Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

BWS Kapitel 14

Basiswoordenschat Chapter 14: Food

SvenskaEnglish
(en) mat food
att äta to eat
(en) näring nutrition
näringsrik nutritional
en kalori (-er) a calorie
en protein (-er) a protein
ett kolhydrat ø a carbohydrate
ett fett (-er) a fat
Ska vi gå ut och äta? Shall we go out to eat?
att äta på restaurang to eat in a restaurant
en restaurang (-er) a restaurant
en matsedel (-dlar) en meny (-er) a menu
en rätt (-er) a dish
en förrätt (-er) a starter
en huvudrätt (-er) a main course
en dessert (-er) en efterrätt (-er) a dessert, a pudding
att servera to serve
(en) servering service
en servitris (-er) a waitress
en kypare ø a waiter
att duka (bordet) to set the table
att duka av (bordet) to clear the table
en bordsduk (-ar) a tablecloth
en serviett (-er) a napkin, a serviette
ett bestick ø a cutlery
en kniv (-ar) a knife
en gaffel (-lar) a fork
en sked (-ar) a spoon
en tallrik (-ar) a plate
ett fat ø a dish (serving dish)
en skål (-ar) a bowl
en kopp (-ar) a cup
ett tefat ø a saucer
en mugg (-ar) en kopp (-ar) a mug
ett glas ø a glass
en kanna (-or) a jug
en måltid (-er) a meal
en furkost (-ar) a breakfast
att äta frukost to have breakfast
en lunch (-er) a lunch
att äta lunch to have lunch
en brunch (-er) a brunch
en middag (-ar) a dinner, a supper
att äta middag to dine
(en) snabbmat fast food
(en) färdigmat ready meal
(en) djupfryst färdigmat frozen meal
(en) takeaway mat takeaway
att laga mat to prepare food to cook (a meal)
att koka to boil (water, eggs)
en kock (-ar) a cook
en chefskock (-ar) en köksmästare ø a chef
en kokbok a cookbook
ett recept ø a recipe
ett kök ø a kitchen
en diskbänk (-ar) a kitchen worktop
en diskho (-ar) a sink
en spis (-ar) a stove
en ugn (-ar) an oven
en mikrovågsugn (-ar) a microwave
i mikron/mikrovågsugnen in the microwave
att diska to wash up
en disk (-ar) the washing-up
en diskmaskin (-er) a dishwasher
att torka (disken) to dry up
en kökshandduk (-ar) a tea towel
ett kylskåp ø en kyl (-ar) a fridge, a refrigerator
en frys (-ar) a freezer, a deep-freeze
en gryta (-or) a pan, a saucepan
ett lock ø a lid
en kastrull (-er) a saucepan
en kittel (-lar) a kettle
en stekpanna (-or) a frying pan
en wok (-ar) a wok
att woka to wok
att ångkoka to steam
att småkoka to simmer
att grilla to grill to barbecue
en grill (-ar) a grill a barbecue
att fräsa to sauté
att steka to roast to fry (fish, potato)
att baka to bake (bread, cake)
(ett) mjöl flour
(en) jäst yeast
att blanda to mix
en blandning (-ar) a mixture
att röra to stir
att vispa to beat
att knåda att älta to knead
en mixer (-rar) a mixer, a blender
en deg (-ar) a dough
en smet (-er) a batter
att förvara to keep
att frysa in to freeze
att tina upp to defrost
Maten är färdig The meal is ready. We can sit down to eat.
att gå till bords att sätta sig till bords to sit down to eat
Jag är hungrig I am hungry
Jag är mätt I have had enough
mätt full
Tack för maten That was delicious
att gå från bordet to leave the table, to get up from the table
att ha lust till att vara sugen på to look forward to
att tycka om to like, love
att tycka mycket om to really like, to be (very) fond of
gärna gladly, really
att föredra to prefer
hellre preferably
helst ideally, preferably
att smaka to taste
Det smakar gott It tastes good/delicious
äcklig disgusting
Var så god Var så goda (pl.) Bon appétit
en smak (-er) a taste
en doft (-er) a smell
att lukta gott to smell delicious, to smell nice
att lukta illa to smell bad
en stank (-er) a stench
att smaka på to try, to taste
att bita to bite
en bit (-ar) a bite
ett stycke (-n) a piece
en portion (-er) a portion
att dela to divide, to share
en del (-ar) a part
Jag är törstig I am thirsty
att slå i att hälla i/upp to pour
Vill du ha påfyllning? Shall I pour another round?
full full
att hälla ut i to pour into
att tömma to empty
tom empty
Vill du ha något att dricka? Would you like something to drink?
att dricka to drink
att ta en klunk to take a sip
en klunk (-ar) a sip
Skål! Cheers!
(ett) te tea
att koka te to make tea
en tekanna (-or) a teapot
en tepåse (-ar) a teabag
(ett) kaffe coffee
(ett) pulverkaffe instant coffee
en kaffeböna (-or) a coffee bean
att mala to grind
en kaffekvarn (-ar) a coffee grinder
ett kaffefilter ø a coffee filter
att koka kaffe att brygga kaffe to make coffee
en kaffebryggare ø a coffeemaker
en kaffeautomat (-er) a coffee machine
(ett) socker sugar
en sackett (-er) a sweetener
(en) kaffegrädde evaporated milk, coffee creamer
en kaffebar (-er) an espresso bar
(en) vispgrädde whipped cream
(en) mjölk milk
(en) varm choklad(mjölk) hot chocolate
(en) kall choklad(mjölk) chocolate milk
en fruktsaft (-er) en juice (-r) a fruit juice
en läsk ø a fizzy drink, a soda
sockerhaltig containing sugar, sugar-rich
sockerfri sugar-free
en light-/lättprodukt (-er) a light or 'lite' product
ett vin (-er) a wine
(ett) öl beer
en öl a beer
(ett) fatöl draught beer
ett alkoholhaltigt sodavatten a alcopop, a breezer
en sup (-ar) en snaps (-ar) ett glas ø a drink
(en) sprit spirits (strong alcoholic drinks)
alkoholhaltig alcoholic
alkoholfri non-alcoholic
full drunk
nykter sober
livsmedel (pl. o.) food, foodstuffs
en potatis (-ar) a potato
att skala to peel
ett skal ø a peel
kokt potatis boiled potatoes
stekt potatis fried potatoes
färdigkokt cooked, ready
(ett) potatismos mashed potatoes
pommes frites (pl.) chips, French fries
(ett) ris rice
en pasta (-or) a pasta
en pizza (-or) a pizza
en soppa (-or) a soup
en buljong (-er) a stock cube
(en) gröt porridge, mush
en sås (-er) a sauce
grönsaker (pl.) vegetables
(en) råkost raw vegetables
raw
att skära to chop, to cut
att riva to grate
en kål ø a cabbage
en blomkål ø a cauliflower
en broccoli ø a broccoli
en morot (-rötter) a carrot
en rödbeta (-or) a beetroot
en ärt (-er) a pea
en böna (-or) a bean
(en) spenat spinach
en purjolök (-ar) a leek
en champinjon (-er) a mushroom
en sallad (-er) a lettuce
en gurka (-or) a cucumber
en tomat (-er) a tomato
en paprika (-or) a bell pepper
en lök (-ar) an onion
en vitlök (-ar) a garlic
(en) dill dill
(en) persilja parsley
en ört (-er) fresh herbs
en krydda (-or) dried herbs a spice
kryddad seasoned
stark spicy
bitter bitter
salt salty
ett salt (-er) salt
(en) peppar pepper
(en) ättika vinegar
en olja (-or) an oil
en oliv (-er) an olive
(en) senap mustard
(en) ketchup ketchup
en majonnäs (-er) a mayonnaise
(en) frukt fruit
en frukt (-er) a fruit, a seed
färsk fresh
skämd gone off, spoiled
rutten rotten
att ruttna to rot
sur sour
söt sweet
ett äpple (-n) an apple
ett päron ø a pear
en apelsin (-er) an orange
en citron (-er) a lemon
en banan (-er) a banana
en melon (-er) a melon
en persika (-or) a peach
ett plommon ø a plum
ett bär ø a berry
ett rött vinbär ø a redcurrant
ett svart vinbär ø a blackcurrant
ett krusbär ø a gooseberry
ett blåbär ø a blueberry
en jordgubbe (-ar) a strawberry
ett halon ø a raspberry
ett körsbär ø a cherry
en morell (-er) a sour cherry, a morello cherry
en kärna (-or) a pit, a pip, a stone
en korint (-er) a currant
ett russin ø a raisin
en druva (-or) a grape
(ett) kött meat
(ett) fläsk (ett) griskött pork
(ett) nötkött beef
(ett) lammkött lamb
mör tender
seg tough
fet greasy
en fläskkotlett (-er) a cutlet
(ett) (sid)fläsk (en/ett) bacon bacon
en skinka (-or) a ham
en korv (-ar) a sausage
(en) köttfärs mince, minced meat
en biff (-ar) en (biff)stek (-ar) a steak
en (ham)burgare ø a burger, a hamburger
en kyckling (-ar) a chicken
en fisk (-ar) a fish
ett ägg ø an egg
hårdkokt hard-boiled
löskokt soft-boiled
ett stekt ägg ø a fried egg
en omelett (-er) an omelette
ett bröd ø a bread
ett mörkt bröd ø a brown bread
ett franskbröd ø a white bread
ett fullkornsbröd ø a wholegrain bread
ett knäckebröd ø a crispbread
en tveback (-ar) a rusk
en bulle (-ar) a bread roll
en brödskiva (-or) a slice of bread
en smörgås (-ar) a sandwich
att bre(da) (smör på) to spread
(ett) smör butter
(ett) margarin margarine
(ett) pålägg spread (for on bread)
en ost (-ar) a cheese
en ostskiva (-or) a slice of cheese
en marmelad (-er) en sylt (-er) a jam
(en) honung honey
att äta godis att snaska to snack (sweet things)
(ett) godis godsaker (pl.) (ett) snask sweets
en karamell (-er) a sweet
Vill du ha något gott? Would you like something nice?
en kola (-or) en knäck (-ar) a toffee
en lakritspastill (-er) a liquorice
ett tuggummi (-n) a chewing gum
att tugga to chew
(en) choklad chocolate
en (små)kaka (-or) a biscuit
en tårta (-or) a cake
en bakelse (-r) a tart, a cupcake
en fyllning (-ar) a filling
en sockerkaka (-or) a sponge cake
ett wienerbröd ø a coffee roll, a coffee cake
en glass (-er/-ar) an ice cream
chips (pl.) crisps
salta jordnötter (pl.) salted peanuts
en not (nötter) a nut
(en) tobak tobacco
ett snus (-er) a snuff
(ett/en) nikotin nicotine
att röka to smoke
en rökare ø a smoker
en rök (-ar) a smoke
ett rökförbud ø no smoking
en cigarr (-er) a cigar
en cigarett (-er) a cigarette
att ta sig en rök to smoke a cigarette
en joint (-ar) a joint
att röka hasch att braja to smoke dope
en pipa (-or) a pipe
en tändsticka (-or) a match
en tändare ø a lighter
en askkopp (-ar) an ashtray
Created by: CarolusRex