Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

INŻ GEN

Inżynieria genetyczna

QuestionAnswer
Definicja genu i transgenu oparta jest na właściwości strukturalne i funkcjonalne kwasów nukleinowych oraz mechanizmu, który determinuje jego obecność w genomie: gen: fragment kwasu nukleinowego kodujący białka i RNA transgen: gen wprowadzony do genomu na drodze naturalnej lub na drodze inżynierii genetycznej
Jednostki strukturalne genu eukariotycznego podaje, że zawiera część regulatorową w obrębie, której znajduje się promotor i część kodującą zawierającą zwykle egzony i introny ze zdefiniowanym miejsce startu transkrypcji oraz część terminatorową Promotor poprzedza część kodującą/miejsce startu transkrypcji zależy od interakcji z produktami innych genów/introny nie mogą kodować funkcjonalnego DNA, funkcjonalny RNA
Splicesom jest odpowiedzialny za proces dojrzewania i jego składową snRNA; zdecydowana większośc jest transkryb przez polimerazę II tylko U6snRNA jest transkryb przez III; Eksperyment, który mowi, że tranksr U6snRNA jest silnie zależna od alfa-amanityny Gen znajduje się pod kontrolą polimerazy II chociaż transkrybowany przez polimerazę III
wektorem plazmid jest pBluescript, którego elementami strukturaln są ori replikacji-determinujący obecność plazmidu w setkach kopii na pojedynczą ko, AmpR- genoporności na antybiotyk, promot polimeraz T7 i T3są na końcach miejsca klonowania genu, FAG M13 Umożliwiają selekcję biało-niebieską: dają możliwość syntezy jednoniciowego DNA
Obie formy faga lambda tj. litycz i lizogen są do klonowania obcego DNA. Cykl lityczny zaczyna się ekspresją genów fagowych z promotorów PL i PR, których funkcjonalność jest kontrolowana przez; Cykl lizogen to wbudowanie się genomu faga do g komórki gosp cI represora; homologicznej rekombinacji att sekwencji
Opracowano kilka sposobów klonowania nieznanych sekwencji DNA a szczególnie promotorów genów. Najprostszą i najczęściej stosowaną ze względu na skutecznośc jest technika RACE, której cechami są Przygotowanie matrycy o wielkości fragmentów około 20kb, dołączenie sekwencji homopolimerowych przy użyciu terminalnej transferazy, PCR ze starterem swoistym i homopolimerowym
Wskaż prawidłowe uszeregowanie wektorów pod względem pojemności: Bakteryjny plazmidowy/ fagowy/ cosmidowy/ bakteryjny chromosomowy/ drożdżowy chromosomowy
Istniejące naturalnie w komórce mechanizmy wyciszania ekspresji genów posiadają regulatorowe znaczenie dla całej komórki a nawet organizmu, mechanizmy te wykorzystuje się również w weryfikacji eksperymentalnej funkcji genu, mechanizmy są oparte na: Metylacji genu/syntezie RNAi/nadekspresji genu homologicznego/ekspresji antysensu
Metylacja sekwencji genomowych eukariontów jest niewątpliwie jednym z najistotniejszych mechanizmów regulujących jego funkcjonalność, jaka zasada ulega tej modyfikacji, jak ocenia się czy sekwencja jest modyfikowana: Cytozyna (5met)/izolacja DNA/trawienia restryktazami HpaII-MspI/reakcja PCR/elektroforeza fragmentów
Genom ludzki zawiera 7 genów kodujących 7 izoform białka14-3-3o funkcji adaptorowej a genom roślinny zawiera 14 takich izoform:najlepszym sposobem umożliwiającym poznanie funkcji roślinnych, pojedynczych izoform jest wytworzenie roślin transgen transform Konstruktem zawierającym 5’ lub 3’ nietranslatowany fragment konkretnej izoformy w odwróceniu orientacji
Łączenie sekwencji polinukleotydowych odbywa się sposobem tradycyjnym tj. przez nacięcie enzymami restrykcyjnymi i ligację na „tępo” lub „lepko” albo też łatwiejszym i wydajniejszym sposobem wykorzystującym zjawisko rekombinacji, miejsca rekombinacji są: Wysoko homologiczne i długości 25-250 par zasad (wysoko homologiczne i długości poniżej 200 par zasad)
ukierunkowana mutagenezajest ta z użyciem tionukleotydów, polega na tym, że zmutowany, syntetyczn oligonukleotyd komplementuje się z jednoniciową matrycą a następnie oligonukleotyd jest przedłużany przy udziale polimerazy DNA i w obecności tionukleotydów: Niektóre enzymy restrykcyjne nie nacinają wiązań tiofosforanowych w DNA
Temperatura topnienia kwasów nukleinowych jest tą w której połowa cząsteczek jest w formie zdysocjowanej, Tm dla dupaleksu DNA w porównaniu do RNA jest: Wyższa
W metodzie izolacji plazmidowego DNA komórki bakteryjne eksponowane są na działanie pH 12-12,5 dlatego, że: Wszystkie kwasy nukleinowe denaturują
Wymień trzy podstawowe cechy wektora plazmidowego: oporny na antybiotyki, wielokopijny, z wieloma miejscami restrykcji
Jakiego wektora użyjesz do klonowania fragmentu o wielkości 500kb? sztucznego chromosomu drożdżowego
Technologia opatrzona skrótem ZFN jest stosowana w modyfikacji genomowego DNA, jej podstawą jest rozpoznanie DNA i jego przecięcie oraz resynteza wiązań fosfodiestrowych, wskaż szczegóły: Żodyn
TALE są wprowadzane do komórek roślinnych gospodarza za pośrednictwem mechanizmu nazywanego III typem sekrecji i wiążą się do genomowego DNA zmieniając transkrypcję co ułatwia bakteriom kolonizację komórek gospodarza. Wiązanie TALI do DNA odbywa się: Spektrum wysoko konserwowanych 33-35 aminokwasowych powtórzeń rozpoznaje pojedynczą zasadę DNA
Technologia CRISPR jest najnowszym sposobem modyfikacji genomowego DNA, jej podstawą jest rozpoznanie DNA i jego przecięcie oraz resynteza wiązań fosfodiestrowych, wskaż szczegóły: Pojedyncze nukleotydy są poznawane przez sekwencje regularnie rozdzielone krótkimi powtórzeniami palindrom, Cas 9 przecina obiec nici, resynteza wiązania następuje spontan przez łączenie niehomolog, przeciętych końców DNA lub homologi rekombinacji
Zjawiska takie jak niemal 100% akceptacja światła przez lewackie rośliny oraz magnetonawigacja ptaków jest możliwa do wyjaśnienia stosując biologię kwantową, której istotą jest: Przenoszenie sygnału do centrum reakcyjnego charakterozowalnej spinową liczbę kwantową
W biolmol istotne były i są badania struktury i funkcji pojedynczych genów, które miały doprowadzić do poznania działania genomu, Nie do końca spełniły się oczekiwania i dzisiaj rozwija się dyscyplina o nazwie biologii systemów, której istota jest: porównywanie funkcji pojedynczych genów między różnymi gatunkami
Klonowanie genu jest techniką zmierzającą do pozyskania dużej ilości jego kopii dla celów badawczych i wykorzystania w trans genezie i wymaga przeprowadzenia następujących czynności: wybrania odpowiedniego sposobu detekcji/ oczyszczenia i otwarcia wektora/wszycie genu w wektor/łatwego monitorowania miejsca nacięcia i zszycia genu z wektorem/ wprowadzenia rekombinata do komórek gospodarza i selekcji komórek;
Transkrypcja genów eukariotycznych klasy drugiej dzieli się na 3 etapy, a mianowicie na inicjację, elongację i germinację, pierwszy z nich wymaga utworzenia kompleksu preinicjacyjnego, którego elementami są: TATA box/Inr motyw i czynniki transkrypcyjne TFIID/ TFIIA/TFIIB.
W technice PCR amplifik DNA 4x matrycy uzyskuje się w odpow cyklu przebiegu reakcji; produkty reakcji PCR identyfikuja się na 2 sposoby, a mianowicie SybrGreen i Taqman charakteryzujące się różną kosztochłonnością ale przede wszystkim czułością detekcji cykl 2; czulszy TaqMan
Techniką poszukiwania funkcjonalnego genu gotowego do natychmiastowego użycia w tworzeniu GMO jest przeszukiwanie odpowiedniej biblioteki; biblioteka aby mogła być skutecznie użyta musi być zorientowana co oznacza, że końce genu powinny być wyznakowane cDNA; fragmentami DNA rozpoznawanymi przez różne enzymy restrykcyjne
DNA faga tworzy około 105 łysinek na ug DNA i ilość ich zmniejsza się o 1-2 rzędy po wprowadzeniu zmian w fagowym DNA; dla ominięcia tego stworzono system in vitro pakowania DNA we wcześniej przygotowane elementy strukturalne faga, przygotowanie polega na zmieszanie lizatów E. coli zakażonych lizogenicznym fagiem z mutacją w genie E i zakażonych lizogenicznym fagiem z mutacją w genie D
Jedną z metod wyciszania genu bez konieczności genetycznej transformacji roślin polegającej na infekcji eksplantatów, wytworzenie kalusa i regeneracji roślin jest technika z użyciem wirusa TRV, podstawą tej techniki jest: dwudzielność genomu wirusa dającego dwa transkrypty gRNA1 i gRNA2, z których jeden (gRNA2) zawiera zbędne sekwencje mogące pomieścić obcy gen a oba transkrypty gdy zmieszane odtwarzają wirusa
Zjawisko wyciszania ekspresji genu możemy uzyskać przez: wprowadzic konstrukt zawierający fragment badanego genu zarówno w orientacji sensownej i antysensownej-uzyskany w wyniku transkrypcji dupaleks RNA będzie sygnałem do wyciszenia genu
Wyizolowany DNA charakteryzuje się stosunkiem absorbancji 260/230=1,1 co oznacza, że: Zanieczyszczony związkami organicznymi
TATA box i miejscami inicjacji transkrypcji promotorów genów szoku cieplnego u Drosophilia: nie posiadają nukleosomów i wiążą nieswoiste i swoiste czynniki transkrypcyjne.
Sekwencje UPS (upster regulatory region) i TATA box drożdżowych genów GAL1 i GAL5 w procesie indukcji ekspresji: UPS posiada nukleosomy a TATA box nie posiada
Selekcja biało- niebieskie Sekwencja kodująca α-peptyd z operonu laktozowego umożliwiająca selekcję biało-niebieską transformantów
Metylacja sekwencji genomowych eukariontów jest niewątpliwie jednym z najistotniejszych mechanizmów regulujących jego funkcjonalność. Jaka zasada ulega tej modyfikacji, jak ocenia się czy sekwencja jest modyfikowana:
 Cytozyna (5met)/izolacja DNA/trawienie restryktazami Hpall-Mspl/reakcja PCR/elektroforeza fragmentów
Created by: vongrivatch
Popular Biology sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards