Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Kap.2 Miljøet

QuestionAnswer
Hva betyr urfolk? Urfolk er befolkningsgrupper som bor i et område som er blitt erobret og kolonisert av andre folk
Når er driften bærekraftig? Driften er bærekraftig når jordbruket eller husdyrholdet blir drevet på en slik måte at ressursgrunnlaget ikke ødelegges for framtiden
Hva skjer med artsmangfoldet? Artsmangfoldet på jorda blir stadig mindre. For hver art som utryddes, kan følgene bli dramatiske
Hva er en rødliste? en oversikt over utdødde arter, truete arter og arter som i nær framtiden kan bli truet
Hva er den viktigste årsaken til at arter blir utryddet? Arealendringer (når økosystemet blir ødelagt eller splittet opp)
Hva er korallrev? Korallrev er bygd opp av kalkskjeletter fra koralldyr, som lever i tett samliv med alger
Hvorfor er korallrevene så viktige? Korallrevene er viktige oppvekstområder for fisk og andre sjødyr. De er svært sårbare for miljøendringer, og mange steder er korallrevene i ferd med å dø ut
Hva er den nest viktigste årsaken til at arter blir utryddet? Fremmede/introduserte arter (arter som blir overført til nye områder)
Hva gjør drivhuseffekten? Drivhuseffekten sørger for at jordkloden holder på noe av varmestrålingen, slik at varmen ikke forsvinner ut i verdensrommet. Jordkloden ville vært omtrent 33 grader kaldere uten denne effekten
Positiv tilbakekopling Når drivhuseffekten forsterkes fordi jorda blir varmere
Negativ tilbakekopling Når drivhuseffekten dempes fordi jorda blir varmere
Hvor skal avfall som inneholder miljøgifter leveres? på kommunale mottak eller i butikker
Hva betyr bærekraftig utvikling? en utvikling som sikrer behovene til dagens befolkning, uten at det går ut over framtidige generasjoner
Hva er føre var-prinsippet? et viktig prinsipp i lover og avtaler som skal beskytte miljøet mot ødeleggelser
Hva er en miljøkonflikt? Når det er uenighet om hvordan naturen skal utnyttes
Hva er en av de største miljøkonfliktene i Norges historie? Striden om Alta-Kautokeinovassdraget
Hvor mange registrerte arter er det idag? 2 millioner arter
Hvor mange arter tror forskerne at det finnes? 10 millioner
Hva er definisjon på en art? To individer er av samme art dersom de kan få et barn som er fruktbart
Hva betyr masseutryddelse En stor katastrofe som dreper en stor del av alt liv på jorda
Hva betyr artsmangfold? Artsmangfoldet sier noe om hvor mange forskjellige arter som lever i et område
Hva betyr rovdrift? Når vi utnytter en art så mye at bestanden minker
Nevn fire arter som står i den Norske rødlista Hvitryggspett, stor salamander, ulv og rev
Hva er genetisk variasjon? Genetisk variasjon sier noe om hvor like eller forskjellige individene innen samme art i et område er. En større genetisk variasjon gir arten en større sjans til å overleve
Hvor mange arter er i ferd med å bli utryddet globalt sett? 22 000 arter
Hvorfor bruker mennesker mer naturressurser i dag enn det vi gjorde 100 år siden? Vi lever lengre, vi har blitt mange flere og vi har en høyere levestandard
Hvilke to steder er spesielt artsrike? De tropiske regnskogene og korallrevene i havet
Hva er den tredje årsak til at arter dør ut? Klimaendringer
Hva er den fjerde årsak til at arter dør ut? Forurensing
Hva er årsaken til forurensing Utslipp av skadelige stoffer
Hvilke fem undergrupper har forurensing? giftstoffer, gasser, næringssalter, plast og andre miljøgifter
Hva menes med fredning av en art? Det er ikke lov å jakte på denne arten
Hva menes med den økte drivhuseffekten? temperaturøkning i atmosfæren på grunn av utslipp av gasser
Hvilke gasser blir kalt drivhusgasser? karbondioksid, vanndamp, metangass, lystgass og ozongass
Hva er permafrost og hva vil skje når den tiner opp? Permafrost betyr at jordbunnen er frosset hele året. Når den tiner opp slippes det ut noen drivhusgasser som varmer jorda opp enda mer
Hva er typisk for alle miljøgifter? De blir tatt opp og lagret i organismer som blir spist av andre organismer
Created by: carolinepine