Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Терміни

Окремі визначення з етики

TermDefinition
Аболіціонізм суспільний рух, спрямований на припинення дії якихось законів, на відміну або скасування певного рішення уряду, на усунення когось із керівної державної посади тощо.
Абсентеїзм байдуже ставлення людей до здійснення своїх громадсько-політичних прав, ухилення від виконання громадянських обов'язків, насамперед – свідоме ухилення виборців (електорату) від участі у голосуванні.
Катарсис термін давньогрецької філософії та естетики, яким позначали сутність естетичного переживання.
Категоричний імператив припис, який виражає апріорний, універсальний закон моралі, сформульований І. Кантом.
Розсудливість властивість характеру людини, яка виявляється у здатності чітко відрізняти доцільне від недоцільного, керуватися принципами, що орієнтують її на досягнення максимального власного блага, щастя
Рівність принцип, що передбачає і вимагає однакового ставлення до подібних ситуацій, стверджує тотожність індивідів як суб'єктів моралі.
Релятивізм морально-вольова установка, або морально-ціннісна позиція, згідно з якою всі можливі моральні норми та критерії оцінки цілком відносні й рівноцінні, оскільки не існує об'єктивної абсолютної системи моральних норм, їх абсолютного критерію.
Страх внутрішній стан, обумовлений реальною чи уявною небезпекою.
Created by: gmart