Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Wonthor 2

Wonthor drugie pół

QuestionAnswer
1. Biosynteza de novo puryn różni się od biosyntezy de novo pirymidyn: b) inkorporacją CO2
2. Bakterie a THF: • Bakterie NIE są zdolne do syntezy THF de Novo
3. PRAWDA o THF: • udział THF w biosyntezie sprawia, że jego antagoniści: metotreksat i sulfonamid hamują biosyntezę puryn i w konsekwencji syntezę kwasów nukleinowych, wzrost i podziały komórkowe, co wykorzystywane jest w terapii antynowotworowej i antybakteryjnej.
4. Reduktaza dihydrofolianowa, podczas redukcji dihydrofolianu do tetrahydrofolianu korzysta z: • NADPH
5. Metotreksat jest inhibitorem: • Dehydrogenazy tetrahydrofolianowej (jest antagonistą THF i wiąże się z nią 1000 razy silniej), (ale też, syntazy tymidylanowej).
6. Reduktaza dihydrofolianowa przeprowadza reakcję: • Folian -> dihydrofolian -> tetrahydrofolian (zużywa przy tym NADPH)
7. Szlak rezerwowy puryn: • używa zasad azotowych jako substratów (Biosynteza puryn powodowana jest od zasady purynowej: adeniny, hipoksantyny, guaniny)
8. Choroba Lescha-Nyhana spowodowana jest: • Brakiem HGPRT
9. Najszybciej z katabolizmu AMP i GMP powstaje: • Hipoksantyna
10. Początkowym, wspólnym intermediatem w katabolizmie puryn jest dla IMP i GMP: d) ksantyna (a nie IMP?)
11. Ludzie degradują: • Puryny do kwasu moczowego • Pirymidyny do aminokwasów, CO2, jonu amonowego, βalaniny (z Cytozyny i Uracylu) i kwasu β-amino-izomasłowego (z Tyminy)
12. Prekursorami puryn i pirymidyn są: • Puryn: kwas asparaginowy, glutamina, glicyna, CO2,N10 THF • Pirymidyn: karbamoilofosforan i asparaginian
13. Prekursorami biosyntezy pierścienia pirymidynowego są: a) asparaginian i karbamoilofosforan
14. THF jest niezbędny do syntezy jakiego aminokwasu? • Metioniny
15. Zdanie nieprawidłowe o reduktazie rybonukleotydowej: • Każdy nukleotyd ma swoją własną, specyficzną reduktazę.
16. Który hormon jest odpowiedzialny za regulacje głodu? • leptyna (inhibuje sekrecje neuropeptydu Y stymulującego apetyt)
17. Który z enzymów nie wchodzi w skład przyłączania nh4+ nieorganicznego? • arginaza (Arginina hydrolizowana jest przez arginazę do ornityny z wydzieleniem mocznika)
18. Z jakiego aminokwasu powstaje noradrenalina i dopamina (czyli katecholaminy w tym także peptydylalina)? • tyrozyna
19. Jak powstaje homoseryna?: • Szlak biosyntezy aminokwasów metioniny, treoniny i lizyny (szlak diaminopimelinowy). Sama homoseryna powstaje w szlaku jako trzecia z aspartylowego aldehydu. 1 związek w tym szlaku to asparaginian.
20. Jaki związek nie uczestniczy w glikozylacji białka? • Uczestniczą: N-acetyloglukozoamina, glukoza, mannoza, dolichol (UWAGA, dolichol nie jest ostatecznie w produkcie zglikolizowanym, więc może chodzić o niego!)
21. Z jakiego związku powstają aminokwasy aromatyczne? • Szikiminian? (Kluczowym związkiem pośredniczącym jest tu kwas choryzmowy. Choryzmian powstaje na tzw. Szlaku szikimianowym)
22. Gdzie zachodzi cykl mocznikowy? • W wątrobie
23. Co jest odpowiedzialne za przyłączanie reszt aminowych w czasie syntezy IMP? • Albo dezaminaza AMP (bo powoduje dezaminację AMP podczas syntezy IMP) [RACZEJ AMIDOTRANSFERAZA (FGAR) Z GLUTAMINY]
24. Co jest inhibitorem N-glikozylacji: • tunikamycyna
25. Policzyć ile zasad koduje białko o masie 50kDa jeśli 110 to masa aminokwasu: około 1400 (50000/110*3 ?)
26. Co jest ostatnim wspólnym elementem szlaku syntezy wszystkich aminokwasów aromatycznych: • choryzmian
27. Jaki koenzym jest potrzebny przy transaminacji: • PLP (fosforan pirodyksalu)
28. Przy powstaniu jakiego związku nie uczestniczy PRPP: • Jeśli już to tyrozyna (bo przy: tryptofan, GMP, AMP, histydyna, arginina: PRPP uczestniczy)
29. Który ze związków nie jest prekursorem aminokwasów: • aldehyd 3-fosfoglicerynowy
30. Co powstaje z fenyloalaniny • tyrozyna
31. Która odpowiedz o witaminach jest błędna? • Wit D jest rozpuszczalna w tłuszczach, a Wit A w wodzie (ADEK – rozp w tłusz. reszta w wodzie)
32. Złośliwą anemię powoduje brak witaminy: • kobalaminy B12
33. Które z poniższych stwierdzeń opisujących mit. Boksydację jest prawdziwe: • cząsteczką regulującą jest malonylo-COA
34. PREKURSOREM auksyn jest: • Tryptofan (Trp)
35. Jakie białko bierze udział w degradowaniu innych białek? • Ubikwityna
36. PROTEOLIZA: rozkład białek na peptydy i aminokwasy za pomocą np. enzymow proteolitycznych. Jest to wstępne stadium mineralizacji azotu organicznego związanego w białkach. Zachodzi podczas odcinania nkońcowych metionin [niepewne]
37. Co jest PREKURSOREM kwasu asparaginowego? • Szczawiooctan (reakcja transaminacji z glutaminianem)
38. Które zdanie jest BŁĘDNE? Brak niacyny powoduję dnę moczową, witamina B12 zapobiega anemii złośliwej (nadmiar kwasu moczowego powoduje dnę moczową)
39. Które z poniższych stwierdzeń na temat syntazy tryptofanowej jest błędne? D) enzym jest tetramerem czterech identycznych podjednostek
40. Kiedy IMP jest utleniany do XMP (chyba AMP), to: B) NAD+ podlega redukcji
41. Atom azotu dodawany do IMP w celu powstania AMP (ważne, że AMP) pochodzi z: a) Asparaginianu
42. Atom azotu włączany do IMP w celu powstania GMP (ważne, że GMP) pochodzi z: b) Glutaminy
43. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? B) GTP jest źródłem energii dla syntezy AMP z IMP
44. W której z poniższych grup wszystkie aminokwasy są ściśle metabolicznie powiązane? E) ornityna, prolina, arginina i glutaminian
45. W którym z poniższych procesów bierze udział wątroba? d) wchłanianie HDL
46. Który z poniższych procesów zachodzi pierwszy w transporcie LDL do komórki: d) oddziaływanie apoproteiny 100 z receptorem LDL
47. Który z poniższych procesów prowadzi do powstania płytek miażdżycowych w naczyniach krwionośnych: d) nadmiar cząsteczek LDL prowadzących do przekształcenia komórek endotelialnych w komórki piankowe
