Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Wonthor 1

Wonthor pierwsze pół

QuestionAnswer
0. Co nie może być substratem w glukoneogenezie? • Parzystowęglowe kwasy tłuszczowe = bo dają tylko acetylo-CoA (o nieparzystej liczbie węgli, dają po utlenieniu propionylo-CoA) • Lizyna i Leucyna = w czasie ich degradacji również powstaje acetylo-CoA.
1. Co stymuluje fruktozo-1,6,bisfosfatazę? • Cytrynian (allosteryczna stymulacja)
2. Który z procesów jest TYLKO anaboliczny? • Glukoneogeneza
3. Enzymy działające w szlaku glikolizy i glukoneogenezy to: • Izomeraza glukozo fosforanowa • Aldolaza • Dehydrogenaza aldehydu-3-fosfoglicerynowego • Kinaza fosfoglicerynianowa • Fosfogliceromutaza • Enolaza
4. Za zwiększenie intensywności glukoneogenezy odpowiada: • Raczej cytrynian, bo jak zwalnia glikolizę, to pewnie przyspiesza glukoneogenezę. • Alanina jest aktywatorem glukoneoge-nezy. • Fosforylacja jednej z seryn tandemo-wego enzymu przez zależną od cAMP kinazę inhibuje aktywność PFK-2 (zwiększenie Km dla
5. Co to jest cykl Corich? • Cykl kwasu mlekowego = mleczan powstały w mięśniach (beztlenowa glikoliza) poprzez krew transportowany jest do wątroby. Tam glukoneogeneza wykorzystuje go do produkcji glukozy, która znów przez krew wędruje do mięśni i innych tkanek.
6. Co stymuluje glukoneogenezę względem glikolizy? • Przy niskim stanie energetycznym intensyfikowana jest glikoliza. • Przy dużych zapasach energii pirogronian i inne metabolity używane są do syntezy glukozy
7. Która reakcja glukoneogenezy jest sprzężona z hydrolizą ATP? • Pirogronian -> szczawiooctan (przez karboksylazę pirogronianową) • 3-fosfoglicerynian -> 1,3-bisfosfoglicerynian (przez kinazę fosfoglicerynianową)
8. Inhibitor enolazy : • Fluorki w obecności fosforanów (powstający fluorofosforan tworzy kompleks z jonami Mg2+w centrum aktywnym enolazy)
9. Glicerol wchodzi w szlak glukoneogenezy w postaci : • Fosfodihydroksyacetonu
10. Wydajność reakcji dwóch cząsteczek pirogronianu w glukoneogenezie: • 2 pirogroniany + 4 ATP + 2 GTP + 2 NADH + 2H+ + 6H2O => glukoza + 4 ADP + 2 GDP + 6 Pi + 2 NAD+
11. Co nie jest intermediatem (produktem pośrednim) cyklu CKTK? • AcetyloCoA
12. Co nie zachodzi w CKTK? 12. Co nie zachodzi w CKTK? • Nie otrzymujemy netto szczawiooctanu. (prawdziwe zdanie jednak nie znam innych odpowiedzi – dobry link:
13. W której dehydrogenazie nie powstaje NADH? • W dehydrogenazie bursztynianowej, FAD redukowane jest tu do FADH2.
14. FADH2 powstaje w kompleksie, który nazywa się: • Dehydrogenaza bursztynianowia
15. Dehydrogenaza α-ketoglutaranowa do działania potrzebuje: • TPP • kwas liponowy • FAD • NAD+ • CoA-SH
16. Cykl glioksalowy służy do: • Umożliwia przekształcanie tłuszczów w cukrowce • Wytwarzanie cukrów z acetylo-CoA • Podstawowym zadaniem tego cyklu jest przeprowadzenie 2 cząsteczek acetylokoenzymu A (acetylo-CoA) w jedną cząsteczkę bursztynianu.
17. Jakie enzymy tego szlaku prowadzą dekarboksylację? • (jeśli chodzi o glioksalowy – to problem), cytat: „Nie powstaje w nim CO2.” „Cykl glioksalowy omija dwie dekarboksylacje.” • Jeśli chodzi o CKT to: Dehydrogenaza α-ketoglutaranowa i dehydrogenaza izocytrynianowa.
18. Jaki enzym związany jest z błoną mitochondrialną? • Dehydrogenaza bursztynianowa
19. Co jest aktywatorem podczas przekształcania bursztynianu w fumaran? • FAD (ponieważ, dla NAD+ reakcja utleniania alkanu do alkenu nie jest wystarczająco egzotermiczna – reakcja prowadzona przez dehydrogenazę bursztynianową)
20. Produktem utleniania acetyloCoA jest: • CO2
21.1 Który z reakcji cyklu jest reakcją dekarboksylacji oksydacyjnej? • (etap wiążący glikolizę i CKT) – pirogronian w acetylo-CoA (dehydrogenaza pirogronianowa) • (CKT) izocytrynian do α- ketoglutaranu (dehydrogenaza izocytrynianowa) (pierwsze połączenie CKT i fosforylacji oksydacyjnej poprzez NADH)
21.2 Który z reakcji cyklu jest reakcją dekarboksylacji oksydacyjnej? • (CKT) α-ketoglutaran do bursztynylo-CoA (dehydrogenaza α-ketoglutaranowa) • (szlak pentozo-fosforanowy) 6-fosfoglukonian do D-rybulozo-5-fosforanu (dehydrogenaza 6-fosfo-D-glukonianowa)
23.1 Przy jakiej reakcji kofaktorem jest FAD? • Utleniania bursztynianu do fumaranu • Oksydacyjna dekarboksylacja pirogronianiu = czwarty etap – reoksydacja dihydroliponianu przez dehydrogenazę dihydroliponianową z udziałem FAD i NAD+
23.2 Przy jakiej reakcji kofaktorem jest FAD? • α-ketoglutaran do bursztynyloCoA (FAD jest koenzymem dla dehydroge-nazy amidu kwasu liponowego)
25. Zdanie NIEPRAWIDŁOWE o dehydrogenazie pirogronianowej. • Substrat przenoszony jest na ramię lipoamidowe (błędne bo w rzeczywistości przenoszony na kwas liponowy, tworząc acetylodihydrolipoamid).
26. Zdanie nieprawidłowe. • Podczas oksydacyjnej dekarboksylacji pirogronianu powstaje octan (błędne bo powstaje acetyloCoA).
27. Inhibicja dehydrogenazy bursztynianowej spowoduje nagromadzenie: • Nagromadzenie bursztynianu • Brak fumaranu
28. Jabłczan jest utleniany do szczawiooctanu, jednak jest to reakcja endoergiczna jak zatem może do niej dojść? • Reakcja napędzana jest przez następną w cyklu reakcję syntazy cytrynianowej
29. Do czego doprowadzi zahamowanie działania akonitazy? • Nagromadzenie fluorocytrynianu, nie będzie powstawał izocytrynian.
30. Czym są reakcje anaplerotyczne? • Są to reakcje uzupełniające, zapewniają one ciągłość procesu poprzez dostarczanie intermediatów – reakcje te zachodzą, gdy w komórce przeważają procesy anaboliczne.
31. Intermediaty cyklu TCA: • Cytrynian • Izocytrynian • α-ketoglutaran • bursztynyloCoA • bursztynian • fumaran • jabłczan • szczawiooctan
32. Cykl kwasu cytrynowego zachodzi: • W matrix mitochondrium (lub cytoplazma prokariontów)
33. Cykl kwasu cytrynowego jest procesem dostarczającym: (utlenienie jednej reszty octanowej) • 3 NADH • FADH2 • ATP • (i pierdoły: 2CO2, 3H+, CoASH)
34. Reakcje anaplerotyczne są reakcjami katalizowanymi przez: • Karboksylazę PEP • Karboksylazę pirogronianową • Enzym jabłczanowy • Karboksykinaza PEP
35. U kogo zachodzi cykl glioksalowy? • Rośliny (w glioksysomach) • Niektóre bakterie i glony (w cytoplazmie)
36. Wzór glioksalanu: • HC(=O)–COO-
37. Na którym etapie cyklu CKTK dochodzi do fosforylacji substratowej? • Przy działaniu syntetazy bursztynylo-CoA (bursztynyloCoA ->bursztynian)
38. Co jest potrzebne do reakcji pirogronian -> AcetyloCoA? • Jest to reakcja dehydrogenazy pirogronianowej więc potrzebne są: TPP, FAD, kwas liponowy, NAD+, CoASH
39. Wymienić inhibitory dla: • Syntaza cytrynianowa: NADH i bursztynylo-CoA • Akonitaza: fluorocytrynian
40. Początkowy i końcowy składnik CKTK to: • Szczawiooctan
41. Ile NADH powstaje w cyklu Krebsa? • 3 NADH (przy dehydrogenazie izocytrynianowej, α-ketoglutaranowej, i jabłczanowej)
42. Gdzie NIE występuje cykl glioksalanowy? • U ssaków ???? • U zwierząt • (zachodzi u roślin, glonów i bakterii. Cholera wie, może u Archae też nie zachodzi – a protisty?). • (występuje w cytoplazmie i glioksysomach – no to może, że nie występuje w mitochondrium?)
43. Coś o hamowaniu któregoś z enzymów CKT. • Wszystkie enzymy (regulujące cykl CKT) hamowane są przez NADH • ATP inhibuje: dehydrogenazę pirogronianową, syntazę cytrynianową, dehydrogenazę izocytrynianową.
44. Która reakcja nie jest katalizowana przez dehydrogenazę pirogronianową • dekarboksylacja przez biotyne!!! • (istnieje coś takiego jak karboksylaza pirogronianowa i tam koenzymem jest biotyna)
45. Przekształcenie pirogronianiu do acetyloCoA gdzie zachodzi w: • w mitochondrium
46.1 Inhibitory łańcucha transportu elektronów: • Reduktaza NADH:UQ = rotenon, pterycyna (chyba pterydyna, u wątorka błąd?), amytal (i inne barbiturany), także demerol • Reduktaza bursztynian:UQ = karboksyna, 2-tenoilofluorooctan
46.2 Inhibitory łańcucha transportu elek-tronów: • Reduktaza UQ:cytochrom c = antymycyna, myksotiazol • Oksydaza cytochromowa = cyjanek, azydek (łączą się z Fe3+) i czad (z Fe2+)
48. Rozprzęgacze • są to związki rozprzęgające transport e- i syntezę ATP. Likwidują gradient pro-tonów (bo są ich transporterami), a skoro nie ma gradientu to nie ma energii dla syntezy ATP, jak nam mówi teoria Mitchella.
49. Który związek NIE przenosi elektronów? • Koenzym A. • (Związki, które przenoszą to: flawoproteiny, UQ, cytochromy, Fe-S, miedź związana z białkiem)
50. Który kompleks nie ma kontaktu z ubichinonem (UQ)? • Kompleks IV tj. oksydaza cytochromowa.
51. Wahadłowiec (czółenko) glicerolowo-fosforanowy: • Umożliwia wejście elektronów z NADH do mitochondrium • Równoważnik NADH pojawia się w błonie dając 1,5 cząsteczki ATP
52. Energia wytworzona podczas przenoszenia elektronów zużywana jest do: • Zmiany konformacji syntazy ATP
53. Jeżeli zastosujemy inhibitor blokujący przejście elektronów pomiędzy cytochromem b i c , który ze związków pozostanie w stanie utlenionym? • Cyt c będzie utleniony (wciąż), bo nie dostał elektronu, więc nie dołączyły się wodory, więc nie został zredukowany.
54. Lokalizacja cytochromu c: • Jest luźno związany z zewnętrzną stroną wewnętrznej błony mitochondrialnej (NIE OD STRONY MACIERZY!!!)
55. Co wchodzi w skład kompleksu III łańcucha transportu elektronów: • Kompleks cytochrom bc1 • 2 hemy typu b • Hem typu c (cyt c1) • białko rieskiego
70. Który z koenzymów, witamin nie przenosi elektronów A. Wit C B. Koenzym flawinowy C. koenzym a D. koenzym nikotynamidowy Koenzym a
71. Który z enzymów występuje i w glikolizie i w glukoneogenezie? a. kinaza fosfoglicerynowa b. heksokinaza c. glukozo-6 fosfataza d. fosfofruktokinaza1 e. kinaza fosfoenolopirogronianowa Kinaza fosfoglicerynowa
72. Za zwiększenie intensywności glukoneogenezy odpowiada a. wysokie stężenie amp b. niskie stężenie atp c. wysokie stężenie cytrynianu d. wysokie stężenie fruktozo-2,6-bisfosforanu Wysokie stężenie cytrynianu
76. przy jakim enzymie Konieczna jest obecność tiaminy? a. dehydrogenazy bursztynianowej b. fumarazy c. dehydrogenazy izocyrtynianowej d. dehydrogenazy alfaketoglutaranu Dehydrogenaza alfa ketoglutaranowa
22. Gdzie znajduje się kompleks dehydrogenazy pirogronianowej? • Matrix mitochondrialna
24. Przy jakim enzymie wymagana jest obecność (pirofosforanu) tiaminy (TPP)? • Dehydrogenazy α-ketoglutaranowej (α-ketoglutaran do bursztynyloCoA) • Dehydrogenaza pirogronianowa • Dekarboksylaza pirogronianowa (pirogronian -> aldehyd octowy) • Transketolaza (6 reakcja szlaku pentozo-fosforanowego)
47. Rozprzężenie w błonie mitochondrialnej prowadzi do: • Zahamowania syntezy ATP
75. przy jakiej reakcji kofaktorem jest nukleotyd flawinowy? a. oksydacji jablczanu b. oksydacji bursztynianu c. oksydacji alflaketoglutaranu najbardziej pasuje, że bursztynian. Bo kompleks II, tyle, że tam jest FAD a nie FMN :C
1) Który z poniższych enzymów katalizuje przeniesienie reszty fosforanowej z ATP na glukozę? d) Heksokinaza
2) W czasie fermentacji alkoholowej aldehyd octowy produkowany jest przez: a) Dekarboksylację pirogronianu
3) W której z poniższych reakcji glikolizy „zużywany” jest ATP c) Glukoza  glukozo-6-fosforan
4) W komórkach mięśni szkieletowych NADH powstający w czasie glikolizy regenerowany jest w warunkach beztlenowych (w czasie intensywnego wysiłku) przez przekształcenie: c) Pirogronianu w mleczan
5) Które z poniższych stwierdzeń na temat glikogenu jest fałszywe? b) UDP-glukoza produkowana jest z glikogenu przez działanie fosforylazy
6) Aktywność enzymatyczna E2 kompleksu dehydrogenazy pirogronianowej zawiera liponową grupę wiążącą się kowalencyjnie z białkiem poprzez resztę a) Lizyny
8) Który z poniższych aminokwasów zaangażowany jest w przeniesienie reszty fosforanowej w reakcji katalizowanej przez syntetazę bursztynylo-CoA? e) Histydyna
9) Elektrony przenoszone są z cytozolu do macierzy mitochondrialnej przez b) Wahadłowce
10) Które z poniższych stwierdzeń na temat fosforylacji oksydacyjnej jest prawdziwe? d) Transport elektronów dostarcza energii do pompowania protonów do przestrzeni międzybłonowej mitochondriów. Powstaje elektrochemiczny gradient w poprzek wewnętrznej błony mitochondrialnej (czyli a i b)
11) Ketogennie aminokwasy są katabolizowane do acetooctanu lub d) Acetylo-CoA
17) Który z poniższych cukrów jest aktywowany przez przyłączenie pirofosforanu do swego C1 w pierwszym etapie biosyntezy puryn? b) Rybozo-5-fosforan
22) Glikogenina: d) Jest primerem na którym inicjowana jest synteza łańcuchów glikogenu
23) Które z poniższych stwierdzeń na temat glukoneogenezy w komórkach zwierzęcych jest prawdziwe? c) Konwersja fruktozo -1,6-bisfosforanu do fruktozo -6-fosforanu nie jest katalizowana przez fosforuktokinazę -1 (enzym szlaku glikolitycznego)
25) Reakcja cyklu kwasu cytrynowego produkująca równoważnik ATP (w formie GTP) przez substratową fosforylację jest konwersją: d) Bursztynylo-CoA do bursztynianu
26) Cykl glioksalowy jest ważnym dla roślin w czasie kiełkowania, ponieważ pozwala na: a) Prowadzenie syntezy glukozy z acetylo-CoA
27) Antymycyna A blokuje transfer elektronów między cytochromem b i c. Jeśli całe mitochondria inkubowane będą z antymycyną A przy nadmiarze NADH i wystarczającym dostępie tlenu, który z poniższych związków występować będzie w stanie utlenionym? b) Cytochrom c
29) Które z poniższych stwierdzeń jest prawdziwe? a) Mózg preferuje glukozę jako źródło energii, ale może również wykorzystywać ciała ketonowe
33) Które z poniższych stwierdzeń o szczawiooctanie jest błędne? a) Może powstawać przez karboksylację pirogronianu w cytoplazmie
36) Które z poniższych stwierdzeń na temat ogólnych zasad metabolizmu jest prawdziwe? c) Aminokwasy służą jako substraty w wielu szlakach metabolicznych, włączając w to glikolizę i cykl Krebsa
37) Podczas tlenowej glikolizy pirogronian jest utleniany do….., a podczas beztlenowej glikolizy pirogronian jest przekształcany w….. d) Acetylo-CoA, mleczan
38) Podczas intensywnego wysiłku glukoneogeneza zachodzi głównie w…. z wykorzystaniem….. powstającego w mięśniach szkieletowych e) Wątrobie, mleczanu
39) Jaka jest sekwencja aktywacji kinazy białkowej A po związaniu glukagonu z receptorem na powierzchni hepatocytu? b) Aktywacja białka G, aktywacja cyklazy adenylowej, produkcja cAMP
40) W cyklu Krebsa acetylo-CoA reaguje z ……. Dając …… b) Szczawiooctanem, cytrynian
41) Która z poniższych reakcji wymaga FAD jako koenzymu? c) Utlenienie bursztynianu do fumaranu
42) W łańcuchu transportu elektronów kompleks ……. Jest wejściowym punktem dla elektronów z NADH, a kompleks ……. Jest wejściowym punktem dla elektronów z FADH2 c) I,II
43) Rotacja podjednostki …… w syntazie ATP powoduje przejście podjednostki …… z zamkniętej konformacji, w której syntetyzowany jest ATP w otwartą konformację zwalniającą ATP b) Gamma, Beta
44) Która z poniższych tkanek używa glukozy, a nie kwasów tłuszczowych jako źródła energii? d) Mózg
49) Ile cząsteczek ATP i NADPH potrzebne jest w cyklu Calvina do związania 1 cząsteczki CO2? b) 3 ATP, 2 NADPH
76. przy jakim enzymie Konieczna jest obecność tiaminy? a. dehydrogenazy bursztynianowej b. fumarazy c. dehydrogenazy izocyrtynianowej d. dehydrogenazy alfaketoglutaranu Dehydrogenaza alfa ketoglutaranowa
78. Gdzie zachodzi reakcja katalizowana przez dehydrogenazę pirogronianową? a. w cytoplazmie b. na błonie zewnętrznej mitochon-driom c. w przestrzeni międzybłonowej d. na wewnętrznej błonie mitochon-dium e. w matriks mitochondrialnej odp: e
79. Zaznacz zdanie nieprawidłowe o dehydrogenazie pirogronianowej (u prokariota?): b. substrat przenoszony jest na ramie lipoamidowe potrzebny jest w tej reakcji pirofosforan tiaminy (- prawidłowe: na kwas liponowy)
80. Ile cząsteczek powstaje w glikolizie od przemiany fruktozo-1,6-bisfosforanu do pirogronianu? 2 NADH, 4 ATP (netto 2 ATP)
81. Które ze zdań jest nieprawidłowe: a. podczas oksydacyjnej dekarboksylacji pirogronianu powstaje octan (prawidłowe: powstaje aldehyd octowy)
83. Który kompleks nie ma kontaktu z ubichinonem? • IV
84. Wskaż zdanie prawidłowe o waha-dłowcu glicerowofosforanowym a. NADPH przechodzi przez błone two-rząc w sumie 2,5 cz atp b. Równoważnik NADPH pojawia się w błonie dając 1,5 cz atp c. jego ważnym składnikiem jest jablczan. odp: b
94. Jaka reakcja nie jest reakcją cyklu pentozofosforanowego nieutleniajacą: a. rybulozo~~ -> rybozo~~ b. ksylulozo~~ -> rybulozo~~ c. septulo~~ + aldehyd 3fosfoglicerynowy -> ~~ d. septulo ~~ + ~~ -> ~~ odp: chyba b, bo jest reakcja ksylu-lozo -> rybozo (ale nie rybulozo)
95. Które ze szlaków zależą od stosunku ATP do AMP? a. glikoliza b. glukoneogeneza c. cykl kwasow trojkaboksylowych d. szlak pentozofosforowy e. wszystkie powyższe odp: d (o stosunku ATP/AMP znalazłem tylko szlak pentozofosforanowy)
96. Zaznacz prawidłowe stwierdzenie: a. fosforylacja enzymu aktywuje rozpad glikogenu, a hamuje syntezę b. enzym, który jest odpowiedzialny za syntezę i rozpad glikogenu to ten sam odp: raczej a
99. Zaznacz nieprawidłowe stwierdzenie o syntezie glikogenu: a. monosacharyd przyłączający się do glikogenu jest ufosforylowany b. synteza prowadzona jest od specjalne-go bialka gli~~ odp: raczej a
100. Insulina: a. zwiększa syntezę glukozy w wątrobie b. hamuje uwalnianie glikogenu z wątroby c. stymuluje syntezę trójglicerydow odp: chyba b (hamuje rozkład glikoge-nu, więc pewnie też uwalniania z wą-troby)
101. Energia wytworzona podczas prze-noszenia elektronów jest używana do: a. zmiany konformacji podjednostek syntazy ATP b. przenoszeniu elektronów z NAD+/NADH odp: a
102. Penicyliny blokują syntezę peptydo-glikanów ścian komórkowych hamując: a. sieciowanie peptydoglikanu
103. Inhibicja enolazy (co się kumuluje): a. 2-fosfoglicyrenian (2-PG)
104. Inhibicja dehydrogenazy burszty-nianowej powoduje brak jakiego inter-mediatu: a. fumaranu
106. reakcje anaplerotyczne: a. dostarczaja intermediatow do CKT
107. Co daje przekształcenie pirogronia-niu do mleczanu: a. odzyskanie akceptora elektronów
Glukoza może powstawać z niewęglowodanowych prekursorów w szlaku: b) glukoneogenezy
2. Który z poniższych enzymów katalizuje przekształcenie glukozo-1-fosforany do glukozo-6-fosforanu? a) fosfoglukomutaza
3. Które z poniższych metabolicznych przekształceń nie występuje w glukoneogenezie? e) 1,3-bifosfoglicerynian -> fosfoenolopirogronian
4. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej tłumaczy dlaczego powstawanie UDP-glukozy zglukozo-1-fosforanu zachodzące w wątrobie i mięśniach jest energetycznie korzystne? c) delta G dla reakcji PPi -> 2Pi jest bardzo ujemna
5. W jakim przedziale komórkowym zachodzi poniższa reakcja? Pirogronian + HCO3- + ATP -> szczawiooctan + ADP + Pi d) w macierzy mitochondrialnej
6. Jedynym enzymem cyklu Krebsa związanym z błoną jest: c) dehydrogenaza bursztynianowa
7. Który z poniższych związków jest intermediatem w reakcji przejścia cytrynianu wizocytrynian? a) Cis-akonitan
8. Ile cząsteczek NADH produkowane jest w trakcie utleniania jednej grupy acetylowej w cyklu Krebsa? c) 3
9. Które z poniższych stwierdzeń najlepiej opisuje cykl Krebsa jako centralny szlakmetaboliczny? e) jest używany dla uzyskiwania energii z metabolitów przekształcanych w acetylo-CoA
10. Kiełkujące nasiona roślin mogą przekształcać acetylo-CoA (otrzymany z przekształcenialipidów magazynowanych w nasionach) w węglowodany, podczas gdy kręgowce nie są zdolnedo przekształcania kwasów tłuszczowych w glukozę. Jest to efekt tego, że: b) rośliny używają cyklu glioksalowego do przekształcania dwóch cząsteczek acetylo-CoA w szczawiooctan będący prekursorem w glukoneogenezie. W metabolizmie kręgowców brak tego cyklu
11. Oksydaza cytochromu c posiada cztery centra redoks zawierające między innymi dwa atomy: a) miedzi
12. Wśród grup prostetycznych funkcjonujących w kompleksie I jako centra redoks występują: b) FMN, ubichinon, centra żelazowo-siarkowe
13. Które z poniższych stwierdzeń prawidłowo opisuje działanie oksydazy cytochromu c? d) oksydaza cytochromu c utlenia cztery kolejne cząsteczki cytochromu c poprzez jednoelektronowy transfer, redukując równocześnie jedną cząsteczkę O2 do dwóch cząsteczek H2O
20. W jakim szlaku metabolicznym powstaje ryboza wykorzystywana do syntezy nukleotydów? c) szlak pentozo-fosforanowy
22. Insulina powoduje, że e) a, b i c xDDDDDDDDDDDDDDD warto zapamiętać
24. W czasie glikolizy pomiędzy powstaniem aldehydu 3-fosfoglicerynowego a powstaniem 3-fosfoglicerynianu zachodzą wszystkie wymienione niżej procesy z wyjątkiem: c) utleniania NADH do NAD+
25. Funkcją cyklu glioksalowego w powiązaniu z cyklem kwasu cytrynowego jest osiągnięcie: e) odpowiedzi b i c (Przekształcanie lipidów w węglowodany, syntezy 4węglowych dikarboksylowych kwasów z acetylo-CoA)
29. Materiałem wyjściowym do biosyntezy kwasu askorbinowego jest: a) UDP-glukoza
33. Który koenzym bierze udział w reakcjach karboksylacji? a) biotyna
34. Które z poniższych związków są głównymi dostawcami atomów węgla dla syntezy glukozy? c) większość aminokwasów, mleczan, wszystkie intermediaty cyklu kwasów trójkarboksylowych i pirogronian
35. Które z poniższych stwierdzeń na temat syntazy glikogenowej jest nieprawdziwe? d) może katalizować tworzenie glikozydowych więcań typu alfa(1,4) i alfa (1,6)
40. Która z poniższych par fosforylowanych cząsteczek zawiera intermediat glikolizy o wysokimpotencjale transferu reszty fosforanowej i intermediat glikolizy o niskim potencjale transferureszty fosforanowej? b) fosfoenolopirogronian i aldehyd 3-fosfoglicerynowy
41. Który z poniższych enzymów funkcjonuje w szlaku glukoneogenezy, a nie funkcjonuje wglikolizie? b) karboksykinaza fosfoenolopirogronianowa
42. Która z poniższych cząsteczek aktywuje fosforylazę glikogenową w stanieniefosforylowanym? d) AMP
43. Która z poniższych możliwości najlepiej obrazuje produkty netto powstające w wyniku jednejcząsteczki acetylo-CoA do cyklu Krebsa? c) 2 CO2, 3 NADH, 1 FADH2, 1 GTP, 0 szczawiooctan
44. Który z poniższych związków jest inhibitorem syntazy cytrynianowej, dehydrogenazyizocytrynianowej i dehydrogenazy alfa-ketoglutaranowej? a) NADH
46. W wahadłowcu jabłczanowo-asparaginowym glutaminian jest w mitochondriachprzekształcany w ____, podczas gdy w (tu nie ma jednego słowa) asparaginian jest przekształcany w ____ b) alfa-ketoglutaran, szczawiooctan
50. Który cukier (cukry) jest (są) przekształcane w cyklu Calvina do rybulowo-5-fosforanu wpojedynczej reakcji enzymatycznej? d) A i b (rybulozo-5-fosforan i ksylulozo-5-fosforan) Sprawdzić!!!!!!!
W którym enzymie CKT występuje FAD? ODP: DEHYDROGENAZA BURSZTYNIANOWA I PIROGRONIANOWA (KOENZYM).
2. W którym etapie CKT jest fosforylacja substratowa? BURSZTYNYLO-COA —synteza—> GTP-ssaki, ATP-rośliny, bakterie(syntetaza bursztynylo-CoA)
Inhibicja enzymów CKT: ODP: GENERALNIE WSZYSTKIE SA HAMOWANE PRZEZ NADH. - dehydrogenaza izocytrynianowa dodatkowo hamowana ATP i NADH (allosteryczne inhibitory), - karboksylaza PEP = Asp (z transaminacji szczawiooctanu), - syntaza cytrynianowa, dehydrogenaza ⍺-ketoglutaranowa =bursztynylo-CoA, - Dehydrogenazę pirogronianową = Acetylo-CoA, - Kinaza dehydrogenazy pirogronianowej = pirogronian i dichlorooctan.
4. Ile NADH powstaje w cyklu Kebsa? 3 NADH
5. Gdzie zachodzi przekształcenie pirogronianu w Acetylo-CoA? MACIERZ MITOCHONDRIALNA
6. Jak z akonitazy zabierze się żelazo to co się z nią stanie? EŁNI ROLĘ BIAŁKA REGULATOROWEGO W TRANSLACJI FERRYTYNY I RECEPTORA TRANSFERYNY
7. Reakcja katalizowana przez aldolazę ma dodatnią deltę G, ale i tak zachodzi sprawnie w komorce, dlaczego? PONIEWAŻ USUWA SIĘ SZYBKO PRODUKT I JEST DUZY STOSUNEK ST. SUBSTRATU DO PRODUKTU
8. Jeśli enolaza jest inhibowana to jaka substancja się tam gromadzi 2-fosfoglicerynian (bo enolaza przeprowadza reakcję 2-PG -> PEP)
Jak zachodzi inhibicja dehydrogenazy bursztynianowej to czego będzie mało? FADH2, FUMARANU
10. Ile cząsteczek ATP może powstać u eukariota przy pełnym utlenieniu glukozy? 30-38
11. Co jest potrzebne do zajścia oksydacyjnej dekarboksylacji pirogronianu? Koenzymy: pirofosforan tiaminy (TPP), CoA, kwas liponowy, NAD+, FAD
12. Jaki intermediat cyklu Krebsa (albo enzym) jest związany z błoną mitochondrialną? DEHYDROGENAZA BURSZTYNIANOWA
13. Co nie jest potrzebne karboksylazie pirogronianowej? POTRZEBNE SĄ FAD, NAD, Acetylo-CoA, KW. LIPONOWY, TPP
14. Akonitaza: PRZEKSZTAŁCA CYTRYNIAN W IZOCYTRYNIAN(TU CHODZI O TO ZE 3-CIO RZĘDOWY ALKOHOL DO 2-GO)
15. Podane reakcje i w ktorej powstanie GTP? SYNTETAZA BURSZTYNIANOWA (TIOKINAZA BURSZTYNIANOWA)
16. W jakim enzymie potrzebny jest FAD? DEHYDROGENAZA BURSZTYNIANOWA
17. Gdzie znajduje się kompleks dehydrogenazy pirogronowej? MACIERZ MITOCHONDRIALNA
18. Co spowoduje zablokowanie akonitazy? Fluorocytrynian (bo inhibitorem jest właśnie fluorocytrynian, stworzony przez fluor w reakcji syntazy cytrynianowej)
19. Która reakcja nie jest katalizowana przez dehydrogenaze pirogronianowa: dekarboksylacja przez biotyne!!! (?) Reakcje katalizowane przez dehydrogenazę: - oks. dekarboksylacyja pirogronianu - utl. grupy hydroksyetylowej do grupy acetylowej przy przenoszeniu na kwas liponowy - acetylo-CoA i modyfikacja lipoamidu hamują działanie dehyd. pirogron. - ssacza dehydrogenaza hamowana przez fosforylację (wysoki GTP hamuje)
20. Intermediatem TCA nie jest acetyloCoA
21. Cykl kwasu cytrynowego: jest procesem dostarczającym NADH
23. Mitochondrialne enzymy redukujące pochodną niacyny(czyli NAD+) e) deh.izocytrynianowa i deh.jabłczanowa
22. W której dehydrogenazie nie powstaje NADH BURSZTYNIANOWEJ, POWSTAJE FAD ->FADH2
23. FAD powstaje w kompleksie ktory nazywa się: DEHYDROGENAZIE BURSZTYNIANOWEJ
25. Które z reakcji w cyklu kwasow sa reakcjami dekarboksylacji oksydacyjnej? - dehydrogenaza ⍺-ketoglutaranowa i izocytrynianowa, (Dehydrogenaza pirogronianowa nie jest w CKT, łączy CKT i glikolizę)
26. Jakiego koenzymu wymaga dehydrogenaza bursztynianowa? FAD, koenzym Q
33. Rodzaj wiązania w acetyloCoA? WIĄZANIE KOWALENCYJNE
34. Jak nazywa się proces ATP—ADP? HYDROLIZA FOSFORANOWA
TPP jest koenzymem, którego enzymu? karboksylaza pirogronianowa (i inne - dopisać później, żeby pamiętać)
36. Pierwszy i zarazem ostatni intermediat cyklu CKT? Szczawiooctan
39. Dehydrogenaza α-ketoglutaranowa do działania potrzebuje: TPP, Kw. liponowy, CoASH FAD, NAD+ (jest to kompleks: Dehydrogenaza α-ketoglutaranu Bursztynylotransferaza (Transacylaza bursztynianowa) Dehydrogenaza amidu kwasu liponowego)
1. jaki enzym robi glukoza->glukozo6fosforan ODP: HEKSOKINAZA, WYMAGA ATP, JONU MG2+, HEKSOKINAZA SIĘ ZAMYKA I ODCINA OD WODY JAK ZLACZY GLUKOZE.
2. w ktorym etapie glikolizy zachodzi fosforylacja substratowa: ODP: W 7 I 10 REAKCJI CZYLI:7. 1,3-BISFOSFOGLICERYNIAN - 3-FOSFOGLICERYNIAN (KINAZA FOSFOGLICERYNIANOWA) 10.PEP PIROGRONIAN (KINAZA PIROGRONIANOWA (REGULUJE GLIKOLIZE))
3. gdzie zachodzi glikoliza(u prokarionta) ODP: CYTOPLAZMA! (glikoliza zawsze cytoplazma. CKT matrix a u prokariontów cytosol)
4. kiedy zachodzi glikoliza/glukoneogeneza ODP: GLIKOLIZA POTRZEBUJE DOSTARCZENIA ENERGII W POSTACI ATP, A GLUKONEOGENEZA W STANIE SPOCZYNKU MOŻE BYĆ (MAGAZYNOWANIE ENERGII) Błąd, poprawić!!!!!!!!
5. czy węgiel zmienia stopień utlenienie w glikolizie ODP: ZMIENIA Z REAKCJA Z NAD+
7. jaki enzym katalizuje reakcje glukozo1fosforan do glukozo6fosforanu ODP: FOSFOGLUKOMUTAZA
8. jaki cykl nie zachodzi u roślin ODP: CYLK CORICH
9. ostatnim akceptorem elektronu w fermentacji alkoholowej jest ODP: ALDECHYD OCTOWY.
10. Wydajność glikolizy netto ODP: 2ATP (I 2NADH)
11. Dlaczego glikoliza jest preferowana w mięśniach ODP: PONIEWAŻ GLIKOLIZA SZYBKO SYNTEZUJE ATP, W PRZECIWIENSTIWE DO C. KREBSA I FOSF. OKSYDACYJNEJ.
12. Co hamuje fosfofruktokinazę ODP:INHIBITOREM JEST ATP(ALLOSTERYCZNY INH) I CYTRYNIAN (TEZ ALLOST.)
13. 1,3-bisfosfoglicerynian? Uzupełnić czy od ATP ma on bardziej ujemna delte G czy dodatnia i wieksze czy mniejsze powinowactwo do przenoszenia reszty fosforanowe ODP:BARDZIEJ UJEMNA DELTA G I WIEKSZE POWINOWACTWO OD ATP
14. Z jednego mola glukozy powstaje: ODP: 4 ATP( 2 NETTO) 2NADH, 2 ATP, 2H+ , 2H2O, I 2x C3
15. W której reakcji glikolizy potrzebne jest ATP? ODP: W PIERWSZEJ GLUKOZA  GLUKOZO- 6-FOSFORAN (HEKSOKINAZA)
16. Co zużywa mozg ODP: GLUKOZE LUB CIAŁA KETONOWE(BETA HYDROKSY MAŚLAN)
17. ile cz. powstanie w glikolizie od przemiany f16bp do pirogronianu ODP: 4 ATP(BO TUTAJ NIE UWZGLEDNIAMY 1WSZEJ REAKCJI GLIKOLIZY ) I 2 NADH
18. Co stymuluje glukoneogeneze względem glikolizy ODP: CYTRYNIAN (ALLOSTERYCZNA STYMULACJA FRUKTOZO 1,6-BISFOSFATAZY 9 REKACJA GLUKONEOGENEZY) PACZ PYTANIE 7! Sprawdzić!!!!!!
19. Glukokinaza jest: ODP: IZOMEREM HEKSOKINAZY W WATROBIE (HEKSOKINAZA IV)
20. Utlenianie glukozy do mleczanu daje Brak odpowiedzi!!!!!
22. W glikolizie od aldehydu 3 fosfoglicerynowego do 1,3bisfosfoglicerianu nie powstaje ODP: POWSTAJE NADH I H+ Sprawdzić!!!!!!
23. Gdy we krwi jest za dużo cukru to wydziela się : ODP: INSULINA!
24. Organizm zwierzęcy nie wytwarza : ODP: ETANOLU
25. Ile jest fosforylacji substratowych w glikolizie? ODP: 2
26. Co się dzieje z pirogronianem w erytrocytach– w co jest przekształcany? ODP: W CO2 (???) Sprawdzić!!!!!!!!!
27. Kiedy jest mało glukozy trzustka wydziela? ODP: GLUKAGON
28. Ktory z procesow jest tylko anaboliczny? ODP: GLUKONEOGENEZA
29. W warunkach beztlenowych w miesniach w czasie wysilku preferowana jest: ODP:FERMENTACJA MLEKOWA
30. ktory z enzymow wystepuje i w glikolizie i w glukoneogenezie ODP: KINAZA FOSFOGLICERYNOWA
31. glukozo-6-P do fruktozo-6-P jaki enzym działa ODP: IZOMERAZA GLUKOZOFOSFORANOWA
32. 1 mol glukozy bilans: ODP: C6H12O6 + 2 NAD+ + 2 ADP  2 C3H3O3 + 2 NADH + 2 H+ + 2 H2O + 2 ATP
33. Przebieg fermentacji mlekowej: ODP: PIROGRONIAN(DEHYDROGENAZA MLECZANOWA) MLECZAN
34. Regulacja glikolizy: ODP: FOSFOFRUKTOKINAZA, HEKSOKINAZA, KINAZA PIROGRONIANOWA
35. Zdanie prawdziwe: ODP: W GLUKONEOGENEZIE NIE MA FOSFOFRUKTOKINAZY A TU Jest.???????
36. gdzie zachodzi jakaś część glikolizy ODP:WSZYSTKO W CYTOPLAZMIE
37. Celem fermentacji mlekowej jest: ODP: REGENERACJA NAD+
38. Fosfofruktokinaza jest kontrolowana przez : ODP:CYTRYNIAN, ATP/AMP, H+, FRUKTOZO-2,6-BISFOSFORAN Sprawdzić!!!!!!
39.Ktory z enzymow ma witaminę B1? ODP:DEHYDROGENAZA PIROGRONIANOWA
39. W mięśniach jak się zaczyna wysiłek, to jaki związek jest w na samym początku źrodłem ATP? ODP: FOSFOKERATYNA Sprawdzić!!!!!!!!
40. Przykłady ciał ketonowych : ODP: Β-HYDROKSYMAŚLAN, ACETON, ACETOOCTAN
Created by: yogzor