Save
Busy. Please wait.
Log in with Clever
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
Sign up using Clever
or

Username is available taken
show password


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
Your email address is only used to allow you to reset your password. See our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
focusNode
Didn't know it?
click below
 
Knew it?
click below
Don't Know
Remaining cards (0)
Know
0:00
share
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

HSK5- All Words

BIT

CharactersPinyinHebrew
爱护 ài hù לדאוג ל... לטפל טוב
婚姻 hūn yīn נישואים
吵架 chǎo jià לריב, ריב
相敬如宾 xiāngjìngrúbīn צירוף המתייחס לזוג נשוי ומתאר שהם מתייחסים אחד לשני בכבוד כמו אל אורחים
暗暗 àn'àn בסודיות, לעצמי
lún לקחת את התור
不耐烦 bú nài fán חסר סבלנות, לא סבלני
kào להסתמך על
肩膀 jiān bǎng כתף
hǎn לצעוק, לקרוא
shēn להימתח
手指 shǒu zhǐ אצבע
歪歪扭扭 wāiwāiniǔniǔ עקום
להעביר, למסור
脑袋 nǎo dai ראש
女士 nǚ shì גברת
叙述 xù shù לספר
居然 jū rán בהפתעה, בפתאומיות
cuī ללחוץ, למהר
等待 děngdài לחכות
蚊子 wénzi יתוש
半夜 bànyè חצות
dīng לעקוץ, לנשוך
老婆 lǎopó אישה של בעל
chǎo להרעיש
xiàng מילה המשמשת להחפיץ דברים
患难与共 huànnànyǔgòng לחלוק שגשוג וצרה
chuàn מחרוזת
一辈子 yībèizi במשך כל החיים
农村 nóngcūn כפר
屋子 wūzi בית
duàn להפסיק, לחתוך
以来 yǐlái מאז
姥姥 lǎolao סבתא מצד האמא
舅舅 jiùjiu דוד מצד האמא
姑姑 gūgū דודה מצד האבא
坚决 jiānjué נחוש, החלטי
打工 dǎgōng שכיר, עבודה זמנית
zhēng להרוויח
xiàn מדינה
tào מערכת
装修 zhuāngxiū לקשט
得不得了 débùdéle עד מאוד
zuì שיכור
强烈 qiángliè חזק ונמרץ
לילה
suǒ לנעול
lín רגע לפני
悄悄 qiāoqiāo בשקט, בסודיות
shài לייבש בשמש
被子 bèizi אשם
长途 chángtú מרחק רב
dòng להקפיא, להרגיש קור רב
想象 xiǎngxiàng לדמיין
灰尘 huīchén חול, לכלוך
liàng בהיר, להאיר
微笑 wéixiào לחייך, חיוך
温暖 wēnnuǎn חם, לחמם
立刻 lìkè במיידי
לזוז, להסתער על
卧室 wòshì חדר שינה
להשתרע, להתפשט
piāo לחלוף עם הרוח
zhèn משמש לתיאור תקופה קצרה של התרחשות האירועים
感受 gǎnshòu להרגיש, רגשות
流泪 liúlèi להזיל דמעות
轻声细语 qīng​shēng​xì​yǔ לדבר בקול חלש, ללחוש
害羞 hài​xiū ביישן, מתבייש, נבוך
冷冷清清 lěng​lěng​qīng​qīng​ בודד, עצוב, שומם
坚持 jiānchí להתעקש
位置 wèi​zhi מיקום
照顾得非常坦率,非常感谢 zhàogù dé fēicháng tǎnshuài, fēicháng gǎnxiè לדאוג בכנות רבה, מודה רבות
互联网 hù​lián​wǎng אינטרנט
人生 rén​shēng חיים
工人 gōng​rén עובד, פועל
稳定 wěn​dìng יציב
待遇 dài​yù שכר והטבות
发愁 fāchóu לדאוג
平静 píngjìng שקט, שלווה
帆船 fānchuán להשיט אוניה
zhuàng לזוז נגד
积蓄 jīxù חיסכון
二手 èrshǒu יד שנייה
彩虹 cǎihóng קשת
包括 bāokuò כולל
fēng משוגע, להשתגע
辞职请求 cízhí qǐngqiú בקשה להתפטרות
驾驶 jiàshǐ לנהוג
轮流 lúnliú לפנות
钓鱼 diàoyú לדוג דגים
