Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

BWS Kapitel 8

Basiswoordenschat Chapter 8: Leisure time

SvenskaEnglish
(en) fritid leisure time, free time
fri time off
att ta ledigt (tog, tagit) to take time off
en ledig dag (-ar) a day off
ledig free
Är den här platsen ledig? Är det ledigt här? Is this seat free?
upptagen taken
att inte göra någonting (gör, gjorde, gjort) to do nothing
att sova ut (sov, sovit) to sleep in
att försova sig att sova över to oversleep
att vila (ut) to relax
(en) vila (en) ro peace, quiet
lugn calm, peaceful
orolig restless, unsettled
rastlös restless
att koppla av to relax
en avkoppling (-ar) a relaxation
avkopplande relaxing
att njuta av (njöt, njutit) to enjoy
att roa sig att ha roligt to have fun, to amuse yourself
(ett) nöje amusement, entertainment, fun
rolig funny
lustig amusing, silly, quirky
omväxlande changing, varied, diverse
enformig drab
tråkig boring, monotonous
att ha tråkigt to be bored
att gå på stan (gick, gått) to go out
en krog (-ar) en pub (-ar) a pub, a café
att gå på krog (gick, gått) to go to the pub
en uteservering (-ar) an outdoor café
en bar (-er) a bar
att sitta vid baren (satt, suttit) to sit at the bar
en bartender (-drar) a bartender
en dörrvakt (-er) a bouncer
en nattklubb (-ar) a nightclub
ett diskotek ø ett disko (-n) a disco, a discotheque
en dj (dj:ar) en diskjockey (-er) a disc jockey, a DJ
att dansa to dance
en dans (-ar) a dance
ett dansgolv ø a dance floor
att beställa biljetter att reservera to reserve a place/seat, to buy a ticket
ett biljettkontor ø a box office
en plats (-er) a place, a seat
en biljett (-er) a ticket
ett program ø a programme
en bänk (-ar) a row (in theatre or cinema)
att stå i kö (stod, stått) to stand in the queue
en (biljett)kassa (-or) a counter, a window
en garderob (-er) a cloakroom
en åskådare ø a spectator
(en) publik audience
att se på (såg, sett) to watch
(en) början start
att börja to start
en paus (-er) a break, an intermission
att ta paus (tog, tagit) to take a break
ett slut ø an end
att sluta to end
en applåd (-er) an applause
att applådera to applaud, to clap
en kultur (-er) a culture
kulturell cultural
en föreställning (-ar) a show, a performance
att uppträda (-trädde, -trätt) to perform
ett uppträdande (-n) a performance
en roll (-er) a role
att spela teater to act
en skådespelare ø an actor
en skådespelerska (-or) an actress
en scen (-er) a stage
att uppföra to perform
ett uppförande (-n) a performance
ett skådespel ø a play
en pjäs (-er) a play
en akt (-er) an act (of a play)
en kabaré (-er) stand-up comedy
en musikal (-er) a musical
en revy (-er) a revue, a variety, a cabaret
en teater (-trar) a theatre
att gå på teatern (gick, gått) to go to the theatre
en balett (-er) a ballet
en ballerina (-or) a ballerina
en balettdansör (-er) a ballet dancer
en opera (-or) an opera
ett operahus ø an opera house
att sjunga (sjöng, sjungit) to sing
en sångare ø a singer
en sångerska (-or) a singer (female)
en kör (-er) a choir
en sång (-er) en visa (-or) a song
ett konserthus ø a concert hall
en konsert (-er) a concert
en orkester (-trar) an orchestra
en dirigent (-er) a conductor
att musicera to play music
en musiker ø a musician
(en) musik music
(en) klassisk musik classical music
(en) popmusik pop music
ett band ø a band
musikalisk musical
ett musikinstrument ø a musical instrument
ett piano (-n) a piano
en pianist (-er) a pianist
en flöjt (-er) a flute
en flöjtist (-er) a flautist
en fiol (-er) en violin (-er) a violin
