Save
Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Sraith ar Lár

gearrscéal Mháirtín Uí Chadhain

focalbrí
Sraith line féir gearrtha le speal
súil ribe gaiste sreangáin chun breith ar choiníní
clúid cúinne cois tine
clog bolgán uisce a éiríonn ar an gcraiceann, spuaic
ré roithleagán mearbhall, éadroime sa cheann
scardán steall leachta
grúdarlach dríodar dí nó bia, drochbheoir
téalta foscadh
cur síolta óga ag fás
sonda (sonra) rud éigin (aisteach)
ula tuama/ áit adhlactha
tornóg ceilpe áit/ foirnéis chun ceilp a dhó
ionú an t-am ceart
giodán (geadán) paiste bán (talún)/ tóin
stuca beart (arbhair b’fhéidir)
duán píosa miotail le lúb chun breith ar iasc
ceansaigh smachtaigh (capall nó tarbh b’fhéidir)
bastalach mór millteach (i bhfocail)
síor-airdeall ag faire gan stopadh
follasach soiléir
leorchrodh (lochradh) crá, cruachás, anró
cual carn, beart
eitigh diultú
faltanas olc, fonn díoltais (chun duine eile)
diomú na bruíne míshastacht na troda
geamhar féar nó arbhar óg
seadú socrú síos
Created by: 1743614272369257
 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards