Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Bloedsomloop

2 vmbo

TermDefinition
Bloed bestaat uit? –bloedplasma, –bloedcellen (rode+witte), –bloedplaatjes
Bloedplasma bevat? –eiwitten, –opgeloste stoffen (onder andere zouten)
De functie van bloedplasma is? Het vervoeren van: –zuurstof (een beetje), –voedingstoffen, –koolstofdioxide, –andere afvalstoffen
Rode bloedcellen bevatten? Hemoglobine
De functie van rode bloedcellen is? Het vervoeren van zuurstof.
Hoe zien rode bloedcellen eruit? –ronde schijfjes, –in het midden iets dunner, dan aan de rand, –cellen zonder celkern
Hoe zien witte bloedcellen eruit? –hebben geen vaste vorm, –cellen met celkern
De functie van witte bloedcellen zijn? Afweer tegen ziekteverwekkers.
Hoe zien bloedplaatjes eruit? –delen van uiteengevallen cellen, –zonder celkern
De functie van bloedplaatjes zijn? Helpen bij de stolling van bloed.
Wat is er aan de hand bij bloedarmoede? Het bloed bevat te weinig hemoglobine.
Hoe voel je je als je bloedarmoede hebt? Je voelt je voortdurend zwak en moe.
Wat is de mogelijke oorzaak van bloedarmoede? Het voedsel bevat te weinig ijzerzouten.
Wat is etter? Dode witte bloedcellen met gedode bacteriën.
Wat is trombose? Een bloedstolsel binnen een bloedvat.
Wat is een dubbele bloedsomloop? Per omloop stroomt het bloed twee keer door het hart.
Wat is de functie van de kleine bloedsomloop? Het opnemen van zuurstof in het bloed en het afgeven van koolstofdioxide aan de lucht.
Wat is de route van de kleine bloedsomloop? hart – longen – hart
Wat is de functie van de grote bloedsomloop? Zuurstof en voedingstoffen afgeven aan de cellen en koolstofdioxide en andere afvalstoffen opnemen in het bloed.
Wat is de route van de grote bloedsomloop? hart – rest van het lichaam – hart
Door welk bloedvat stroomt zuurstofarm bloed van de organen naar het hart? holle ader
Welk deel van het hart ontvangt zuurstofarm bloed uit de onderste en bovenste holle ader en voert dit door naar de rechterkamer? rechterboezem
Welk deel van het hart pompt zuurstofarm bloed in de longslagader? rechterkamer
Door welk bloedvat stroomt zuurstofarm bloed van het hart naar de longen? longslagader
Door welk bloedvat stroomt zuurstofrijk bloed van het hart naar de longen? longaders
Welk deel van het hart ontvangt zuurstofrijk bloed uit de longaders en voert dit door naar de linkerkamer? linkerboezem
Welk deel van het hart pompt zuurstofrijk bloed in de aorta? linkerkamer
Door welk bloedvat stroomt zuurstofrijk bloed van het hart naar de organen van het lichaam? aorta
Welk onderdeel van het hart, scheidt de linker– en rechterharthelft? harttussenwand
Welke kleppen zitten tussen de boezems en de kamers? hartkleppen
De functie van de halvemaanvormige kleppen? Verhinderen dat bloed terugstroomt van de longslagader en aorta naar de kamers
Door welk bloedvat stroomt bloed dat rijk is aan zuurstof en voedingsstoffen naar de hartspier? kransslagaders
Door welk bloedvat stroomt bloed dat rijk is aan koolstofdioxide en andere afvalstoffen weg uit de hartspier? kransaders
Wat gebeurt er als de boezems zich samentrekken? Het bloed stroomt naar de kamers.
Hoe stroomt het bloed door het hart bij de kleine bloedsomloop? Rechterkamer – longslagader – longen – longader – linkerboezem
Hoe stroomt het bloed door het hart bij de grote bloedsomloop? Linkerkamer – aorta – organen – holle aders – rechterboezem
Created by: woord