海鲜 hǎixiān מאכל ים
傍晚 bàngwǎn לקראת ערב
舒适 shūshì נוח, חמים
干活儿 gān huó er לעבוד
盼望 pànwàng לצפות לקראת, לקוות
陆地 lùdì אי
各自 gèzì כל
לא
时刻 shíkè רגע
着火 zháohuǒ לעלות באש
lòu נזל
léi רעם
闪电 shǎndiàn ברק
ערפל
随时 suíshí בכל זמן
להכות
拥抱 yǒngbào לחבק, לאמץ מישהו אל ליבו
台阶 táijiē גרם מדרגות
未来 wèilái עתיד
时代 shídài עידן, תקופה
抉择 jué​zé לבחור
迷上 mí shàng חובב, להעריץ
bèi לסחוב על הגב
从前 cóngqián בעבר, לפני
时期 shíqí תקופה
流传 liúchuán להתפשט
至今 zhìjīn עד עכשיו
孝敬 xiàojìng להביע נאמנות לאבות
农民 nóngmín חקלאי
战争 zhànzhēng מלחמה
满足 mǎnzú להיות מרוצה, להיות מסופק
惭愧 cánkuì להתבייש
决心 juéxīn נחוש
委屈 wěiqu טעות, לטעות
打听 dǎtīng לברר
结实 jiēshi חזק
勤奋 qínfèn שקדן, חרוץ, מתמיד
银子 yínzi כסף
老实 lǎoshí כנה
zhèn עיר
后背 hòu bèi גב
huá להחליק
shuǎi להתנדנד
dǐng לזוז קדימה, ללכת נגד
לעזור
不行 bùxíng באופן קיצוני
团圆 tuányuán להיפגש
去世 qùshì למות
国君 guójūn מלך
本领 běnlǐng יכולת
人才 réncái אדם מוכשר
guān פקיד ממשלתי
物质 wùzhí חומר
反而 fǎn'ér בניגוד ל
诚恳 chéngkěn כנה
古代 gǔdài עתיק, בזמנים קדומים
孝顺 xiàoshùn להראות כבוד ונאמנות להורים
美德 měidé המעלה הטובה, סגולה
zhàn לשלוט, לקחת
食物 shíwù אוכל, מזון
谦虚谨慎 qiānxū jǐnshèn צנוע, שקול
精诚所至,金石为开 jīng​chéng​suǒ​zhì​, jīn​shí​wèi​kāi if you put your heart to it, you can break up metal and rocks / With a will, you can achieve anything.
赏花 shǎng huā להתפאר מהפרחים
玩具 wán​jù משחק
流行 liúxíng מפורסם
抱怨 bàoyuàn להתלונן
Created by: 887597991347905
Popular Chinese sets

 

 Voices

Use these flashcards to help memorize information. Look at the large card and try to recall what is on the other side. Then click the card to flip it. If you knew the answer, click the green Know box. Otherwise, click the red Don't know box.

When you've placed seven or more cards in the Don't know box, click "retry" to try those cards again.

If you've accidentally put the card in the wrong box, just click on the card to take it out of the box.

You can also use your keyboard to move the cards as follows:

If you are logged in to your account, this website will remember which cards you know and don't know so that they are in the same box the next time you log in.

When you need a break, try one of the other activities listed below the flashcards like Matching, Snowman, or Hungry Bug. Although it may feel like you're playing a game, your brain is still making more connections with the information to help you out.

To see how well you know the information, try the Quiz or Test activity.

Pass complete!
"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards