wat is de anatomische houding? - Persoon staat rechtop - Persoon houdt hoofd rechtop - Persoon houdt armen gestrekt naast lichaam -Handpalmen naar voren gekeerd - Voeten iets gespreid
Welke twee manieren zijn er om de anatomie te bestuderen? -Regionale anatomie -Systemische anatomie
6. Welke verschillende orgaansystemen bestaan er? noem er 5 a. Dermatologie (huid) b. Skeletsysteem c. Gewrichtsstelsel d. Spierstelsel e. Zenuwstelsel
6. Welke verschillende orgaansystemen bestaan er? pt2 noem er 8 f. Circulatoirstelsel i. Cardiovasculair systeem ii. Lymfesysteem g. Verteringsstelsel h. Respiratoirstelsel (ademhalingssysteem) i. Urinair systeem j. Reproductie systeem k. Endocrien systeem
Superior –Inferior Van hoofd naar voeten. Verschillende organen t.o.v. elkaar Vb: het hoofd is superior tov het hart, de maag is inferior tov het hart.
Craniaal – Caudaal Van hoofd naar voeten. Op hetzelfde orgaan Vb: De processus condylus ligt craniaal t.o.v. de angulis mandibulae.
Distaal – Proximaal Van ver weg van de romp naar dichterbij naar de romp (of origin). Vb: De elleboog ligt proximaal tov de pols en het proximale deel van een arterie is het begin
Slagader in het Latijns & zijn functie Arteria, vervoeren van zuurstofrijk bloed met voedingsstoffen naar de organen
Ader in het latijns & zijn functie Vena, vervoeren van zuurstof arm bloed & afvalstoffen
Zenuw in het latijns Nervus
Band in het latijns & zijn functie Ligamenta, het begeleiden/ remmen van bewegingen wat spieren niet kunnen
Gewricht in het latijns Articulatio
Extremiteit in het latijns Extremitas
Punt/Top in het latijns Apex
Been/Bot in het latijns & zijn functie Os, ondersteunen/beschermen/bewegingen mogelijk maken
Uitsteeksel in het latijns Processus
Knobbel in het latijns Tuberositas
Verlengd gebied in het latijns Tractus
Spier Musculus
Klier Glandula
Buis Ductus
van voor naar achter door het midden van het lichaam, het mediane vlak is dus een van de vele mogelijke saggitale vlakken
Waar bestaat een zenuw uit? -Cellichaam -Axon -Dendriet -Cellen van Schwan -Myeline Schede
Wat is de functie van een zenuw/Nervus? Vervoeren van elektrische impulsen.
Wat is de functie van Been/Bot/Os -Ondersteunen van het lichaam -Bescherming van het lichaam -Mogelijk maken van beweging
Created by: TheFro