en violinist (-er) a violinist
en gitarr (-er) a guitar
en gitarrist (-er) a guitarist
en bas (-ar) a bass
en basist (-er) a bassist
ett batteri (-er) ett trumset ø a drum, a drum set
en batterist (-er) en trummis (-ar) a drummer
att komponera to compose
en kompositör (-er) a composer
en komposition (-er) a composition
en bio(graf) (-grafer) a cinema
en film (-er) a film
att vara textad (är, var, varit) to be subtitled
en textning (-ar) a subtitle
att gå på bio (gick, gått) to go to the cinema, to go to a movie
en filmstjärna (-or) a film star
att film to film
en konst (-er) an art
en konstnär (-er) an artist
en konstnärinna (-or) en (kvinnlig) konstnär (-er) an artist (female)
ett konstverk ø a work of art
konstnärlig artistic
en ateljé (-er) a studio
ett galleri (-er) a gallery
ett museum (museer) a museum
att ställe ut to exhibit
en utställning (-ar) an exhibition
att måla to paint
en målare ø a painter, an artist
en (kvinnlig) målare ø a painter, an artist (female)
en målning (-ar) a painting
en pensel (-slar) a brush, a paintbrush
en färg (-er) a paint
en skulptör (-er) a sculptor
en skulptur (-er) a sculpture
att teckna to draw
en tecknare ø an artist, a draughtsman
en teckning (-ar) a drawing
en tecknad film (-er) a cartoon
populär popular
berömd famous
en kändis (-ar) a celebrity
känd well-known
okänd unknown
ett radio- och tv-bolag ø a radio and TV company, a network
en tv (tv:ar/tv-apparater) a television, a TV
att sätta på tv:n (satte, satt) to turn on the TV
att titta på tv to watch TV
att zappa mellan to channel hop
en fjärrkontrol (-er) a remote, a remote control
en (bild-)skärm (-ar) a screen
framför tv:n in front of the TV
att stänga av tv:n to turn off the TV
en tv-sändare ø a TV channel
ett tv-program ø a TV programme
en sändning (-ar) a broadcast
en direkt tv-sändning (-ar) a live (TV) broadcast
en repris (-er) a repeat
en radio (-apparater) a radio
att lyssna på to listen to
en lyssnare ø a listener
nyheter news
en dokumentär(film) (-er) a documentary (film)
ett underhållningsprogram ø an entertainment show
en sportsändning (-ar) a sports programme
en frågesport (-er) a quiz show
en tvålserie (-r) a soap, a soap opera
ett avsnitt ø an episode
en antenn (-er) an aerial, an antenna
en inspelning (-ar) a recording
att spela in to record
att spela to play
en video (-r) a video
en dvd (dvd:er) a DVD
en dvd-/cd-spelare ø a DVD/CD player
en cd (cd:ar) a CD
en lp ø an LP
en musikaffär (-er) a music shop
ett ljud ø a sound
ljudlös soundless
hög (högre, högst) loud (volume)
låg (lägre, lägst) low (volume)
ett buller ø ett oväsen ø a noise, a commotion
att föra oväsen to make noise
högljudd bråkig rowdy, loud
en bullerstörning (-ar) a noise, a noise nuisance, a noise pollution
tyst quiet
en tystnad a silence
att läsa to read
en läsare ø a reader
ett bibliotek ø a library
ett stads-/folkbibliotek ø a public library
att gå på bibliotek (gick, gått) to go to the library
ett bibliotekskort ø a library card
att låna to borrow
en bok (böcker) a book
en ljudbok (-böcker) en hörbok (-böcker) an audio book
en bokhandel (-dlar) a bookshop
en serie (-r) a comic
en veckotidning (-ar) a weekly magazine
en tidskrift (-er) a journal
en tidning (-ar) a newspaper
en artikel (-klar) an article
en intervju (-er) an interview
en recension (-er) en anmälan (-mälningar) a report, a review
ett abonnemang ø a subscription
att prenumerera på to subscribe to
en hobby (-er) a hobby
att samla to collect
en samlare ø a collector
en samling (-ar) a collection
att fiska to fish
en fiskare ø a fisherman
ett fiskekort ø a fishing permit
ett metspö (-n) a fishing rod
att spela to play (football, piano)
en spelare ø a player
ett spel ø en lek (-ar) a game
att spela ett spel to play a game
att leka to play (child)
en leksak (-er) a toy
ett kortspel ø a card game
ett kort ø a card
att spela kort to play cards
att spela schack to play chess
att lösa (ett) korsord to do a crossword puzzle
ett handarbete (-n) a craft, a handicraft
att sy to sew
en symaskin (-er) a sewing machine
en nål (-ar) a needle
en (sy)tråd (-ar) a thread
en sax (-ar) scissors
att brodera to embroider
att sticka to knit
en stickning (-ar) a knitting
en sticka (-or) a knitting needle
(ett) stickgarn knitting wool
ett mönster ø a pattern
att pussla to craft, to do craftwork
ett redskap ø a tool
att använda (-vände, -vänt) to use
en hammare ø a hammer
en såg (-ar) a saw
en kniptång (-tänger) pliers
en spik (-ar) a nail
en skruv (-ar) a screw
en förening (-ar) an association, a society
en klubb (-ar) a club
att vara medlem i to be a member of
en medlem (-mar) a member
ett medlemskap ø a membership
en aktivitet (-er) an activity
aktiv active
en sport (-er) en idrott (-er) a sport
ett gym ø en friskvårdsanläggning (-ar) a sports centre, a gym
att sporta to play sport
att gå på (handboll) to play (handball)
att jogga to jog, to go for a run
sportig sporty, sporting, athletic
en idrottshall (-ar) a sports hall
en idrottsplats (-er) a sports field, a sports ground
ett stadion ø a stadium
att träna to train
en tränare ø a coach
en träning (-ar) a training
(en) styrketräning strength training
en kapplöpning (-ar) a race
en tävling (-ar) en match (-er) a match, a competition
att göra (ett) mål to score a goal, to score
ett mål ø a goal
en målvakt (-er) a goalkeeper
ett lag ø a team
en domare ø a referee, an umpire
att vinna (vann, vunnit) to win
en segrare ø a winner, a champion
en världsmästare ø a world champion
ett VM ø a world cup
ett EM ø an European cup
en europamästare ø an European champion
att segra över to defeat, to overcome
en seger (-grar) a victory
på pallen on the podium
att förlora to lose
en förlorare ø a loser
ett nederlag ø a defeat, a loss
att satsa på to battle
ett vad ø a bet
Jag slår vad om att ... I bet that ...
att spela fotboll to play football
en fotbollsspelare ø a football player
ett fotbollslag ø a football team
ett landslag ø a national team
en fotbollsmatch (-er) a football match
en fotbollsplan (-er) a football ground
en boll (-ar) a ball
att spela handboll to play handball
att segla to sail
en seglare ø a sailor
en segelbåt (-ar) a sailing boat
ett segel ø a sail
en surf(ings)bräda (-or) a surfboard
att surfa to surf, to windsurf
(en) surfing surfing, windsurfing
att ro to row
en roddare ø a rower
en roddbåt (-ar) a rowing boat
att åka skridskor to go skating, to skate
en skridskoåkare ø a skater
en skridsko (-r) a skate
en skridskotävling (-ar) a skating competition
en isbana (-or) an ice rink
att åka skidor to go skiing, to ski
en skidåkare ø a skier
en skida (-or) a ski
en skidtävling (-ar) a skiing race
att spela (is)hockey to play (ice) hockey
att spela tennis to play tennis
att simma to swim
att bada to go swimming, to bathe
en simhall (-ar) a pool complex
en simbassäng (-er) a swimming pool
att promenera to walk
en promenerande ø a walker
en promenad (-er) a walk
en vandring (-ar) a hike
att vandra to go hiking
att spela gold att golfa to play golf
en golfbana (-or) a golf course
Created by: CarolusRex