Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Børs definitioner

Definitioner for børskriminalitet

TermDefinition
Scalping Meningstilkendegivelse, uden at der samtidigt hermed oplyses om, at personen gennem sin besiddelse af andele af værdipapiret har en særlig interesse i kursudviklingen på værdipapiret.
Market rigging Består bl.a. i at udbrede falske informationer eller rygter vedrørende et finansielt produkt.
Strakskursmanipulation Man indlægger en ordre på markedet via fx en bank, selvom man ikke har tænkt sig at gennemføre handlen. Der sker en kursændring, og derefter gennemfører man en modsatrettet handel.
Lukkekursmanipulation Kan udøves ved køb eller salg af værdipapirer eller finansielle instrumenter eller indlæggelse af ordrer inden markedets lukketid i et forsøg på at ændre slutkursen og dermed vildlede personer, der handler på grundlag af slutkurserne.
Wash trading-transaktioner Transaktioner, der tager sigte til at give et falsk aktivitetsindtryk, idet der gennemføres transaktioner, hvor der ikke sker nogen egentlig ændring i de finansielle instrumenters faktiske ejerforhold
Improper matched orders Hemmeligt samarbejde mellem parter om afgivelse af ordrer. Der kan her være tale om en intern forudbestemt aftale mellem parterne, uden at markedet har indsigt heri
Abusive squeeze En form for kursmanipulation, hvor en eller flere markedsaktører i fællesskab opnår dominerende stilling i udbud eller efterspørgsmål i et værdipapir eller finansielt instrument for herigennem at presse kursen op i et kunstigt niveau
Pumping and dumping Består i at opkøbe et værdipapir og dernæst gennemføre yderligere systematiske opkøb i samme værdipapir med henblik på at skabe en stigende pristrend på papiret, hvorefter der iværksættes et aggressivt salg af papiret på et højere niveau.
Trashing and cashing Det modsatte af “pumping and dumping”. En person eller flere personer, der handler i fællesskab har udtænkt at skubbe kursen på et finansielt værdipapir ned på et kunstigt lavt niveau for derpå at købe værdipapiret massivt på markedet.
Created by: mmv
Popular Law sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards