Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Sraith ar Lár

gearrscéal Mháirtín Uí Chadhain

focalbrí
Sraith line féir gearrtha le speal
súil ribe gaiste sreangáin chun breith ar choiníní
clúid cúinne cois tine
clog bolgán uisce a éiríonn ar an gcraiceann, spuaic
ré roithleagán mearbhall, éadroime sa cheann
scardán steall leachta
grúdarlach dríodar dí nó bia, drochbheoir
téalta foscadh
cur síolta óga ag fás
sonda (sonra) rud éigin (aisteach)
ula tuama/ áit adhlactha
tornóg ceilpe áit/ foirnéis chun ceilp a dhó
ionú an t-am ceart
giodán (geadán) paiste bán (talún)/ tóin
stuca beart (arbhair b’fhéidir)
duán píosa miotail le lúb chun breith ar iasc
ceansaigh smachtaigh (capall nó tarbh b’fhéidir)
bastalach mór millteach (i bhfocail)
síor-airdeall ag faire gan stopadh
follasach soiléir
leorchrodh (lochradh) crá, cruachás, anró
cual carn, beart
eitigh diultú
faltanas olc, fonn díoltais (chun duine eile)
diomú na bruíne míshastacht na troda
geamhar féar nó arbhar óg
seadú socrú síos
Created by: 1743614272369257