48. Enzymami odpowiedzialnymi za hydrolizę triacylogliceroli w adypocytach są: d) lipazy (histydynowe?)
49. Jaki proces zachodzący w mózgu konsumuje większość produkowanego ATP? B) utrzymywanie potencjałów błonowych
50. Reakcja jonu amonowego z alfa-ketoglutaranem jest katalizowana przez ___ i wymaga___ jako reaktanta d) dehydrogenazę glutaminianową, NADH lub NADPH
51. Treonina jest konwertowana do acetylo-CoA a prolina do alfa-ketoglutaranu. Wobec tego, które z poniższych stwierdzeń jest prawidłowe? D) treonina jest ketogenna i glukogenna, prolina jest glukogenna
52. Endonukleazy degradują kwasy nukleinowe do krótszych oligonukleotydów, natomiast___ są odpowiedzialne za degradację oligonukleotydów do nukleotydów: a) fosfodiestrazy
53. Który z enzymów biosyntezy pirymidyn jest czynnikiem regulującym szlak biosyntezy w bakteriach? A) syntetaza karbamoilofosforanowa
54. Ketogenne aminokwasy są katabolizowane do acetooctanu lub d) Acetylo-CoA
55. Nitrogenaza katalizuje reakcję redukcji azotu do c) NH2
56. Cząsteczką, która jest ważnym przekaźnikiem w procesie przetwarzania sygnałów jest…, jej prekursorem jest… a) Tlenek azotu, arginina
57. Choryzmian: c) Jest ważnym związkiem pośrednim w syntezie tryptofanu, tyrozyny, fenyloalaniny
58. Pierwszym etapem biosyntezy pirymidyn jest powstanie: c) Karbamoilofosforanu
59. Które z poniższych aminokwasów dostarczają atomów wykorzystywanych do biosyntezy puryn? a) Asp, Gly, Gln
60. Które z poniższych aminokwasów dostarczają atomów do biosyntezy pirymidyn? a) Gln, Asp
61. Który z poniższych aminokwasów jest przenośnikiem dla toksycznych jonów amonowych transportując je bezpiecznie z wątroby do nerek? b) Glutaminian
62. Chaperoniny takie jak system Gro-EL/ES działają: e) W sposób zależny od ATP
63. Wybierz prawidłowe uzupełnienie następującego zdania: Cząstka rozpoznająca sygnał (SRP) jest… i jej funkcja polega na…. d) Rybonukleoproteiną; wiązaniu N-końca rosnącego polipeptydu w celu przeprowadzenia go przez błonę
64. W mitochondrium, kiedy ..... przemieszcza się z przestrzeni międzybłonowej do macierzy, to ... transportowany jest w .... b) kwas tłusczowy, karnityna (tak naprawdę powstaje acylokarnityna i przenosi ją translokaza)
65. Który z poniższych szlaków (reakcji) metabolicznych nie występuje u roślin? e) Cykl mocznikowy
66. Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? a) Mózg preferuje glukozę jako źródło energii, ale może również wykorzystywać ciała ketonowe.
67. Bakteryjne rybosomy: b) Zawierają przynajmniej jedną katalityczną cząsteczkę RNA (rybozym)
68. Eukariotyczny system ubikwitynacji białek wyewoluował z prokariotycznego: c) Systemu syntezy koenzymu (tiamina)
69. Która z poniższych reakcji cyklu mocznikowego hydrolizuje ATP do AMP i pirofosforanu, co napędza reakcję w prawo? b) Cytrulina + asparaginian -> arginylobursztynian
70. Terminacja translacji w komórkach prokatiotycznych wymaga: b) Oddziaływania czynników zwalniających z kodonem terminacyjnym
71. Które z poniższych stwierdzeń na temat ogólnych zasad metabolizmu jest prawdziwe? c) Aminokwasy służą jako substraty w wielu szlakach metabolicznych, włączając w to glikolizę i cykl Krebsa
72. Jaka jest sekwencja aktywacji kinazy białkowej A po związaniu glukagonu z receptorem na powierzchni hepatocytu? b) Aktywacja białka G, aktywacja cyklazy adenylowej, produkcja cAMP
73. Która z poniższych tkanek używa glukozy, a nie kwasów tłuszczowych jako źródła energii? d) Mózg
74. Które z poniższych stwierdzeń prawidłowo wyjaśnia modyfikację kontrolującą aktywność syntetazy glutaminowej? d) Adenylacja hamuje, deadenynalcja aktywuje
75. Która z poniższych par aminokwasów może być degradowana odpowiednio do szczawiooctanu i alfa-ketoglutaranu? b) Asparagina, histydyna
76. Która z poniższych cząsteczek dostarcza przynajmniej dwóch atomów azotu do budowy każdej z puryn? d) Glutamina
77. Końcowymi produktami szlaku katabolicznego pirymidyn są jon amonowy, dwutlenek węgla i ….. d) Beta-alanina
78. Przez degenerację kodu genetycznego rozumiemy to, że: c) większość aminokwasów kodowana jest więcej niż przez jeden kodon
79. Które z poniższych stwierdzeń prawidłowo opisuje tworzenie wiązania peptydowego? d) wiązanie powstaje podczas przenoszenia rosnącego peptydu z trna w miejscu P na trna znajdujący się w miejscu A
80. Aminokwasy Ala, Cys, Gly, Ser i Thr są degradowane do: e) pirogronianu
81. W jakim przedziale komórkowym zachodzi następująca reakcja? Ornityna + karbamoilofosforan -> cytrulina a) Macierz mitochondrialna
82. Który z poniższych aminokwasów nie jest syntetyzowany z asparaginianu? d) cysteina
83. Uzupełnij poniższą reakcję: UTP + glutamina + H2O -> glutaminian + ADP + Pi + _____ d) CTP
84. W czasie biosyntezy puryn w wyniku dostarczenia grupy aminowej przez asparaginian eliminowany jest: a) fumaran
85. Jaki metabolit powstaje (szczególnie w wątrobie) przy intensywnej beta-oksydacji i niskim poziomie szczawiooctanu? b) acetooctan i beta-hydroksymaślan
86. Jeśli komórka nie będzie w stanie syntetyzować lub pozyskać tetrahydroksyfolianu, nastąpi prawdopodobnie zahamowanie syntezy d) metioniny
87. W komórkach ssaków większość procesów elongacji kwasów tłuszczowych zachodzi w ____. Większość procesów desaturacji kwasów tłuszczowych w komórkach ssaków zachodzi w ___. e) retikulum endoplazmatycznym, retikulum endoplazmatycznym
88. Ubikwityna znakuje białka przeznaczone do degradacji: b) tylko w organizmach eukariotycznych
89. Proteoliza nie występuje podczas: a) czasowej inaktywacji enzymów regulacyjnych
90. Fosfolipidy są syntetyzowane w ___ i transportowane następnie przez pęcherzyki transportowe do ____ a) gładkim retikulum endoplazmatycznym, kompleksu Golgi’ego
91. Która z poniższych cząsteczek aktywuje fosforylazę glikogenową w stanie fosforylowanym? d) AMP
92. Który z poniższych aminokwasów kompleksuje z centrami żelazowo-siarkowymi pozwalając na asocjację z białkami? e) cysteina
93. Biosynteza którego z poniższych aminokwasów zależy od syntezy karbomoilofosforanu? c) arginina
94. Który z enzymów szlaku biosyntezy kwasu inozynowego reguluje biosyntezę puryn? a) amidotransferaza glutamina fosforybozylopirofosforan [niepewne]
95. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje początkowy etap syntezy deoksynukleotydów? c) deoksynukleotydy powstają przez redukcję swoich rybonukleotydowych odpowiedników
96. Glikogen konwertowany jest do monosacharydowych jednostek przez: c) fosforylazę glikogenową
97. Podwyższony poziom insuliny we krwi: d) stymuluje syntezę kwasów tłuszczowych i triacylogliceroli w wątrobie
98. Które z poniższych fosfolipidów produkowane są w komórkach eukariotycznych, a brak ich w komórkach prokariotycznych: d) fosfatydyloinozytol
99. Który z poniższych nukleotydów aktywuje kwas .... do konwersji w kwas ....: c) CTP
