Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.

Remove Ads
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Børs definitioner

Definitioner for børskriminalitet

TermDefinition
Scalping Meningstilkendegivelse, uden at der samtidigt hermed oplyses om, at personen gennem sin besiddelse af andele af værdipapiret har en særlig interesse i kursudviklingen på værdipapiret.
Market rigging Består bl.a. i at udbrede falske informationer eller rygter vedrørende et finansielt produkt.
Strakskursmanipulation Man indlægger en ordre på markedet via fx en bank, selvom man ikke har tænkt sig at gennemføre handlen. Der sker en kursændring, og derefter gennemfører man en modsatrettet handel.
Lukkekursmanipulation Kan udøves ved køb eller salg af værdipapirer eller finansielle instrumenter eller indlæggelse af ordrer inden markedets lukketid i et forsøg på at ændre slutkursen og dermed vildlede personer, der handler på grundlag af slutkurserne.
Wash trading-transaktioner Transaktioner, der tager sigte til at give et falsk aktivitetsindtryk, idet der gennemføres transaktioner, hvor der ikke sker nogen egentlig ændring i de finansielle instrumenters faktiske ejerforhold
Improper matched orders Hemmeligt samarbejde mellem parter om afgivelse af ordrer. Der kan her være tale om en intern forudbestemt aftale mellem parterne, uden at markedet har indsigt heri
Abusive squeeze En form for kursmanipulation, hvor en eller flere markedsaktører i fællesskab opnår dominerende stilling i udbud eller efterspørgsmål i et værdipapir eller finansielt instrument for herigennem at presse kursen op i et kunstigt niveau
Pumping and dumping Består i at opkøbe et værdipapir og dernæst gennemføre yderligere systematiske opkøb i samme værdipapir med henblik på at skabe en stigende pristrend på papiret, hvorefter der iværksættes et aggressivt salg af papiret på et højere niveau.
Trashing and cashing Det modsatte af “pumping and dumping”. En person eller flere personer, der handler i fællesskab har udtænkt at skubbe kursen på et finansielt værdipapir ned på et kunstigt lavt niveau for derpå at købe værdipapiret massivt på markedet.
Created by: mmv