Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

BIT

Daliy Words

HebrewPinyinCharacters
בר מזל, מבשר טובות jíxiáng 吉祥
מוצרי מזון shípǐn 食品
עור pí er 皮儿
להתאחד tuányuán 团圆
לעטוף bāo
להיפרד fēnkāi 分开
צורה xíngzhuàng=yàngzi 形状=样子
מטילי כסף/זהב yuánbǎo 元宝
להרוויח הרבה כסף zhēng gèng duō de qián 挣更多的钱
הִפּוּךְ הַחֹרֶף (ביום הקצר ביותר בשנה, 21 בדצמבר) dōngzhì 冬至
סופרמרקט chāoshì 超市
לקפוא dòng
אוזניים ěrduǒ 耳朵
מאודה zhǔ
מבושל shú
מלגת לימודים jiǎngxuéjīn 奖学金
להרגיש בודד gǎndào jìmò 感到寂寞
תחילת חודש yuèchū 月初
לבסוף zhōngyú 终于
להסס yóuyù 犹豫
סוף חודש yuèdǐ 月底
הרוב dà bùfèn 大部分
מאוכזב shīwàng 失望
שום suàn
בצל cōng
ג'ינג'ר jiāng
חומץ
רוטב סויה jiàngyóu 酱油
תבלין tiáoliào 调料
מוקפץ, מטוגן chǎo
מבוזבז làngfèi 浪费
באופן בלתי צפוי jìngrán 竟然
להמתין להזמנה děngdài dìngdān 等待订单
לנצח, תמיד yǒngyuǎn 永远
דרישה חומרית wùzhí de yāoqiú 物质的要求
למרבה המזל hǎo zài 好在
לחסוך jiéshěng 节省
טרי xīnxiān 新鲜
איזה קו אוטובוס zuò jǐ lù chē 坐几路车
איזה קו מטרו לקחת zuò jǐ hào xiàn 坐几号线
תוכן nèiróng 内容
נוף jǐngsè 景色
פתאומי yì​wài 意外
להרים את הילד jǔ qǐ 举起
להרים את היד ná qǐ shǒu 拿起手
מושך, אטרקטיבי mírén 迷人
לב טוב hǎoxīn 好心
לקבל חזרה jiē huí 接回
you flatter me guòjiǎngle 过奖了
אתה אדם מעניין, מלא ביכולות nǐ shì yīgè yǒuqù de rén, fùyǒu jīnglì 你是一个有趣的人,富有精力
הבדל, שונות chā bié 差别
לייצר chǎn shēng 产生
מטען chōng diàn qì 充电器
חצי חצי yībàn yībàn 一半一半
פריז bālí 巴黎
ללחוץ
להרגיש בודד gǎndào jìmò 感到寂寞
אין שום ידע yī wú suǒ zhī 一无所知
אופי, אישיות xìnggé 性格
לכבד zūn​jìng 尊敬
לצפות ל, לחכות qī​dài 期待
a lie jiǎ​huà 假话
לשקר piàn
תהליכי הויזה qiān​zhèng shǒuxù 签证手续
פרס לא כספי jiǎng​pǐn 奖品
נציג, לייצג dài​biǎo 代表
פרס כספי jiǎng​jīn 奖金
מנצח yíng​jiā 赢家
להפסיד shī​bài 失败
סינגפור Xīn​jiā​pō 新加坡
טאיוואן Tái​wān 台湾
Created by: 887597991347905
Popular Chinese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards