Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

pasaulio pažinimas

pasaulio pažinimo kartojimas 2 klasei

KlausimasAtsakymas
Kokia medžiaga labiausiai paplitusi Žemėje? Vanduo
Naudingoji iškasena, iš kurios gaminamas stiklas. Smėlis
Kas prieš milijonus metų susidarė iš jūrų gyvūnų liekanų? Nafta ir dujos
Kas prieš milijonus metų susidarė iš pelkėse vešėjusių augalų? Anglis ir durpės
Kaip vadinamos medžiagos išgaunamos iš žemės? Naudingosios iškasenos
Kas vadinama Baltijos auksu? Gintaras
Kaip vadinami žalingi mikroorganizmai, galintys sukelti ligas? Mikrobai
Prietaisas, kuriuo matuojame temperatūrą. Termometras
Kūno dalis, kuria jaučiame skonį. Liežuvis
Kas vasarą su kailiniais, o žiemą ir be marškinių? Medis
Medžiai, kurie žaliuoja ir vasarą, ir žiemą. Spygliuočiai
Oro judėjimas gamtoje. Vėjas
Naudingoji iškasena, iš kurios gaminamas benzinas. Nafta
Medis balta žieve. Beržas
Kokia šventė švenčiama gruodžio 25 dieną? Kalėdos
Created by: valda