Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Inż Gen stare

QuestionAnswer
Wektory ekspresyjne: do produkcji białka rekombinowanego
Adaptory: mogą być jednoniciowe, dwuniciowe (zazwyczaj), mogą być niekomplementarne, mogą łączyć koniec 3' z 5' albo 5' z 3'
Fragment Klenowa polimerazy I E coli: wykorzystywany w znakowaniu random priming, ma aktywność egzonukleazy 3'-5', do znakowania schowanych 3', dawniej w sekwencjonowaniu
W procesie vectorette PCR: wykorzystujemy jednoniciowy adaptor DNA jest pociete enzymami restrykcyjnymi wykorzystujemy proces ligacji wykorzystujemy wektor do powielania DNA
Wektor binarny: Może się replikować w E coli i u Agrobact (bo zawarte w nim ori RK2 funkcjonuje zarówno w E. coli jak i w Agrobact – zdolności autonomicznej replikacji u obu gospodarzy) ma sekwencję homologiczną do Ti T DNA jest ofiankowane sekwencjami granicznymi
Właściwość egzonukleazowa 5->3 polimerazy Taq: sprawia że jest dokładna (1) (frekwencja błędów wynosi 2,2*10-5 na nukleotyd na cykl) wykorzystywana w TaqMan (1) (jej aktywność egzonukleazy 5’-3’ jest wykorzystywana w technice real time PCR z wykorzystaniem sondy TaqMan)
Sekwencja TDNA plazmidu Ti jest oflankowana sekwencjami LB i RB, jest transportowana do jądra komórek rośliny
Mikromacierze hybrydyzacja kw. nukleinowych na podłożu stałym
Markery blisko sprzężone z poszukiwanym genem u roślin o dużych genomach łatwiej znaleźć poszukiwany gen
Biblioteki chromosome jumping - w technice chromose jumping zawsze występują z bibliotekami typu linking - służą do przenoszenia między odległymi końcami fragmentów restrykcyjnych -pomagają ominąć niemożliwe do sekwencjonowania fragmenty biblioteki
Nick translation do znakowania DNA (1) DNAza I (1) używana pol.I E.coli do katalizowania procesu (1) wykorzystuje właściwość polimerazy I 5’-3’ i egzonukleazy 5’-3’ (1)
BAC'i (sztuczne chromosomy bakteryjne są to odpowiednio przekonstruowane plazmidy płciowe E.coli) - mogą występować w systemie binarnym - wprowadza się je do komórki metodą elektroporacji
BAC konstrukcja bibliotek genomowych, które służą do: izolacji określonych genów, mapowania fizycznego, sekwencjonowanie genomu. Klony w BAC’ach są często materiałem wyjściowym do syntezy sond dla eksperymentów FISH tzn. fluorescencyjnej hybrydyzacji in situ
RACE PCR: - matryca to cDNA - są dwie wersje metody które odpowiadają różnym końcom cząsteczki cDNA: 3’ RACE i 5’RACE)
Metoda cDNA AFLP (polimorfizm długości amplifikowanych fragmentów cDNA) - stosujemy do syntezy ds DNA - wykorzystujemy dwustopniowa amplifikację
W metodzie real time PCR współczynnik CT to: wartość ta daje informacje o tym ile kopii docelowej sekwencji dostarczono z matrycą do reakcji
Starter arbitralny: druga nić cDNA
Amplifikacja RNA: RT-PCR RACE-PCR
Synteza dsDNA pełnej długości odbywa się przy pomocy: Odwrotnej transkryptazy, RnAzy H, fragmentu Klenowa, ligaza
His Taq w białku rekombinantowym: -Zwykle nie wpływa znacząco na jego strukturę, funkcje i właściwości (spowodowane jest to małymi rozmiarami ogonka histydynowego tj. His Taq) -Umożliwia detekcję Western Blot (metoda klasyczna, do detekcji można wykorzystać przeciwciało antyhistydynowe
YEp: (drożdżowe wektory episomalne) Zawierają drożdżowy marker selekcyjny (HIS3, LEU2, LYS2, TRP1, URA3. Markery te komplementują (uzupełniają) specyficzne mutacje auksotroficzne) Mogą się namnażać w komórkach drożdżowych i bakt (wahadłowe aut repl w E.Coli)
T DNA (transformujące DNA) plazmidu Ti Agrobacterium: Ma odcinek flankujący prawą i lewą sekwencję(proste powtórzenia o długości 25 nukleotydów) Jest przenoszone do jądra (bez tego proces nie zakończy się sukcesem z punktu widzenia bakterii. Przenoszenie zachodzi na zasadzie importu jądrowego)
Somatyczny transfer jądrowy: Wykorzystuje enukleowane oocyty (przygotowane w warunkach in vitro fibroblasty poddaje się fuzji z enukleowanymi oocytami – czyli oocytami bez jąder)
Do Vectorette PCR: Używamy starterów sekwencji znanej i adaptora
Hybrydyzacja różnicowa: Służy do klonowania genów o różnym fenotypie (1) Służy do wykrywania specyficznych transkryptów dla danej linii komórek (1)
Drożdżowe systemy dwuhybrydowe: Czy DBD wiąże się z przynętą (1) (ekspresja wektora prowadzi do powstania białka fuzyjnego – jedna jego część odpowiada przynęcie, a druga – domenie DBD) Czy AD wiąże się z zdobyczą (1) (PRAY-AD)
W toku testu opóźnienia w żelu (band shift assay): - Białko oddziałujące z DNA zabezpiecza przed trawieniem przez DNazę I (1) - Dodanie DNA niewyznakowanego ma konkurować z DNA wyznakowanym o wiązanie z białkiem i powoduje, że sygnał jest słabszy (1)
Przy konstrukcji bibliotek genomowych: - Stosujemy elektroforezę pulsową (pulsacyjną kurwy głupie) - Duża pojemność wektora zmniejsza szanse na znalezienie docelowej sekwencji - Bazuje na ligacji - Stosuje się fragmenty restrykcyjne genomowego DNA
Metoda postępujących (jednokierunkowych) delecji wykorzystuje: Uniwers starter zakotwiczony w obrębie sekwencji wektora Trawienie egzonukleaząIII Można użyć do badania długich fragm Stosujemy 2 enzymy: 1trawi w pobliżu insertu i generuje końce lepkie5’ albo tępe, 2 leży w oddaleniu od tamtego, robi lepkie końce3’
W metodzie FAR WESTERN: możemy poznać tożsamość badanego białka
Created by: vongrivatch