Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Respiratori

Anatomia, fisiologia i patologia del sistema respiratori

TermeDefinició
Respiració Procés pel qual aportem oxigen a les cèl·lules i evacuem el dioxid de carboni que s'hi genera
Fosses nasals Part inicial de l'aparell respiratori a través del qual entra l'aire inspirat
Faringe Zona de connexió entre el tub digestiu i les vies respiratòries
Trompes d'Eustaqui Comuniquen els conductes auditius amb la faringe
Laringe Cavitat que comunica la faringe amb la tràquea
Cordes vocals Plegs de la mucosa de la laringe que vibren al pas de l'aire, produint la veu
Tràquea Tub que va des de la laringe fins als bronquis.
Epiglotis Cartílag que tanca la laringe quan empassem aliment o saliva
Respiració pulmonar o respiració externa Procés pel qual l'oxigen passa a la sang i el diòxid de carboni en surt
Respiració cel·lular o respiració interna Procés pel qual les cèl·lules capten i utilitzen l'oxigen i alliberen dioxid de carboni
Inspiració Fase de la respiració en la qual l'aire entra als pulmons, gràcies a l'acció muscular
Expiració Fase de la respiració en la qual l'aire surt dels pulmons, de manera passiva
Capacitat inspiratoria Capacitat màxima d'aire que es pot inspirar
Capacitat funcional residual Quantitat d'aire que queda als pulmons després d'una expiració normal
Capacitat pulmonar Màxim volum que els pulmons poden assolir després d'una inspiració profunda
Mediastí Espai que separa els dos pulmons i on hi trobem el cor
Pleura Membrana que envolta els dos pulmons, formada per dues capes entre les quals hi ha una petita quantitat de liquid
Líquid pleural Líquid lubricant que trobem entre les dues capes de la pleura que permet que llisquin entre elles durant la respiració
Bronquis Tubs en els que es ramifica la traquea pels quals entra i surt l'aire dels pulmons
Bronquiols Tubs en que es van ramificant els bronquis
Alveols Parts del pulmó en forma de bossa en les quals desenvoquen els bronquiols i on té lloc l'intercanvi de gasos
Created by: angelsfri