100. Dlaczego triacyloglicerole są dobrymi magazynami energii: e) A i C (są bezwodne, są silnie zredukowane)
101. Enzymy rozkładające triacyloglicerole do wolnych kwasów tłuszczowych i monoacylogliceroli to: c) lipazy
102. Które z poniższych stwierdzeń na temat szlaku sortowania białek przeznaczonych do włączania w lizosomy lub błony plazmatyczne eukariotycznych komórek jest prawdziwe: c) SRP wiąże się do sygnałowego peptydu zaraz jak pojawi się on na zewnątrz rybosomu
103. Heksokinaza i glukokinaza występują w wątrobie. Glukokinaza ma Km=10mM, heksokinaza Km<1mM: b) glukokinaza działa na glukozę tylko przy wysokim poziome tego cukru
104. Hormon ....indukuje lipolizę, a hormon .... hamuje ten proces: b) glukagon, insulina
105. Który z poniższych aminokwasów jest egzogenny dla człowieka: e) histydyna
106. Jak nazywają się dwa dziedziczone defekty metaboliczne spotykane na szlaku konwersji fenyloalaniny do fumaranu i acetooctanu: d) alkaptonuria i fenyloketonuria
107. 10 aktywności enzymatycznych przekształcających PRPP do kwasu inozynowego stanowi multienzymatyczny kompleks zwany: c) purynosom (raczej)
108. Które z poniższych stwierdzeń poprawnie opisuje aktywność i regulację reduktazy rybonukleotydowej: d) wszystkie powyżej
109. Większość aminokwasów jest deaminowana w reakcji: b) transaminacji
110. Który z poniższych intermediatów glikolizy jest wspólnym prekursorem seryny, cysteiny i glicyny? d) 3-fosfoglicerynian
111. W wyniku utleniającej deaminacji glutaminianu przez GDH powstają: b) NAD(P)H + 2H+ + NH3 α-ketoglutaran
112. Który z poniższych zestawów związków jest wykorzystywany (uwalniany) w trakcie syntezy karbamoilofosforanu? (reakcja: HCO3- + glutamina + 2ATP + H2O -> karbamoilofosforan + glutaminian + 2ADP + Pi)
113. Która z poniższych sekwencji katabolizmu kwasu moczowego jest poprawna? a) kwas moczowy -> allantoina -> kwas allantoinowy -> mocznik -> NH4+
114. Które z poniższych stwierdzeń prawidłowo opisuje syntezę nukleotydów purynowych? c) histydyna syntetyzowana jest stopniowo na PRPP. Po modyfikacji inozyny powstają GMP lub AMP
115. Który z poniższych związków jest efektywnym czynnikiem antynowotworowym? d) Metotreksat
116. Leptyna syntetyzowana jest przez: c) adipocyty
117. Prawidłowy aminokwas jest kowalencyjnie wiązany z odpowiednim trna przez: Odpowiednią syntetazę aminoacylo-trna (?) [CHOLERNIE NIEPEWNE]
118. Które z poniższych związane są z inicjacją translacji w organizmach eukariotycznych? c) [brak odpowiedzi – ale tak: u eukariota związane z tym jest translokacja, a potem – SRP)
119. Co następuje po rozpoznaniu kodonu stop (w miejscu A) przez rybosom? b) Czynnik uwalniający wiąże się z kodonem i następuje zwolnienie rosnącego peptydu z tRNA znajdującego się w miejscu P
120. W jaki sposób następuje przekształcenie fosforylazy b w fosforylazę a? a) Dodanie fosforau do reszty seryny
121. Wysoki poziom którego z niżej wymienionych aminokwasów korelowany jest z uszkodzeniem śródbłonka naczyń krwionośnych i chorobami układu naczyniowego? e) Homocysteiny
122. Glutation: e) Żadne z powyższych [pomocne...]
123. W cyklu mocznikowym drugi azot mocznika wchodzi do cyklu w formie którego z niżej wymienionych metabolitów? d) Asparaginianu
124. Która z poniższych cech jest charakterystyczna dla cząsteczek tRNA? e) Wszystko powyżej [czyli strzelamy w e) jeśli czegoś nie wiemy, bo to któryś raz z rzędu e)...]
125. Jaki jest kierunek translacji mRNA? b) 5' do 3'
126. Enzymatyczny proces wiązania atmosferycznego N2 jest: b) Prowadzony przez dwa kluczowe białka zawierające żelazo
127. Pierścień pirymidynowy tworzony w czasie de novo biosyntezy nukleotydów pirymidynowych przyłączany jest do PRPP w formie: a) Orotanu
128. Aktywacja aminokwasów przed przyłączeniem do tRNA polega na: b) Adenylacji
129. Choryzmian co to: Związek pośredni do produkcji aminokwasów aromatycznych, wit E i K, kwasu foliowego, koenzymu Q i plastochinonu i lignin. Tu odp: związek pośredni do syntezy fenyloalaniny.
130. Aminokwasy ketogenne rozpadają się do acetooctanu i...? Acetylko-CoA
131. Prekursorem aromatycznych aminokwasów jest? Fosfoenylopirogronian, który potem jest przekształcany w choryzmian z którego są aminokwasy aromatyczne (więc albo ten albo ten w zależności jakie będą odp)
132. Reakcja w cyklu mocznikowym, w której zużywany jest ATP to? (reakcja: HCO3- + glutamina + 2ATP + H2O -> karbamoilofosforan + glutaminian + 2ADP + Pi)
133. Co blokuje azaseryna? Syntezę PURYN.
134. Chaperony Chaperony służą do pełnego SFAŁDOWANIA niektórych białek. Ale też utrzymuje łańcuch polipeptydowy wychodzący z rybosomu w stanie NIE-SFAŁDOWANYM (LUL).
135. Co zapobiega zawałowi i chorobom krążenia? Kwas foliowy
136. Biosynteza deoksyrybonukleotydów, gdzie powstaje wolny rodnik? Reszta tyrozylowa u reduktazy rybonukleotydowej
137. Proces przybierania na wadze kontrolowany jest przez Leptyna (chyba.. dziwne pytanie)
138. Na czym może polegać proteoliza: Hydrolityczne odciecie N konca peptydu (chyba – logiczne i się zgadza ale nie ma odp w watorku)
139. Co jest potrzebne w reakcji dekarboksylacji aminokwasów? PLP (chyba..)
140. Erytrozo4fosforan jest prekursorem aminokwasu: Tyr, phe, trp
141. Biotyna jako koenzym w karboksylazie acetylo-CoA? Koenzymem jest biotyna związana kowalencyjnie z enzymem przez resztę lizyny
142. Jakie organizmy wydzielają kwas moczowy? Ptaki, lądowe gady i owady
143. Który z antybiotyków nie bierze udziału w inhibicji syntezy białek? Antybiotyki KTÓRE BIORĄ UDZIAŁ W INHIBICJI: tetracykliny, streptomycyna, erytromycyna, chloramfenikol, puromycyna, streptograminy, mupirocyna. (możliwe że odp to penicylina)
144. Czym się rożni synteza puryn /pirymidyn Puryny: nukleotyd syntetyzowany jest od razu – pierścień purynowy powstaje w połączeniu z rybozą Pirymidyny: pierścień tworzony jest przed przyłączeniem do rybozo-5-fosforanu
145. Od czego zależy aktywność E1? ATP
146. Sygnał SRP, gdzie się łączy? Do powstającej N-koncowej sekwencji (cytozol)
147. Rozkład białek u eukariontów pochodzi od prokariotycznego procesu…? Biosyntezy tiaminy.
Created by: yogzor