Busy. Please wait.
or

show password
Forgot Password?

Don't have an account?  Sign up 
or

Username is available taken
show password

why


Make sure to remember your password. If you forget it there is no way for StudyStack to send you a reset link. You would need to create a new account.
We do not share your email address with others. It is only used to allow you to reset your password. For details read our Privacy Policy and Terms of Service.


Already a StudyStack user? Log In

Reset Password
Enter the associated with your account, and we'll email you a link to reset your password.
Don't know
Know
remaining cards
Save
0:01
To flip the current card, click it or press the Spacebar key.  To move the current card to one of the three colored boxes, click on the box.  You may also press the UP ARROW key to move the card to the "Know" box, the DOWN ARROW key to move the card to the "Don't know" box, or the RIGHT ARROW key to move the card to the Remaining box.  You may also click on the card displayed in any of the three boxes to bring that card back to the center.

Pass complete!

"Know" box contains:
Time elapsed:
Retries:
restart all cards
Embed Code - If you would like this activity on your web page, copy the script below and paste it into your web page.

  Normal Size     Small Size show me how

Cealla & Micreascóip

TS Eolaíocht Bitheolaíocht

TermDefinition
Cillbhalla Feidhm ; Tacaíocht a thabhairt don cill.
Cillscannán Rialaíonn sé ceard a thagann isteach sa chill agus ceard a fhágann í.
Folúisíní Feidhm; Bia, uisce agus táirgí dramhaíola a stóráil
Cíteaplasma Leacht uiscúil taobh istigh sa chill.
Núicléas Rialaíonn sé gníomhaíochtaí na cille (DNA anseo!)
Clóraplast Feidhm; Bia a dhéanamh le fotasinteís.
Stáitse Ait a chuirfear an sleamhnán ar micreascóp
Súilpíosa An chuid a bhreanann tú isteach tríd
Réadlionsa Méadaíonn sé an íomhá.
Cealla Bíonn chuille rud beo deanta suas as ............... .
Micreascóp Úsáidtear é chun breathnú ar chealla.
Fíochán Grúpa cealla mar an gcéanna ag obair le chéile.
Orgán Grúpa fhíochán ag obair le chéile chun feidhm a dhéanamh M.Sh. Croí.
Córas Grúpa orgáin ag obair le chéile.
Orgánaigh Aon rud atá Beo.
Feidhm An post nó cuspóir atá ag rud éigin.
Hooke D'úsáid sé an focal "cill" ar dtús.
Orgánáid Cuid de chill.
Ceallalós Tá an chillbhalla déanta suas as.....
Miteachoindre Áit sa chill ina dtáraíónn Riospráid (Fuinneamh a dhéanamh)
Created by: alidonald